Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QP52A A
Kinolinderivater og beslektede substanser
QP52A A01
Prazikvantel
QP52A A01
Prazikvantel
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: <200 mg/kg per os ga ingen til lett forgiftning. Katt: 50-100 mg/kg parenteralt ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hund/katt: Hypersalivasjon, oppkast, diaré. Forbigående ataksi, CNS-depresjon forekommer ved kombinasjonspreparater (febantel, pyrantel) hos katt.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A C
Benzimidazoler og beslektede substanser
QP52A C05
Febantel
QP52A C05
Febantel
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Hund: 1,6 g/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hypersalivasjon, anoreksi, oppkast, diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A C13
Fenbendazol
QP52A C13
Fenbendazol
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Opptil 100 × terapeutisk dose er godt tolerert.
 
Klinikk: Kliniske symptomer er ikke forventet.
 
Behandling: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A F
Tetrahydropyrimidinderivater
QP52A F02
Pyrantel
QP52A F02
Pyrantel
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Opptil 7 × terapeutisk dose ga ingen forgiftning.
 
Klinikk: Oppkast, diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A X
Andre anthelmintika
QP52A X60
Emodepsid og toltrazuril
QP52A X60
Emodepsid og toltrazuril
 
Toksisitet: Emodepsid: Lav akutt toksisitet. Katt: 5-10 × terapeutisk dose topikalt av kombinasjonspreparat med prazikvantel ga lett forgiftning. <0,2 ml/kg av kombinasjonspreparat med prazikvantel peroralt ga ingen til lett forgiftning.
 
Klinikk: Emodepsid: Hudeksponering: Hypersalivasjon, letargi, skjelvinger. Peroral eksponering: Hypersalivasjon, oppkast, anoreksi, skjelvinger, unormal respirasjon, ataksi.
 
Behandling: Emodepsid: Symptomer er vanligvis selvbegrensende. Behandling hos veterinær sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.