Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QH
HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, UNNTATT KJØNNSHORMONER OG INSULINER
QH02
Kortikosteroider til systemisk bruk
QH02A B
Glukokortikoider
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet selv ved høye doser. Kronisk bruk kan gi symptomer.
 Klinikk for gruppen: Hund: GI-symptomer forekommer. Polyuri, polydipsi.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QH03
Thyreoideaterapi
QH03A
Thyreoideapreparater
QH03A A
Thyreoideahormoner
QH03A A01
Levotyroksinnatrium
 Toksisitet: Alvorlighetsgraden avhenger av akutt eller kronisk overdose. Akutte inntak gir vanligvis lett forgiftning. Kronisk overdose gir større risiko for alvorlig forgiftning. Hund: Individuelle forskjeller i sensitiviteten. <1,4 mg/kg (akutt) ga ingen til lett forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-9 timer etter inntak hos hund. Hund/katt: Hyperaktivitet, takykardi er vanlig. GI-symptomer (oppkast, diaré), hypertensjon, letargi, takypné, dyspné.
 Behandling: Behandling er anbefalt ved inntak >1,5 mg/kg hos hund. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer hjerte. Symptomatisk behandling.