Furosoral vet.

Le Vet Beheer B.V.

Diuretikum.

ATCvet-nr.: QC03C A01

 TABLETTER 10 mg og 40 mg til hund og katt: 1 tablett inneh.: Furosemid 10 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer reabsorpsjon av natrium- og kloridioner i nyrene, hovedsakelig i oppadstigende gren av Henles sløyfe, men også i proksimale og distale nyretubuli, noe som gir økt vannutskillelse. Gir isoton eller svakt hypoton urin med uendret eller svakt sur pH. Utskillelse av kaliumioner øker ved svært høye doser.
Absorpsjon: Hund: Tmax 0,8 timer. Katt: Tmax 1,1 timer.
Halveringstid: Hund: 2,4 timer. Katt: 3,7 timer.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin, resten i feces.

Indikasjoner 

Behandling av hydrothorax, hydroperikardium, ascites og ødem, spesielt forbundet med hjertesvikt og nyredysfunksjon.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre sulfonamider. Hypovolemi, hypotensjon eller dehydrering, nyresvikt med anuri, elektrolyttmangel.

Bivirkninger

Sjeldne tilfeller av bløt avføring (forbigående), krever ikke seponering. Pga. den diuretiske effekten kan hemokonsentrasjon og sirkulasjonshemming forekomme. Ved langvarig behandling kan elektrolyttmangel (inkl. hypokalemi, hyponatremi) og dehydrering forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekten kan svekkes ved økt inntak av drikkevann. Når dyrets tilstand tillater det skal vanninntaket begrenses til fysiologisk normalt nivå. Skal brukes med forsiktighet ved elektrolytt- og/eller væskeubalanse, nedsatt leverfunksjon (kan fremskynde leverkoma) og diabetes mellitus. Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serumelektrolytter overvåkes hyppig. Nyrefunksjon og hydreringsstatus skal overvåkes 1-2 dager før og etter diuretika og ACE-hemmere igangsettes. Skal brukes med forsiktighet ved nefrotisk syndrom. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet til dyr: Personer med overfølsomhet for innholdsstoffene eller sulfonamider bør unngå kontakt med preparatet. Vask hendene etter bruk. Hevelser i ansiktet, lepper eller øyne, eller pustevansker, krever øyeblikkelig legehjelp. Ved utilsiktet inntak eller symptomer etter eksponering (f.eks. utslett), søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med ototoksiske antibiotika hos katt. Samtidig bruk av legemidler som påvirker elektrolyttbalansen (kortikosteroider, andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) krever grundig overvåkning. Samtidig bruk av aminoglykosider eller cefalosporiner kan øke risikoen for nefrotoksisitet. Furosemid kan øke risikoen for kryssreaktivitet, endre insulinbehovet hos diabetiske dyr og redusere utskillelsen av NSAID. Det kan være nødvendig å redusere doseregimet for langvarig behandling i kombinasjon med ACE‑hemmere, avhengig av behandlingsrespons.

Drektighet/Laktasjon

Tegn på teratogene effekter er sett. Utskilles i melk. Sikkerhet ved bruk hos drektige og diegivende tisper eller hunnkatter er ikke kartlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Anbefalt startdose er 2,5-5 mg/kg/dag, tilsv. 1/2-1 tablett pr. 2 kg (10 mg) eller 8 kg (40 mg) kroppsvekt. I alvorlige eller refraktære tilfeller kan døgndosen innledningsvis dobles. Vedlikeholdsdosen tilpasses av veterinær til laveste effektive dose avhengig av dyrets behandlingsrespons. Administrering: Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forbigående døvhet, problemer med elektrolytt- og væskebalansen, CNS-effekter (letargi, koma, anfall) og kardiovaskulære effekter (hypotensjon, hjerterytmeforstyrrelser, kollaps), spesielt hos eldre og svekkede dyr. Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QC03C A01

Oppbevaring og holdbarhet 

Delte tabletter skal oppbevares i blisterpakningen og brukes innen 3 dager.

Sist endret: 14.07.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Furosoral vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
10 mghund og katt50 stk. (blister)090846CSPC_ICON
40 mghund og katt50 stk. (blister)448007CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.