Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QC
HJERTE OG KRETSLØP
QC01
Hjerteterapi
QC01C
Hjertestimulerende midler, unntatt hjerteglykosider
QC01C E
Fosfodiesterasehemmere
QC01C E90
Pimobendan
 Toksisitet: Hund: Individuelle forskjeller i sensitiviteten. Lav akutt toksisitet. Dyr med underliggende hjertesykdom er mer sensitive for forgiftning. <3 mg/kg forventes ingen til lett forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1 time etter inntak. Hund: Takykardi, oppkast, letargi, hypertensjon/hypotensjon er vanlig. Takypné, uro forekommer. Katt: Oppkast er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Hos symptomatiske dyr væskebehandling, monitorer hjerte. Symptomatisk behandling.
QC02
Antihypertensiver
QC02D
Antihypertensiver med virkning på arteriolær glatt muskel
QC02D C
Pyrimidinderivater
QC02D C01
Minoksidil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig svært toksisk. Hund: Slikking på applisert hud ga alvorlig forgiftning i ett kasus. Katt: Svært toksisk for katt. Slikking på hud applisert 24 timer tidligere ga alvorlig forgiftning i ett kasus. 1 dråpe på hud ga dødsfall i ett kasus.
 Klinikk: Symptomer kan komme 30 minutter til 2 dager etter inntak. Oppkast, anoreksi, takykardi (hund), bradykardi (katt), letargi, hypotermi, dyspné, takypné. Ved moderat til alvorlig forgiftning alvorlig takykardi (hund), cyanose, pleural effusjon, lungeødem, kongestiv hjertesvikt (CHF).
 Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak. Kull hvis indisert. Observasjon i 36 timer. Monitorer hjerte og respirasjon. Lungeødem kan behandles med furosemid. Takykardi kan behandles med atenolol. Oksygen ved behov. Aggressiv symptomatisk behandling. Behandling i 3-5 dager kan være nødvendig. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus hos hund med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Hudeksponering: Bad med mildt håndsåpemiddel. Krage vurderes. Se ellers peroral eksponering.
QC03
Diuretika
 Toksisitet for gruppen: Trolig lav akutt toksisitet. Dyr med hjertesvikt er mer sensitive for forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Dehydrering, anoreksi, letargi, oppkast, polyuri, polydipsi. Ved moderat til alvorlig forgiftning elektrolyttforstyrrelser, CNS-depresjon, arytmier.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Hos symptomatiske dyr monitorer elektrolytter og væskebalanse. Behandling utover rehydrering er sjelden nødvendig.
QC03A
Low-ceiling diuretika, tiazider
QC03A A
Tiazider, usammensatte preparater
QC03A A03
Hydroklortiazid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,6-1,8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Forbigående stigning i urea er sett. Se Diuretika, QC03 (utvid) 
 Behandling: Se Diuretika, QC03 (utvid) 
QC03C
High-ceiling diuretika
QC03C A
Sulfonamider, usammensatte preparater
QC03C A01
Furosemid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,25-3,1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Se Diuretika, QC03 (utvid) 
 Behandling: Se Diuretika, QC03 (utvid) 
QC03D
Kaliumsparende midler
QC03D A
Aldosteronantagonister
QC03D A01
Spironolakton
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Hund: 17 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Diuretika, QC03 (utvid) 
 Behandling: Se Diuretika, QC03 (utvid) 
QC07
Betablokkere
QC07A
Betablokkere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. 2 × terapeutisk dosering kan gi kliniske symptomer. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Letargi, bradykardi og hypotensjon er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning CNS-depresjon, hypoglykemi, apné, koma, kramper, AV-blokk.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert innen 2 timer etter inntak hos asymptomatiske dyr. Vurder gjentatt kulldosering ved inntak av depotpreparat. Asymptomatiske dyr observeres i 8 timer etter inntak (24 timer ved depotpreparat). Hos symptomatiske dyr monitorer hjerte, væskebehandling. Bradykardi kan behandles med atropin. Behandling med katekolaminer (f.eks. adrenalin) bør unngås. Ved alvorlig forgiftning vurder høydose insulin-glukosebehandling (konsulter spesiallitteratur) og lipidemulsjon/ILE (se generell behandling). Symptomatisk behandling. Observasjon til symptomfrihet.
QC07A A
Betablokkere, ikke-selektive
QC07A A05
Propranolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 9,4 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. Katt: 13 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Kramper er ikke sett hos dyr. Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
 Behandling: Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
QC07A B
Betablokkere, selektive
QC07A B02
Metoprolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,7-6,3 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. Katt: 6,3 mg/kg og 6,6 mg/kg ga lett forgiftning i to kasus.
 Klinikk: Hund: Takykardi er vanlig. Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
 Behandling: Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
QC07A B03
Atenolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 3-4 mg/kg ga ingen symptomer i få kasus.
 Klinikk: Hund/katt: Oppkast, takykardi, hypertensjon (katt) er vanlig. Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
 Behandling: Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
QC07A B09
Esmolol
 Toksisitet: Hund: 2 mg/kg/minutt i en time ga ingen forgiftning. 3 mg/kg/minutt i en time ga lett forgiftning. 4 mg/kg/minutt i en time ga moderat til alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hund: Hypersalivasjon, ataksi, muskelstivhet, skjelvinger, vokalisering, hyperpné, oppkast, utmattelse, kramper.
 Behandling: Hund: Effekten ved i.v. infusjon varer vanligvis i 20 minutter etter seponering. Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
QC07A G
Alfa- og betablokkere
QC07A G02
Karvedilol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,6 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 4,2 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Hypertensjon, takykardi er vanlig. Katt: Letargi, oppkast er vanlig. Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
 Behandling: Se Betablokkere, QC07A (utvid) 
QC08
Kalsiumantagonister
 Toksisitet for gruppen: Selv terapeutiske doser har gitt forgiftning i enkelte kasus. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypotensjon og bradykardi er vanlig. GI-symptomer (oppkast, diaré), hyperglykemi, CNS-depresjon, svakhet, dyspné. Ved moderat til alvorlig forgiftning AV-blokk, metabolsk acidose, lungeødem, akutt nyresvikt. CNS-stimulering (agitasjon, kramper) er sjelden.
 Behandling for gruppen: Alle inntak over terapeutisk dosering bør behandles. Ventrikkeltømming hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Gjentatt kulldosering (2-4 ganger) hvis indisert ved inntak av depotpreparat. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning monitorer hjerte og respirasjon i 12-24 timer. Væskebehandling er viktig. Monitorer glukose, syrebase-status, elektrolytter, nyreverdier. Bradykardi kan behandles med atropin (Hund/katt: 0,04 mg/kg i.v.). Ved persisterende hypotensjon og/eller bradykardi vurder kalsiumglukonat (Calci-kêl vet. 0,2-0,7 ml/kg langsomt i.v. over 5-10 minutter til ønsket effekt). Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning vurder høydose insulin-glukosebehandling (konsulter spesiallitteratur) og lipidemulsjon/ILE (se generell behandling).
QC08C
Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning
QC08C A
Dihydropyridinderivater
QC08C A01
Amlodipin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hund/katt: Takykardi, hypotensjon/hypertensjon, letargi, oppkast (hund) er vanlig. Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid) 
 Behandling: Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid) 
QC08D
Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet
QC08D A
Fenylalkylaminderivater
QC08D A01
Verapamil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid) 
 Behandling: Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i flere kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QC08D B
Benzotiazepinderivater
QC08D B01
Diltiazem
 Toksisitet: Hund: LD50: 50 mg/kg. 79 mg/kg har gitt svært alvorlig forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid) 
 Behandling: Se Kalsiumantagonister, QC08 (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QC09
Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
QC09A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Dyr med nyresvikt eller hjertesykdom er mer sensitive. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypotensjon er hovedproblemet. Letargi, hypersalivasjon, kvalme, oppkast, takykardi.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning, monitorer blodtrykk og allmenntilstand hver 4. time. Væskebehandling. Ved hypotensjon monitorer nyreverdier og elektrolytter. Symptomatisk behandling.
QC09A A01
Kaptopril
 Toksisitet: Hund: 1,5 mg/kg per os ga oppkast og hypotensjon. >6,6 mg/kg per os hver 8. time ga nyresvikt.
 Klinikk: Hund: Rask absorpsjon. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
 Behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
QC09A A02
Enalapril
 Toksisitet: Hund: <1,5 mg/kg ga ingen symptomer i få kasus. 200 mg/kg ga letal forgiftning.
 Klinikk: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
 Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
QC09A A03
Lisinopril
 Toksisitet: Hund: <20 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 27 mg/kg ga hypotensjon. Katt: 4,9 mg/kg ga hypotensjon i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Letargi, takykardi, oppkast, hypotensjon. Katt: Hypertensjon, takykardi, oppkast.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er anbefalt ved inntak >20 mg/kg hos hund. Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
QC09A A05
Ramipril
 Toksisitet: Hund: <1 g/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Lette GI-symptomer. Hypotensjon ved store doser.
 Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
QC09A A07
Benazepril
 Toksisitet: 20 mg/kg ga etter brekkmiddel lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
 Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A (utvid) 
QC09C
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
QC09C A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
QC09C A06
Kandesartan
 Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. <1 mg/kg forventer ingen til lette symptomer. Katt: 3,2 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 Klinikk: Hypotensjon, bradykardi/takykardi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QC09C A07
Telmisartan
 Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. 15 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 Klinikk: Letargi, anoreksi, oppkast, skjelvinger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QC10
Lipidmodifiserende midler
QC10A
Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater
QC10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
QC10A A01
Simvastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: Trolig lav akutt toksisitet. <16 mg/kg ga ingen symptomer i få kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast, diaré er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.