Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QR
RESPIRASJONSORGANER
QR01
Rhinologika
QR01A
Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen
QR01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
 Toksisitet for gruppen: Liten sikkerhetsmargin. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 15 minutter etter inntak. Oppkast, letargi, CNS-depresjon er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypertensjon (initialt), hypotensjon, bradykardi, skjelvinger, koma, kramper.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming er ikke anbefalt pga. raskt innsettende effekt. Xylazin som brekkmiddel er kontraindisert. Kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Observasjon i 4 timer etter inntak. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Atipamezol (Hund: 50 µg/kg i.v., i.m.) kan reversere sedasjon og bradykardi. Gjentatte behandlinger kan være nødvendig. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QR01A A05
Oksymetazolin
 Toksisitet: Hund: 0,3-0,5 mg/kg per os ga lett forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Se Adrenergika, usammensatte preparater, QR01A A (utvid) 
 Behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, QR01A A (utvid) 
QR01A A07
Xylometazolin
 Toksisitet: Hund: 0,5 mg/kg per os ga lett forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Se Adrenergika, usammensatte preparater, QR01A A (utvid) 
 Behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, QR01A A (utvid) 
QR01B
Rhinologika til systemisk bruk
QR01B A
Adrenergika
QR01B A01
Fenylpropanolamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <2,8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >15 mg/kg har gitt alvorlig forgiftning. Katt: 2,8 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 9,1mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. 13,8 mg/kg og 20 mg/kg ga moderat forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 30 minutter til 8 timer etter inntak. Hund: Hypertensjon, bradykardi/takykardi, GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, anoreksi), CNS-symptomer (mydriasis, piloereksjon, agitasjon/uro, letargi) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning alvorlig hypertensjon, arytmier. Katt: Oppkast, hypertensjon, takypné er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 30 minutter etter inntak hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Monitorer hjertefrekvens, blodtrykk og temperatur. Hypertensjon og agitasjon kan behandles med acepromazin (Hund: 0,02 mg/kg i.v. eller i.m. Søknad om godkjenningsfritak.). Atropin og betablokkere er kontraindisert. Væskebehandling ved behov, forsiktighet ved hypertensjon. Symptomatisk behandling. Symptomfrihet vanligvis innen 20-72 timer.
QR03
Midler ved obstruktiv lungesykdom
QR03C
Adrenergika, midler til systemisk bruk
QR03C C
Selektive beta2-agonister
 Toksisitet for gruppen: Symptomfrihet en time etter bitt i inhalator tyder på liten forgiftningsfare. Oral termisk skade er sett i ett kasus hos hund.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis få minutter til 2 timer etter eksponering. Takykardi, letargi/agitasjon, oppkast, takypné er vanlig. Skjelvinger, hypertensjon/hypotensjon, hypertermi, mydriasis forekommer. Ved alvorlig forgiftning hypokalemi, hypofosfatemi, metabolsk acidose, arytmier. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer. Ved alvorlig forgiftning kan symptomer vedvare i opptil 48 timer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden anbefalt pga. rask innsettende effekt. CNS-symptomer kan behandles med diazepam. Alvorlig takykardi (>180 slag/minutt) og arytmier kan behandles med propanolol (Hund/katt: 0,02 mg/kg sakte i.v. over 2-3 minutter, titreres til effekt, maks. 1 mg/kg.). Ved fare for alvorlig forgiftning monitorer kalium og fosfat hver 4.-6. time og hjerte i minst 12 timer. Symptomatisk behandling.
QR03C C02
Salbutamol
 Toksisitet: Hund: <0,1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 0,1-1,7 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kan vedvare i 2-3 dager. Se Selektive beta2-agonister, QR03C C (utvid) 
 Behandling: Se Selektive beta2-agonister, QR03C C (utvid) 
QR03C C03
Terbutalin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,8 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Selektive beta2-agonister, QR03C C (utvid) 
 Behandling: Se Selektive beta2-agonister, QR03C C (utvid) 
QR05
Hoste- og forkjølelsesmidler
QR05D
Antitussiva, unntatt kombinasjoner med ekspektorantia
QR05D A
Opiumsalkaloider og derivater
QR05D A04
Kodein
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: LD50: 69 mg/kg i.v.
 Klinikk: Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Se Opioider, QN02A (utvid) 
QR06
Antihistaminer til systemisk bruk
 Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 4 timer etter inntak. Førstegenerasjon: CNS-depresjon ofte innen 30 minutter etter inntak. I høyere doser CNS-stimulering (spesielt unge dyr), GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré), antikolinerge effekter (takykardi, ataksi, hypo-/hypertensjon, arytmier, kramper) respirasjonsdepresjon. Andregenerasjon: Skjelvinger, takykardi. CNS-symptomer mindre vanlig, sees ev. ved høye doser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Kramper kan behandles med diazepam. Atropin er ikke anbefalt pga. potensering av antihistaminets effekt. Symptomatisk behandling. Vanligvis klinisk bedring innen 24 timer.
QR06A
Antihistaminer til systemisk bruk
QR06A D
Fentiazinderivater
QR06A D02
Prometazin
 Toksisitet: Hund: 1 mg/kg ga CNS-depresjon i ett kasus.
 Klinikk: Se Antihistaminer til systemisk bruk, førstegenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A E
Piperazinderivativer
QR06A E05
Meklozin
 Toksisitet: Hund: <33 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. Katt: 25 mg ga ingen til lett forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Hund: Takykardi, oppkast, letargi er vanlig. Ved moderat forgiftning CNS-depresjon alternerende med hypereksitabilitet. Alvorlig forgiftning ga dyp CNS-depresjon, hallusinasjoner. Se Antihistaminer til systemisk bruk, førstegenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A E07
Cetirizin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: <2,5 mg/kg ga ingen forgiftning. Katt: 3 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Hyperaktivitet, letargi, oppkast, takypné, mydriasis, takykardi er vanlig. Se Antihistaminer til systemisk bruk, andregenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A X
Andre antihistaminer til systemisk bruk
QR06A X13
Loratadin
 Toksisitet: Hund: Alvorlig forgiftning er sjelden. 0,25-8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 72 mg/kg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Hund: Takykardi, letargi, oppkast er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning CNS- og hjertesymptomer. Se Antihistaminer til systemisk bruk, andregenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Vurder ventrikkeltømming og kull hvis indisert ved svært store inntak. Vanligvis klinisk bedring innen 12-24 timer. Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A X22
Ebastin
 Toksisitet: Hund: <5,5 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Letargi forekommer. Se Antihistaminer til systemisk bruk, andregenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A X26
Feksofenadin
 Toksisitet: Hund: 6,5-9,2 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 10-20 mg/kg har ikke gitt forgiftning.
 Klinikk: Hund: Letargi, ansiktsødem, oppkast er vanlig. CNS-depresjon forekommer. Se Antihistaminer til systemisk bruk, andregenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid) 
QR06A X27
Desloratadin
 Toksisitet: Hund: <1,7 mg/kg ga ingen til lette symptomer i få kasus. Katt: 10 mg ga ingen symptomer i 2 kasus.
 Klinikk: Se Antihistaminer til systemisk bruk, andregenerasjon, QR06 (utvid) 
 Behandling: Se Antihistaminer til systemisk bruk, QR06 (utvid)