Fortekor vet.

Elanco
TABLETTER 2,5 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Benazeprilhydroklorid 2,5 mg, hjelpestoffer. Med gjærsmak.


TABLETTER 5 mg og 20 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Benazeprilhydroklorid 5 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Med kjøtt- og gjærsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Benazeprilhydroklorid hydrolyseres i leveren til benazeprilat som er den aktive ACE-hemmeren. ACE-hemmere hindrer omdanning av angiotensin I til angiotensin II, derved reduseres effektene som medieres av angiotensin II: Vasokonstriksjon (i både vener og arterier) og renal retensjon av natrium og vann. Behandling med benazepril i hunder med kongestiv hjertesvikt senker blodtrykket og hjertets fylningsgrad og reduserer de kliniske symptomene som f.eks. hoste. Normaliserer økt glomerulært kapillærtrykk og reduserer systemisk blodtrykk hos katter ved eksperimentell nyreinsuffisiens. Reduksjon av glomerulær hypertensjon kan forsinke progresjonen av nyresykdom ved at ytterligere nyreskade hindres. Hos katt med kronisk nyresykdom er det vist signifikant redusert urinproteinnivå og redusert urinprotein/kreatinin-forhold. Denne effekten skyldes sannsynligvis nedsatt glomerulært kapillærtrykk og effekter på den glomerulære basalmembranen. I hunder og katter vil plasma ACE inhiberes i ca. 24 timer etter administrering av 1 dose benazepril.
Absorpsjon: Hurtig, men ikke fullstendig fra mage-tarmkanalen etter oral administrering. Absorbert benazepril som ikke hydrolyseres til benazeprilat, består av uomdannet benazepril eller som hydrofile metabolitter. Biotilgjengelighet 5-13%. Tmax ca.0,5 timer hos hund og ca. 2 timer hos katt etter oral administrering, uavhengig av om dyret er fastende eller ikke. Steady state nås etter ca. 4 døgn.
Proteinbinding: 85-90% for benazepril og benazeprilat.
Halveringstid: Hoveddelen av benazeprilat elimineres hurtig, men det har også en langsom terminal elimineringsfase der t1/2 er 19-29 timer.
Utskillelse: Benazepril skilles i like stor grad ut via nyrer og lever hos hund. Hos katt utskilles benazeprilat 85% via gallen og 15% nyrene. Det er liten risiko for bioakkumulering ved nedsatt nyrefunksjon pga. leverutskillelse.

Indikasjoner 

Hund: Behandling av kongestiv hjertesvikt. Katt: Reduksjon av proteinuri ved kronisk nyresvikt.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypotensjon, hypovolemi, hyponatremi eller akutt nyresvikt. Sviktende hjerteoutput forårsaket av aorta- eller lungestenose. Drektighet og diegiving.

Bivirkninger

Hund: Noen få hunder har fått forbigående oppkast, nedsatt koordinasjonsevne eller vist tegn på utmattelse. Katt og hund: Ved kronisk nyyresykdom er det sett økt plasmakreatinin som en følge av redusert blodtrykk i begynnelsen av behandlingen. Det er ikke nødvendig å avbryte behandlingen, hvis det ikke forekommer andre symptomer. Katt: Økt matinntak og kroppsvekt. I sjeldne tilfeller er følgende observert: Brekninger, anoreksi, dehydrering, letargi og diaré.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kronisk nyresykdom anbefales det at plasmakreatinin, urea og erytrocyttall overvåkes under behandlingen. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos hund og katt <2,5 kg. Vask hendene etter bruk. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Hos hund med kongestiv hjertesvikt er preparatet gitt i kombinasjon med digoksin, diuretika, pimobendan og antiarytmika, uten at det er påvist negative interaksjoner. Kombinasjon med andre blodtrykkssenkende midler (f.eks. kalsiumkanalblokkere, betablokkere eller diuretika), anestetika eller sedativaer, kan gi additive hypotensive effekter. Det må derfor utvises forsiktighet ved samtidig bruk av NSAID eller andre legemidler med hypotensiv effekt. Nyrefunksjon og tegn på hypotensjon (letargi, svakhet osv.) bør overvåkes nøye og om nødvendig behandles. Interaksjoner med kaliumsparende diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan ikke utelukkes. Pga. risiko for hyperkinesi, anbefales det å overvåke kaliumplasmanivået ved kombinasjon med kaliumsparende diuretika.

Dosering 

Behandlingen er livslang. Daglig dose for hund er 0,25-0,5 mg/kg kroppsvekt, dosen kan dobles. Daglig dose for katt er 0,5 mg/kg kroppsvekt. Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon hverken hos hund eller katt. Administrering: Preparatet skal gis oralt 1 gang daglig, med eller uten fôr.

Kroppsvekt (kg)

Fortekor vet.
2,5 mg

Fortekor vet.
5 mg

Fortekor vet.
20 mg

Katt 2,5-5

1 tablett

1/2 tablett

 

Katt 5-10

2 tabletter

1 tablett

 

Hund 2,5-5

1/2 tablett

 

 

Hund 5-10

1 tablett

1/2 tablett

 

Hund 10-20

 

1 tablett

 

Hund 20-40

 

 

1/2 tablett

Hund 40-80

 

 

1 tablett


Overdosering/Forgiftning


 

Pakninger og SPC

Fortekor vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
2,5 mg hund og katt 28 stk. (blister) 023091 C

Fortekor vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg hund og katt 28 stk. (blister) 456920 C
140 stk. (blister) 153540 C
20 mg hund og katt 28 stk. (blister) 577608 C
140 stk. (blister) 510751 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.01.2016