Isocare vet.

Animalcare


Inhalasjonsanestetikum.

QN01A B06 (Isofluran)VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP til hest, hund, katt, prydfugler, reptiler, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: 250 ml inneh.: Isofluran 250 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Generelt inhalasjonsanestetikum av typen halogenert hydrokarbon.
Virkningsmekanisme: Gir bevissthetstap ved virkning på sentralnervesystemet. Har liten eller ingen analgetisk effekt. Hemmer respirasjonen og det kardiovaskulære systemet. Rask absorpsjon, distribusjon og eliminering av ikke-metabolisert isofluran fra lungene gir rask induksjon og oppvåkning, samt god kontroll av anestesidybden.
Fordeling: Rask distribusjon via blodet til bl.a. hjernen. Blod/gass-fordelingskoeffisient er 1,4 ved 37°C.
Metabolisme: Minimal, ca. 0,2%.
Utskillelse: Nesten utelukkende uendret via lungene.

Indikasjoner 

Induksjon og vedlikehold av generell anestesi til hest, hund, katt, prydfugler, reptiler, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder.

Kontraindikasjoner 

Malign hypertermi, kjent overfølsomhet for isofluran.

Bivirkninger

Doseavhengig hypotensjon og respirasjonsdepresjon. Hjertearytmi og forbigående bradykardi i sjeldne tilfeller. Malign hypertermi i svært sjeldne tilfeller hos disponerte dyr. Ved bruk på dyr med hodeskade bør kunstig ventilering vurderes for å opprettholde normale CO2-nivåer, slik at blodgjennomstrømningen i hjernen ikke øker.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk ved hjertesykdom bør kun skje etter nytte-/risikovurdering av veterinær. Respirasjonsstans behandles med assistert ventilering. Ved hjertestans skal en fullstendig hjerte-lungeredning utføres. Særlige forholdsregler for personer som gir preparatet: Forsiktighet utvises ved håndtering. Dampen skal ikke pustes inn, sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå bruk av maske ved forlenget induksjon eller ved vedlikehold av anestesi. Gravide/ammende bør ikke ha kontakt med preparatet. Søl må fjernes umiddelbart ved bruk av et inaktivt og absorberende materiale, f.eks. sagflis. Fjern alt søl fra hud og øyne, og unngå kontakt med munnen. Ved alvorlig utilsiktet eksponering, fjern den eksponerte fra eksponeringskilden, søk øyeblikkelig legehjelp og vis etikett/pakningsvedlegg.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av beroligende eller smertestillende midler forventes å redusere nødvendig isoflurandose. Isofluran kan nedbrytes til CO av uttørkede karbondioksidabsorbenter.

Drektighet/Laktasjon

Brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Trygt å bruke under keisersnitt hos hund/katt.

Dosering 

Skal administreres med en nøyaktig kalibrert fordamper i et dertil egnet anestesisystem der narkosedybden kan endres enkelt og raskt. Kan administreres i O2 eller blandinger av O2 og N2O. Effektiv dose avhenger av mange faktorer, MAC, ED50 og anbefalte konsentrasjoner under er kun veiledende. Hest: MAC ca. 1,31%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Detomidin og xylazin reduserer MAC. Induksjon: Bør skje ved bruk av korttidsvirkende barbiturat, ketamin eller guaifenesin. 3-5% isofluran kan deretter brukes for å nå ønsket anestesidybde i løpet av 5-10 minutter. Hos føll kan 3-5% isofluran i high flow O2 brukes. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Hund: MAC ca. 1,28%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, atropin, butorfanol, buprenofin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoksamin, oksymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Morfin, oksymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin/midazolam reduserer MAC. Samtidig administrering av midazolam/ketamin kan gi betydelig kardiovaskulær effekt, spesielt arteriell hypotensjon. Induksjon: Maskeinduksjon med opptil 5% er mulig. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Katt: MAC ca. 1,63%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin og oksymorfon. Interaksjoner: Isofluran reduserer hjertets sensitivitet for adrenalin. Induksjon: Maskeinduksjon er mulig opptil 4%. Vedlikehold: 1,5-3%. Prydfugler: Få MAC er registrert selv om isofluran brukes hos mange arter fra små til store fugler. Eksempler på MAC-verdier: Kanadatrane: 1,34%. Kappflygningsdue: 1,45% redusert til 0,89% ved administrering av midazolam. Kakadue: 1,44% redusert til 1,08% ved administrering av butorfanol. Kompatabilitet: Propofol er kompatibel hos svaner. Interaksjoner: Butorfanol reduserer MAC hos kakaduer. Midazolam reduserer MAC hos duer. Induksjon: 3-5%. Vedlikehold: Avhenger av art og individ. Generelt 2-3%. Stork-/hegrearter: 0,6-1% kan være tilstrekkelig, Gribb-/ørnearter: 4-5% kan være nødvendig. Enkelte ande-/gåsearter: 3,5-4%. Reptiler: Litteraturen beskriver bruk hos mange arter, f.eks. firfisle, skilpadde, iguan, kameleon og slange. Hos ørken-iguanaen ble ED50 målt til 3,14% og 2,83% ved hhv. 35°C og 20°C. Induksjon: Vanligvis 2-4%. Vedlikehold: 1-3% er vanlig. Rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: Anbefalt til en rekke små pattedyr. MAC er oppgitt til 1,34% for mus, 1,38%, 1,46% og 2,4% for rotte. Induksjon: 2-3%. Vedlikehold: 0,25-2%.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi alvorlig respiratorisk depresjon. Respirasjonen overvåkes nøye og støttes om nødvendig med tilførsel av O2 og/eller assistert ventilering. Ved alvorlig kardiopulmonær depresjon avbrytes anestesien, systemet flushes med O2, frie luftveier sikres, og ventilering med rent O2 iverksettes. Kardiovaskulær depresjon bør behandles med plasmaekspandere, trykkøkende substanser, antiarytmika eller andre egnede teknikker.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest: Ikke godkjent til hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: Hest: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

≤25°C i tett lukket originalflaske. Beskyttes mot direkte sollys og varme.

Utlevering 

Skal ikke selges til dyreeiere. Skal kun utleveres på veterinærresept.

 

Pakninger og SPC

Isocare vet., VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hest, hund, katt, prydfugler, reptiler, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder250 ml (glassflaske)513675C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.09.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.12.2016