Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QA
FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
QA01
Munn- og tannmidler
QA01A B
Antiinfektiver og antiseptika til lokal behandling i munn
QA01A B17
Metronidazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. >250 mg/kg engangsinntak ga permanente nevrologiske symptomer. Kronisk bruk kan gi symptomer. >46 mg/kg/døgn i 10-16 dager ga moderat til alvorlig forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Hund/katt: GI-symptomer (anoreksi, kvalme, oppkast, diaré), CNS-symptomer (depresjon, mydriasis, nystagmus, forvirring, skjelvinger). Ved moderat til alvorlig forgiftning ataksi, nevropati, rigiditet, kramper.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr. Diazepam i.v. mot nevrologiske symptomer. Væskebehandling, antiemetika. Symptomatisk behandling. Vanligvis klinisk bedring innen 14 dager.
QA07
Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler
QA07D
Peristaltikkhemmende preparater
QA07D A03
Loperamid
 Toksisitet: Hund: Hunder med defekt i ABCB1-1Δ-genet (vanligvis innen rasene collie, shetland sheepdog, langhåret whippet, border collie, old english sheepdog, australian shepherd, schäfer, m.fl.) er spesielt sensitive for CNS-depresjon. Sensitive raser: 0,06 mg/kg ga lett forgiftning. 0,08 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Andre raser: 0,4-2,5 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 1 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast, letargi, diaré, hypersalivasjon, hypotermi, bradykardi er vanlig. Katt: Oppkast, letargi, mydriasis er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Apomorfin er ikke anbefalt (risiko for additiv CNS-depressiv effekt). CNS-depresjon kan behandles med nalokson (Hund: 0,04 mg/kg i.v, i.m., s.c.). Gjentatte doser kan være nødvendig. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QA10
Midler til diabetesbehandling
QA10B
Blodglukosesenkende midler, unntatt insuliner
QA10B A
Biguanidderivater
QA10B A02
Metformin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 19-100 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 198 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, anoreksi, diaré), letargi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, hypotermi, hypotensjon, bleke slimhinner, skjelvinger (spesielt bakpart), bradykardi. Hypoglykemi, hypokalemi og laktacidose er sett i ett kasus.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer blodgass ved inntak >150 mg/kg. Unngå væsketilskudd med laktat. Symptomatisk behandling.
QA10B B
Sulfonylureaderivater
 Toksisitet for gruppen: Hypoglykemi kan sees fra terapeutiske doser. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hovedproblemet. Oppkast, anoreksi, letargi, ataksi, svakhet, kramper, koma. Katt: Leverskade er sett etter terapeutisk bruk. Det er ukjent om dette forekommer ved akutt forgiftning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr etter glukosemåling. Ved lett forgiftning hyppige, små måltider. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer glukose i minimum 24 timer og leververdier 24 og 48 timer etter inntak. Glukose ved behov. Symptomatisk behandling.
QA10B B01
Glibenklamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,35 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
 Behandling: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
QA10B B07
Glipizid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund/katt: LD50: >4 g/kg. Hund: 1,2 mg/kg ga ingen forgiftning etter glukosebehandling i ett kasus.
 Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
 Behandling: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
QA10B B12
Glimeperid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
 Behandling: Glukosebehandling i minst 48 timer etter inntak kan være nødvendig, selv ved tilsynelatende bedring. Se Sulfonylureaderivater, QA10B B (utvid) 
QA11
Vitaminer
QA11C
Vitamin A og D, inkl. A og D i kombinasjon
QA11C A
Vitamin A, usammensatte preparater
QA11C A01
Retinol (vitamin A)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 30 mg pr. dag i 3 dager ga ingen symptomer hos to valper. 12 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 Klinikk: GI-symptomer (anoreksi, oppkast) er vanligvis tidlige kliniske tegn. Letargi, hudreaksjoner, hårtap, gingivitt. Inntak av høye doser kan gi leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QA11C C
Vitamin D og analoger
 Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene. Unge dyr (<6 måneder) er mer sensitive for forgiftning. Katter er mindre sensitive enn hunder for forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Selvbegrensende GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi), letargi, CNS-depresjon. Moderat til alvorlig forgiftning ved s-kalsium >3 mmol/liter. Ved alvorlig forgiftning polydipsi, polyuri, hyperkalsemi, hyperfosfatemi, dypné, takypné, takykardi/bradykardi, skjelvinger, kramper, kalsiumavleiring indre organer. Akutt nyresvikt 2-3 dager etter inntak.
 Behandling for gruppen: Vurder ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer kalsium, fosfat og nyreverdier hver 12. time initialt til daglig i inntil 4 dager hos asymptomatiske dyr. Aggressiv væskebehandling (NaCl) i.v. 2-3 ganger vedlikehold i 2-3 dager. Ved symptomer antiemetika, kortikosteroid (prednisolon. Hund/katt: 1-3 mg/kg per os hver 12 time), diuretika (furosemid. Hund/katt: 1-5 mg/kg per os hver 6-8 time.), bifosfonat (pamidronsyre. 1,3-2 mg/kg i 150-250 ml 0,9% NaCl sakte i.v. over 2-4 timer. To infusjoner med 4 dager mellomrom.), GI-beskyttende behandling (se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A (utvid) ). Symptomatisk behandling. Monitorering blodverdier i 2-6 uker kan være nødvendig.
QA11C C01
Ergokalsiferol (vitamin D2)
 Toksisitet: Hund: 4 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
 Behandling: Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
QA11C C04
Kalsitriol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis fra 6 timer etter inntak. Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
 Behandling: Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
QA11C C05
Kolekalsiferol (vitamin D3)
 Toksisitet: Brukes både som kosttilskudd og muse- og rottegift. Hund: Sekundær eksponering (hund spiser forgiftet gnager) er lite sannsynlig. <0,1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >0,5 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >2 mg/kg har gitt dødsfall.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 36-48 timer etter inntak. Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
 Behandling: Ved inntak >0,1 mg/kg vurder ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Væskebehandling. Se Vitamin D og analoger, QA11C C (utvid) 
QA11E
Vitamin B kompleks, inkl. kombinasjoner
QA11E A
Vitamin B kompleks, usammensatte preparater
 Toksisitet: B2, B3, B5, B6, B7 og B9 har lav akutt toksisitet. Hund: 1 g/kg B6 ga lett forgiftning.
 Klinikk: Selvbegrensende GI-symptomer, ataksi forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QA11G
Vitamin C, inkl. kombinasjoner
QA11G A
Askorbinsyre, usammensatte preparater
QA11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: 0,5 g/kg ga ingen forgiftning. Vær oppmerksom på mulig xylitol i kosttilskuddet. Katt: 1 g/kg ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Inntak av høye doser kan gi selvbegrensende GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi), svakhet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Gi drikke, hydrering er viktig. Ev. symptomatisk behandling.
QA11H
Andre usammensatte vitaminpreparater
QA11H A03
Tokoferol (vitamin E)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. 45-450 mg/kg ga ingen forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Selvbegrensende GI-symptomer (anoreksi, oppkast, diaré).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.