Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QP
ANTIPARASITTÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG REPELLERENDE MIDLER
QP52
Anthelmintika
QP52A A
Kinolinderivater og beslektede substanser
QP52A A01
Prazikvantel
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: <200 mg/kg per os ga ingen til lett forgiftning. Katt: 50-100 mg/kg parenteralt ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Hund/katt: Hypersalivasjon, oppkast, diaré. Forbigående ataksi, CNS-depresjon forekommer ved kombinasjonspreparater (febantel, pyrantel) hos katt.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A C
Benzimidazoler og beslektede substanser
QP52A C05
Febantel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Hund: 1,6 g/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hypersalivasjon, anoreksi, oppkast, diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A C13
Fenbendazol
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Opptil 100 × terapeutisk dose er godt tolerert.
 Klinikk: Kliniske symptomer er ikke forventet.
 Behandling: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A F
Tetrahydropyrimidinderivater
QP52A F02
Pyrantel
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Opptil 7 × terapeutisk dose ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Oppkast, diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP52A X
Andre anthelmintika
QP52A X60
Emodepsid og toltrazuril
 Toksisitet: Emodepsid: Lav akutt toksisitet. Katt: 5-10 × terapeutisk dose topikalt av kombinasjonspreparat med prazikvantel ga lett forgiftning. <0,2 ml/kg av kombinasjonspreparat med prazikvantel peroralt ga ingen til lett forgiftning.
 Klinikk: Emodepsid: Hudeksponering: Hypersalivasjon, letargi, skjelvinger. Peroral eksponering: Hypersalivasjon, oppkast, anoreksi, skjelvinger, unormal respirasjon, ataksi.
 Behandling: Emodepsid: Symptomer er vanligvis selvbegrensende. Behandling hos veterinær sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53
Ektoparasittmidler, insekticider og repellerende midler
QP53A
Ektoparasittmidler til topikal bruk, inkl. insekticider
QP53A C
Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser
 Toksisitet for gruppen: Hund: Lav akutt toksisitet. Katt: Spesielt sensitiv. Eksponering kan skje peroralt, topikalt eller via direkte kontakt med behandlede hunder. Topikal applikasjon av 100 mg/kg permetrin ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Hund: Hypersalivasjon, oppkast, ataksi, muskelsitringer/skjelvinger. Katt: Symptomer kommer vanligvis innen få timer til et døgn etter eksponering. Skjelvinger, hypertermi og kramper er vanlig. Oppkast, hypersalivasjon, ataksi, mydriasis, hyperestesi, letargi, dyspné, blindhet (reversibel) forekommer. Tidlig og aggressiv behandling gir oftest symptomfrihet etter 1-3 dager.
 Behandling for gruppen: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ved topikal eksponering gjentatte bad med mildt håndsåpemiddel. Krage. Nøye monitorering av kroppstemperatur. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Diazepam er førstevalget ved kramper. Propofol kan forsøkes ved dårlig effekt. Metokarbamol (søknad om godkjenningsfritak) har vist god effekt (40-50 mg/kg i.v. sakte over 3-5 minutter til effekt. Gjentas eller følges av 10 mg/kg/time etter effekt. Vanligvis maks. 330 mg/kg/dag.). Atropin er ikke anbefalt. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt hos katt i flere kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QP53A C04
Permetrin
 Se Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser, QP53A C (utvid) 
QP53A C05
Flumetrin
 Se Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser, QP53A C (utvid) 
QP53A C11
Deltametrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <45 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast, hypersalivasjon, magesmerter, uro, letargi er vanlig. Se Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser, QP53A C (utvid) 
 Behandling: Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser, QP53A C (utvid) 
QP53A C12
Cyflutrin
 Se Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser, QP53A C (utvid) 
QP53A D
Amidiner
QP53A D01
Amitraz
 Toksisitet: Hund: Miniatyrraser, eldre og svekkede hunder er mer sensitive for forgiftning. Katt: Spesielt sensitive.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter eksponering, men kan være forsinket i opptil 12 timer. CNS-depresjon er hovedproblemet. Letargi, skjelvinger, ataksi, GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, ileus, diaré), mydriasis, polyuri, hyper-/hypotermi, hypo-/hypertensjon, bradykardi, koma, kramper. CNS-depresjon kan vedvare i 24-72 timer.
 Behandling: Ved peroral eksponering vurder ventrikkeltømming og kull hos asymptomatiske dyr hvis indisert. Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel. Ved moderat til alvorlig forgiftning med kraftig CNS-depresjon og bradykardi vurder atipamezole (50 µg/kg i.m.). Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam i lav dose (sedasjonsrisiko). Atropin er ikke anbefalt. Symptomatisk behandling.
QP53A X
Andre ektoparasittmidler til topikal bruk
QP53A X15
Fipronil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Hunder er trolig mer sensitive enn katter. Peroral eksponering av topikalt preparat kan gi symptomer. Katt: 9,8 mg/kg peroralt ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Peroral eksponering kan gi hypersalivasjon, brekninger, oppkast, uro, anoreksi. Ved svært store inntak ataksi, skjelvinger.
 Behandling: Ved peroral eksponering gi drikke. Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel. Symptomatisk behandling. Vanligvis klinisk bedring innen 24-72 timer.
QP53A X17
Imidakloprid
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hudeksponering er vanligvis godt tolerert. Peroral eksponering av topikalt preparat kan gi symptomer.
 Klinikk: Hund/katt: Symptomer kommer vanligvis innen 15 minutter til 2 timer etter eksponering. Peroral eksponering kan gi GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, anoreksi, diaré), skjelvinger, letargi, ataksi. Oral ulcerasjon og kramper er sett i sjeldne tilfeller.
 Behandling: Ved peroral eksponering gi drikke. Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53A X23
Pyriproksyfen
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Peroral eksponering kan gi hypersalivasjon, oppkast.
 Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53A X27
Indoksakarb
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 4-7 timer etter eksponering. Peroral eksponering: GI-symptomer (hypersalivasjon, kvalme, oppkast, letargi, diaré, anoreksi) er mest vanlig. Nevrologiske symptomer (vokalisering, ataksi, hyper-/hypotoni, muskelspasmer, skjelvinger) forekommer.
 Behandling: Ved peroral eksponering vurder ventrikkeltømming og kull hos asymptomatiske dyr hvis indisert. Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel. Symptomatisk behandling.
QP53B
Ektoparasittmidler til systemisk bruk
QP53B E
Isoksazoliner
QP53B E01
Afoksolaner
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <25 mg/kg hos dyr med defekt i ABCB1-1Δ-genet (vanligvis innen rasene collie, shetland sheepdog, langhåret whippet, border collie, old english sheepdog, australian shepherd, schäfer, m.fl.) ga ingen til lett forgiftning. <31,5 mg/kg ga ingen forgiftning hos andre raser. 120 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: 10 mg/kg har gitt leverpåvirkning.
 Klinikk: Oppkast, diaré, anoreksi forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B E02
Fluralaner
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: Opptil 5 × terapeutisk dose ga ingen til lett forgiftning hos voksne hunder. Opptil 5 × terapeutisk dose ga lett til moderat forgiftning hos valper (8-9 uker).
 Klinikk: Oppkast, diaré (blodig) forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B E03
Sarolaner
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 12 mg/kg ga lett forgiftning. 20 mg/kg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Skjelvinger, ataksi, kramper.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull når indisert. Symptomatisk behandling.
QP53B E04
Lotilaner
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer (salivasjon, oppkast, diaré) forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B X
Andre ektoparasittmidler til systemisk bruk
QP53B X03
Spinosad
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: 100 mg/kg daglig i 10 dager ga lett forgiftning. Katt: 80-120 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen få timer etter inntak. Oppkast, hypersalivasjon, letargi, anoreksi, ataksi, skjelvinger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP54
Endektocider
QP54A
Makrosykliske laktoner
 Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. Unge dyr er mer sensitive for forgiftning. Hund: Individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hunder med defekt i ABCB1-1Δ-genet (vanligvis innen rasene collie, shetland sheepdog, langhåret whippet, border collie, old english sheepdog, australian shepherd, schäfer, m.fl.) er spesielt sensitive. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer ofte få timer etter eksponering og kan vedvare i dager til uker. Symptomer fra CNS er dominerende (CNS-depresjon, forvirring, ataksi, hypersalivasjon, vokalisering, skjelvinger). Andre symptomer som forekommer er øyeaffeksjon (nedsatt/manglende truerefleks/lysrefleks, miose/mydriasis, strabismus, blindhet), GI-symptomer (oppkast, diaré). Ved alvorlig forgiftning hypotermi, bradykardi, respirasjonspåvirkning, arytmi, koma, kramper.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert innen en time etter peroral forgiftning. Kull hvis indisert innen 4 timer etter forgiftning både ved peroral og s.c. forgiftning. Vurder gjentatt kulldosering (enterohepatisk sirkulasjon). Hos symptomatiske dyr væskebehandling, monitorer temperatur. Forsiktighet ved bruk av benzodiazepiner og -derivater. Symptomatisk behandling. Langvarig behandling kan være nødvendig. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning i flere kasus, se de ulike virkestoffene.
QP54A A
Avermektiner
 Ivermektin QP54A A01 (utvid) , doramektin QP54A A03 (utvid) , eprinomektin QP54A A04 (utvid)  og selamektin QP54A A05 (utvid) 
QP54A A01
Ivermektin
 Toksisitet: Hund: Sensitive raser: <0,1 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 0,1-0,15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 0,15-0,2 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Andre hunderaser: Individuelle variasjoner. <1 mg/kg forventes ingen forgiftning. 1-2,5 mg/kg ga lett forgiftning. 2,5-5 mg/kg ga moderat forgiftning. 5-10 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >10 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Katt: <0,11 mg/kg ga ingen til lette symptomer hos kattunger. 0,3 mg/kg s.c. ga moderat forgiftning hos kattunger. <0,75 mg/kg s.c./per os ga ingen til lette symptomer hos voksne katter. 4 mg/kg s.c. ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hund: Symptomer kan sees fra 4 timer etter eksponering hos sensitive raser. Ataksi, mydriasis, reversibel blindhet, skjelvinger, oppkast er vanlig. Letargi, hypersalivasjon, CNS-depresjon, kramper, koma kan forekomme. Katt: Symptomer kommer innen 10 timer ved peroralt inntak. Ataksi, mydriasis, blindhet, skjelvinger, oppkast er vanlige symptomer. Agitasjon, vokalisering, diaré, hypersensitivitet, anoreksi, miose, parese, forvirring, CNS-depresjon, koma, kramper kan forekomme. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Behandling: Symptomfrihet vanligvis innen 2-4 uker. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i flere kasus med alvorlig forgiftning hos hund og katt (se generell behandling).
QP54A A03
Doramektin
 Toksisitet: Hund: Sensitive raser: 0,2 mg/kg s.c. i ett kasus og 0,7 mg/kg s.c. i 2 kasus ga moderat forgiftning. Andre raser: <1 mg/kg s.c. ga ingen forgiftning. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Klinikk: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Behandling: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
QP54A A04
Eprinomektin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. <1 mg/kg per os forventes ingen forgiftning.
 Klinikk: Hund: Mydriasis, hypersalivasjon, ataksi er vanlig. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Behandling: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
QP54A A05
Selamektin
 Toksisitet: Hund: Sensitive raser: 5 mg/kg per os ga lett forgiftning. 15 mg/kg topikalt preparat per os ga lett forgiftning i ett kasus. 10 × topikal dose ga lett forgiftning. Andre hunderaser: <15 mg/kg per os forventes ingen symptomer. 10 × topikal dose ga ingen forgiftning. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Katt: 6 mg/kg topikalt preparat per os ga lett forgiftning. <10 × topikal dose forventes ingen til lette symptomer.
 Klinikk: Hund: Hypersalivasjon og polydipsi er vanlig. Katt: Hypersalivasjon, oppkast, anoreksi, CNS-depresjon, letargi er vanlig. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Behandling: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
QP54A B
Milbemyciner
QP54A B01
Milbemycinoksim
 Toksisitet: Hund: Sensitive raser: 0,5-5 mg/kg ga lett forgiftning i enkelte kasus. 5 mg/kg ga lett forgiftning. 10 mg/kg ga moderat forgiftning. Andre hunderaser: 10 mg/kg ga ingen forgiftning. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) . Katt: 5-10 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
 Behandling: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid) 
QP54A B02
Moksidektin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet ved topikal forgiftning. Hund: Sensitive raser: <0,09 mg/kg per os ga ingen forgiftning. 0,09 mg/kg per os ga lett forgiftning i ett kasus. 1 mg/kg per os ga alvorlig forgiftning. 3-5 × topikal dose ga ingen forgiftning. Andre hunderaser: <1,12 mg/kg per os ga ingen til lett forgiftning. >1,9 mg/kg per os ga moderat til alvorlig forgiftning. 3-10 × topikal dose ga ingen til lett forgiftning. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Katt: 1 mg/kg per os ga lett forgiftning. 3 × topikal dose ga lett til moderat forgiftning hos en kattunge.
 Klinikk: Hund: Hyperestesi, hypersalivasjon, hypertermi forekommer. Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Katt: Oppkast, hypersalivasjon.
 Behandling: Se Makrosykliske laktoner, QP54A (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i flere kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).