PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund 2-5 kg: Hver enhetsdose inneh.: Fipronil 33,8 mg, permetrin 252,4 mg, butylhydroksytoluen (E 321) 0,0563 mg, N-metylpyrrolidon, triglyserider.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund 5-10 kg: Hver enhetsdose inneh.: Fipronil 67,6 mg, permetrin 504,8 mg, butylhydroksytoluen (E 321) 0,1125 mg, N-metylpyrrolidon, triglyserider.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund 10-20 kg: Hver enhetsdose inneh.: Fipronil 135,2 mg, permetrin 1009,6 mg, butylhydroksytoluen (E 321) 0,225 mg, N-metylpyrrolidon, triglyserider.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund 20-40 kg: Hver enhetsdose inneh.: Fipronil 270,4 mg, permetrin 2019,2 mg, butylhydroksytoluen (E 321) 0,45 mg, N-metylpyrrolidon, triglyserider.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund 40-60 kg: Hver enhetsdose inneh.: Fipronil 405,6 mg, permetrin 3028,8 mg, butylhydroksytoluen (E 321) 0,675 mg, N-metylpyrrolidon, triglyserider.


Egenskaper

Klassifisering: Fipronil er et insekticid og akaricid tilhørende fenylpyrazolgruppen. Permetrin er et insekticid og akaricid med repellerende (anti-blodsugende) effekt tilhørende pyretroider type I.
Virkningsmekanisme: Fipronil hemmer GABA-komplekset gjennom binding til kloridkanalene, og blokkerer dermed pre- og postsynaptisk overføring av kloridioner over membranene. Dette gir ukontrollert aktivitet i parasittens sentralnervesystem, slik at de dør. Preparatet dreper nye infesterende lopper (C. canis, C. felis) og flått (R. sanguineus og I. ricinus) innen 6 timer fra 2 dager etter behandling og i en hel måned. C. felis-lopper som allerede er til stede på hunder når behandlingen påføres, drepes innen 24 timer. Flått (R. sanguineus, I. ricinus, D. reticulatus) som allerede er til stede på hunder når behandlingen påføres, drepes innen 48 timer. Permetrin påvirker spenningsstyrte natriumkanaler hos virveldyr og virvelløse dyr. Påvirker natriumkanaler ved å bremse både aktiverings- og inaktiveringsegenskaper, og gir hypereksitabilitet og død hos parasitten. Permetrin har repellerende effekt mot sandfluer (P. perniciosus, >90% i 3 uker og >80% i ytterligere 1 uke), mygg (C. pipiens, A. albopictus) og flått (I. ricinus, D. reticulatus, R. sanguineus). Permetrin, fipronil og metabolitten fipronilsulfon distribueres godt i hundens pels 1. dag etter påføring. Konsentrasjonen i pelsen faller over tid, og kan påvises i ≥58 dager.
Absorpsjon: Cmax for fipronil og fipronilsulfon nås innen 2-5 dager. Ubetydelig absorpsjon av permetrin. Virker på huden ved kontakt med eksterne parasitter, og lav systemisk absorpsjon er ikke relevant for klinisk effekt.
Halveringstid: Fipronil: 4,8 ± 1,4 dager.

Indikasjoner 

Hund: Til behandling og forebygging av loppe- og/eller flåttinfestasjon, hvor repellerende effekt mot sandfluer, stikkfluer og/eller mygg er nødvendig. Lopper: Til behandling og forebygging av C. felis-loppeinfestasjon og forebygging av C. canis-loppeinfestasjon. Én behandling forebygger ny loppeinfestasjon i 4 uker. Kan brukes som del av et kontrollprogram mot loppeallergidermatitt, dersom diagnostisert av veterinær. Flått: Behandling og forebygging av flåttinfestasjon (D. reticulatus, I. ricinus, R. sanguineus). Én behandling dreper (D. reticulatus, I. ricinus, R. sanguineus) og repellerer (I. ricinus, R. sanguineus) flått i 4 uker etter behandling, og repellerer D. reticulatus fra 7 dager og inntil 4 uker etter behandling. Mygg og sandfluer: Repellerer sandfluer (P. perniciosus) i 3 uker og mygg (C. pipiens, A. albopictus) i 4 uker. Dreper sandfluer (P. perniciosus) og mygg (A. albopictus) i 3 uker. Reduksjon av risiko for infeksjon med Leishmania infantum ved overføring fra sandfluer (P. perniciosus) i opptil 4 uker. Effekten er indirekte som følge av preparatets aktivitet overfor vektoren. Stikkfluer: Repellerer og dreper stikkfluer (S. calcitrans) i 5 uker.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til syke dyr eller dyr i rekonvalesens. Skal ikke brukes til katt eller kanin, da bivirkninger, ev. med dødsfall, kan forekomme.

Bivirkninger

Svært sjelden er det rapportert forbigående hudreaksjoner på påføringsstedet (misfarging av huden, lokalt hårtap, kløe, rødhet), generell kløe, hårtap, erytem, reversible nervøse tegn (økt følsomhet for stimulering, hyperaktivitet, muskelskjelving, depresjon, ataksi, andre nervøse tegn), oppkast, anoreksi og kraftig sikling. Forbigående kraftig sikling og oppkast er sett etter slikking av påføringsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun til bruk på hund, skal ikke brukes til katter eller kaniner. Enkelte flått kan feste seg og bitt av enkeltvise mygg eller sandfluer kan forekomme. Overføring av patogener fra disse arthropodene kan derfor ikke utelukkes helt ved ugunstige forhold. Umiddelbar beskyttelse mot sandfluebitt er ikke vist. For reduksjon av risiko for infeksjon med Leishmania infantum ved overføring fra sandfluer (P. perniciosus), skal behandlede hunder holdes i beskyttede omgivelser de første 24 timene etter 1. påføring. Har effekt mot lopper selv om behandlede dyr svømmer eller bades av og til. Hunder skal imidlertid ikke få svømme eller sjamponeres før 48 timer etter behandling. Unngå hyppig svømming eller sjamponering av behandlede hunder, da dette kan redusere effektvarigheten. For å redusere gjentatt infestasjon med nye lopper, bør alle hunder i husholdningen behandles. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et egnet preparat. Dyrets omgivelser bør behandles med et egnet middel mot lopper og deres utviklingsstadier. Da det ikke foreligger spesifikke undersøkelser, anbefales ikke bruk til hunder <8 uker eller <2 kg. Unngå at preparatet kommer i kontakt med hundens øyne. Sørg for påføring i et område hvor dyret ikke kan slikke det av, og sørg for at andre dyr ikke slikker behandlingsstedene etter påføring. Katt: Katter metaboliserer ikke permetrin, og potensielt fatale kramper kan induseres. Ved utilsiktet hudeksponering, vask katten med sjampo eller såpe, og søk straks veterinærhjelp. Hold behandlede hunder borte fra katter til påføringsstedet er tørt. Sørg for at katter ikke slikker påføringsstedet på en hund. Ved slik eksponering, søk straks veterinærhjelp. Særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr: Kan medføre hud- og øyeirritasjon, unngå derfor kontakt med hud og øyne. Åpne ikke pipetten nær eller mot ansiktet. Ved øyeeksponering eller -irritasjon, skyll straks med rikelig med vann. Dersom øyeirritasjon vedvarer, søk legehjelp. Ved hudeksponering eller -irritasjon under påføring, vask straks med rikelig mengde såpe og vann. Dersom hudirritasjon vedvarer eller kommer tilbake, søk legehjelp. Unngå kontakt med preparatet ved kjent overfølsomhet for fipronil og/eller permetrin. Skadelig ved svelging. Unngå hånd-til-munn-kontakt. Ikke røyk, drikk eller spis ved påføring. Vask hendene etter bruk. Ved svelging, skyll munnen og søk legehjelp ved uvelhet. N-metylpyrrolidon kan indusere fostertoksisitet og teratogenisitet etter signifikant eksponering, og gravide skal bruke hansker. Behandlede dyr skal ikke håndteres, og barn skal ikke leke med behandlede dyr, før påføringsstedet er tørt. Dyrene bør derfor behandles tidlig på kvelden, og nylig behandlede dyr bør ikke sove sammen med eiere, spesielt barn. Kan være skadelig for vannlevende organismer. Behandlede hunder skal ikke svømme i vann eller vassdrag før 2 dager etter behandling.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Skal bare brukes etter nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Anbefalt minstedose er 6,76 mg fipronil/kg kroppsvekt og 50,48 mg permetrin/kg, tilsv. 0,1 ml/kg. Bruk skal baseres på bekreftet infestasjon eller risiko for infestasjon med lopper og/eller flått, hvor repellerende effekt mot sandfluer og/eller mygg og/eller stikkfluer også er nødvendig. Gjentatt behandling kan være indisert. Tiden mellom 2 behandlinger skal være ≥4 uker. Velg pipettestørrelse etter hundens vekt. Til hunder >60 kg brukes en egnet kombinasjon av 2 pipettestørrelser. Administrering: Til bruk på huden. Påfør på 2 steder utenfor hundens rekkevidde, slik at den ikke kan slikke påføringsstedene, dvs. nederst i nakken foran skulderbladene og midt i nakken mellom nedre del av hodet og skulderbladene. Skill pelsen i nakken slik at huden blir synlig. Sett pipettespissen mot huden. Klem på pipetten, og påfør ca. halvparten av innholdet mellom hodet og skulderbladene. Påfør resten i nakken foran skulderbladene. For best resultat, påfør direkte på huden, ikke på pelsen.

Overdosering/Forgiftning

Sikkerhet er undersøkt med ≤5 × maks. dose hos friske voksne hunder (behandlet ≤3 × med 1 måneds mellomrom) og hos valper (8 uker, behandlet 1 gang). Kjente bivirkninger kan være lette nevrologiske tegn, oppkast og diaré, som er forbigående og vanligvis forsvinner innen 1-2 dager. Faren for bivirkninger kan øke ved overdosering, bruk derfor alltid riktig pipettestørrelse iht. kroppsvekt.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i blisterpakningen.

 

Pakninger og SPC

Frontect, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 2-5 kg 3 × 0,5 ml (pipette) 455635 C

Frontect, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 5-10 kg 3 × 1 ml (pipette) 407182 C

Frontect, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 10-20 kg 3 × 2 ml (pipette) 185613 C

Frontect, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 20-40 kg 3 × 4 ml (pipette) 065875 C

Frontect, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 40-60 kg 3 × 6 ml (pipette) 535086 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.07.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2020