Fortekor plus

Elanco


ACE-hemmer + hjertestimulerende middel.

QC09B X90 (Benazepril, Pimobendan)TABLETTER 1,25 mg/2,5 mg og 5 mg/10 mg til hund: Hver tablett inneh.: Pimobendan 1,25 mg, resp. 5 mg, benazeprilhydroklorid 2,5 mg, resp. 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Brunt jernoksid (E 172). Sukkerholdig. Smaksatt.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Benazeprilhydroklorid hydrolyseres til den aktive metabolitten benazeprilat, en svært potent og selektiv ACE-hemmer. Benazeprilat hindrer omdanning av angiotensin I til angiotensin II, og reduserer derved også aldosteronsyntesen. Det blokkerer effektene som er mediert av angiotensin II og aldosteron, inkl. vasokonstriksjon av både arterier og vener, retensjon av natrium og vann i nyrene, og remodellerende effekter (inkl. patologisk hjertehypertrofi og degenererende nyreendringer). Benazeprilhydroklorid reduserer blodtrykk og volumbelastning på hjertet hos hunder med kongestiv hjertesvikt. Benazepril økte tiden til forverring av hjertesvikt og tiden til død, forbedret klinisk tilstand, reduserte hoste og forbedret treningstoleranse hos hunder med symptomatisk kongestiv hjertesvikt forårsaket av klaffesykdom eller dilatert kardiomyopati. Pimobendan, et benzimidazol-pyridazinonderivat, er en ikke-sympatomimetisk, ikke-glykosid inotrop substans med potente vasodilaterende egenskaper. Den øker hjertemyofilamentenes sensitivitet for kalsium og hemmer fosfodiesterase type 3. Har også vasodilaterende effekt ved hemming av fosfodiesterase type 3-aktivitet.
Absorpsjon: Pimobendan: Biotilgjengeligheten er 60-63%, men den reduseres betraktelig ved inntak samtidig med eller like etter mat. Benazeprilhydroklorid: Biotilgjengelighet ca. 13% pga. ufullstendig absorpsjon og førstepassasjemetabolisme.
Proteinbinding: Pimobendan: 93% in vitro. Benazepril og benazeprilat: 85-90%.
Fordeling: Pimobendan: Vdss er 2,6 liter/kg etter i.v. administrering. Benazepril og benazeprilat: I vev finnes det hovedsakelig i lunger, lever og nyrer.
Halveringstid: 0,5 time for pimobendan og 2,6 timer for den aktive hovedmetabolitten. Benazepril og benazeprilat: Hhv. 0,36 timer og 8,36 timer. Gjentatt administrering gir svak bioakkumulering av benazeprilat, og steady state oppnås i løpet av 4 dager.
Metabolisme: Pimobendan demetyleres ved oksidasjon og den aktive hovedmetabolitten er O-desmetylpimobendan. Videre metabolske prosesser er fase II, glukuronider og sulfater. Benazeprilhydroklorid metaboliseres til dels av leverenzymer til den aktive metabolitten benazeprilat.
Utskillelse: Pimobendan: Primært via feces, og i mindre grad via urin. Benazeprilat: Via galle- (54%) og urinveiene (46%).

Indikasjoner 

Behandling av kongestiv hjertesvikt forårsaket av atrioventrikulær hjerteklaffinsuffisiens eller dilatert kardiomyopati hos hund. Preparatet har en fast dosekombinasjon og skal kun brukes hos hunder hvor kliniske symptomer er tilfredsstillende kontrollert ved administrering av de samme dosene med de individuelle substansene (pimobendan og benazeprilhydroklorid) gitt samtidig.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypertrofe kardiomyopatier eller kliniske tilstander hvor økning i hjertets minuttvolum ikke er mulig (f.eks. aorta- eller lungestenose). Hypotensjon, hypovolemi, hyponatremi eller akutt nyresvikt. Drektighet og diegiving.

Bivirkninger

Pimobendan: I sjeldne tilfeller kan en moderat positiv kronotrop effekt og oppkast forekomme. Disse effektene er imidlertid doseavhengige og kan unngås ved å redusere dosen. I sjeldne tilfeller er det sett forbigående diaré, anoreksi eller letargi. Benazeprilhydroklorid: I sjeldne tilfeller kan forbigående oppkast, nedsatt koordinasjonsevne eller tegn på utmattelse forekomme. Ved kronisk nyresykdom er det sett økt plasmakreatinin som følge av redusert blodtrykk ved behandlingsstart. Det er ikke nødvendig å avbryte behandlingen, hvis det ikke forekommer andre symptomer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kronisk nyresykdom anbefales det å sjekke hundens hydreringsstatus før oppstart, og plasmakreatinin og erytrocyttall overvåkes under behandlingen. Skal ikke gis til hunder med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos hund <2,5 kg eller <4 måneder. Vask hendene etter bruk. Personer med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Gravide kvinner må være spesielt forsiktige slik at de ikke får preparatet i munnen.

Interaksjoner 

Til hunder med kongestiv hjertesvikt er benazeprilhydroklorid og pimobendan gitt i kombinasjon med digoksin og diuretika, uten at det er sett uønskede interaksjoner. Økningen i hjertets kontraktilitet indusert av pimobendan forsterkes ved tilstedeværelse av kalsiumantagonisten verapamil og betablokkeren propranolol. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av NSAID eller andre legemidler med hypotensiv effekt. Kombinasjon med andre blodtrykkssenkende midler (f.eks. kalsiumkanalblokkere, betablokkere eller diuretika), anestetika eller sedativa kan gi additive hypotensive effekter. Nyrefunksjon og tegn på hypotensjon (letargi, svakhet osv.) bør overvåkes nøye og behandles om nødvendig. Interaksjoner med kaliumsparende diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan ikke utelukkes. Pga. risikoen for hyperkalemi anbefales det å overvåke plasmanivået av kalium ved kombinasjon med kaliumsparende diuretika.

Dosering 

Anbefalt dosering er 0,25-0,5 mg pimobendan pr. kg kroppsvekt og 0,5-1 mg benazeprilhydroklorid pr. kg kroppsvekt fordelt på 2 daglige doser. Veiledende tabell over styrke og antall tabletter som skal administreres:

 

Fortekor plus
1,25 mg/2,5 mg

Fortekor plus
5 mg/10 mg

Kroppsvekt (kg)

Morgen

Kveld

Morgen

Kveld

2,5-5

1/2

1/2

 

 

5-10

1

1

 

 

10-20

 

 

1/2

1/2

20-40

 

 

1

1

>40

 

 

2

2

Administrering: Gis 2 ganger daglig, med 12 timers mellomrom (morgen og kveld) og ca. 1 time før fôring. Kan deles (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Symptomatisk behandling ved overdose. Forbigående reversibelt blodtrykksfall kan inntreffe ved utilsiktet overdosering. Behandlingen bør bestå av i.v. infusjon av kroppsvarm isoton saltløsning etter behov.

 

Pakninger og SPC

Fortekor plus, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1,25 mg/2,5 mg hund 30 stk. (blister) 486405 C
5 mg/10 mg hund 30 stk. (blister) 199038 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.08.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.06.2016