Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QA
FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
QA01
Munn- og tannmidler
QA01A B
Antiinfektiver og antiseptika til lokal behandling i munn
QA01A B17
Metronidazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hund/katt: GI-symptomer (anoreksi, kvalme, oppkast, diaré), CNS-symptomer (depresjon, mydriasis, nystagmus, forvirring, skjelvinger). Ved moderat til alvorlig forgiftning ataksi, nevropati, rigiditet, kramper.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr. Diazepam er brukt forsøksvis mot nevrologiske symptomer. Symptomatisk behandling. Vanligvis klinisk bedring innen 1-2 dager.
QA07
Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler
QA07D
Peristaltikkhemmende preparater
QA07D A03
Loperamid
 Toksisitet: Hund: Hunder med defekt i ABCB1-1Δ-genet (vanligvis innen rasene collie, shetland sheepdog, langhåret whippet, border collie, old english sheepdog, australian shepherd, schäfer, m.fl.) er spesielt sensitive for CNS-depresjon. Sensitive raser: 0,06 mg/kg ga lett forgiftning. 0,08 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Andre raser: 0,4-2,5 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 1 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast, letargi, diaré, hypersalivasjon, hypotermi, bradykardi er vanlig. Katt: Oppkast, letargi, mydriasis er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Apomorfin er ikke anbefalt (risiko for additiv CNS-depressiv effekt). CNS-depresjon kan behandles med nalokson (Hund: 0,04 mg/kg i.v, i.m., s.c.). Gjentatte doser kan være nødvendig. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QA10
Midler til diabetesbehandling
QA10B
Blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin
QA10B A
Biguanidderivater
QA10B A02
Metformin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 19-100 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 198 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, anoreksi, diaré), letargi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, hypotermi, hypotensjon, bleke slimhinner, skjelvinger (spesielt bakpart). Hypoglykemi og laktacidose er sett i ett kasus.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer blodgass ved inntak >150 mg/kg. Unngå væsketilskudd med laktat. Symptomatisk behandling.
QA10B B
Sulfonylureaderivater
 Toksisitet for gruppen: Hypoglykemi kan sees fra terapeutiske doser. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hovedproblemet. Oppkast, anoreksi, letargi, ataksi, svakhet, kramper, koma. Katt: Leverskade er sett etter terapeutisk bruk. Det er ukjent om dette forekommer ved akutt forgiftning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr etter glukosemåling. Ved lett forgiftning hyppige, små måltider. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer glukose i minimum 24 timer og leververdier 24 og 48 timer etter inntak. Glukose ved behov. Symptomatisk behandling.
QA10B B07
Glipizid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund/katt: LD50: >4 g/kg. Hund: 1,2 mg/kg ga ingen forgiftning etter glukosebehandling i ett kasus.
 Klinikk: Se Sulfonylureaderivater QA10B B (utvid) .
 Behandling: Se Sulfonylureaderivater QA10B B (utvid) .
QA10B B12
Glimeperid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se Sulfonylureaderivater QA10B B (utvid) .
 Behandling: Glukosebehandling i minst 48 timer etter inntak kan være nødvendig, selv ved tilsynelatende bedring. Se Sulfonylureaderivater QA10B B (utvid) .
QA11
Vitaminer
QA11C
Vitamin A og D, inkl. A og D i kombinasjon
QA11C A
Vitamin A, usammensatte preparater
QA11C A01
Retinol (vitamin A)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 30 mg pr. dag i 3 dager ga ingen symptomer hos to valper.
 Klinikk: GI-symptomer (anoreksi, oppkast) er vanligvis tidlige kliniske tegn. Letargi, hudreaksjoner, hårtap, gingivitt. Inntak av høye doser kan gi leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QA11C C
Vitamin D og analoger
 Toksisitet for gruppen: Akutt inntak av vitamintilskudd har vanligvis lav akutt toksisitet. Inntak av kalsipotriol (hudpreparat, se QD05A X02) har mer alvorlig toksisitet. Unge dyr (<6 måneder) er mer sensitive for forgiftning. D3 (kolekalsiferol): Hund: <0,1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >0,5 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. 2 mg/kg har gitt dødsfall. D2 (ergokalsiferol): Hund: 4 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis 36-48 timer etter inntak av vitamin D3. Selvbegrensende GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi), letargi, CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning polydipsi, polyuri, hyperkalsemi, nyresvikt.
 Behandling for gruppen: Ved inntak >0,1 mg/kg vurder ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Monitorer kalsium, fosfat og nyreverdier hver 12. time i inntil 4 dager. Væskebehandling (NaCl). Symptomatisk behandling.
QA11E
Vitamin B kompleks, inkl. kombinasjoner
QA11E A
Vitamin B kompleks, usammensatte preparater
 Toksisitet: B2, B3, B5, B6, B7 og B9 har lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Inntak av høye doser kan gi selvbegrensende GI-symptomer
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QA11G
Vitamin C, inkl. kombinasjoner
QA11G A
Askorbinsyre, usammensatte preparater
QA11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: 500 mg/kg ga ingen forgiftning. Vær oppmerksom på mulig xylitol i kosttilskuddet. Katt: 1 g/kg ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Inntak av høye doser kan gi selvbegrensende GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi) og svakhet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Gi drikke, hydrering er viktig. Ev. symptomatisk behandling.
QA11H
Andre usammensatte vitaminpreparater
QA11H A03
Tokoferol (vitamin E)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Inntak av høye doser kan gi selvbegrensende GI-symptomer (anoreksi, oppkast, diaré).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.