Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QM01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide
 
Toksisitet for gruppen: Unge, eldre, dyr med underliggende sykdom og katter er mer sensitive for forgiftning. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. GI-symptomer er mest vanlig (kvalme, oppkast/hematemesis, magesmerter, (blodig) diaré, melena, anoreksi). Ved moderat til alvorlig forgiftning nyrepåvirkning (polydipsi, polyuri, dehydrering, letargi, hematuri, oliguri). Takypné forekommer, spesielt hos katt. Ved alvorlig forgiftning CNS-symptomer (CNS-depresjon, svakhet, ataksi, inkoordinasjon, skjelvinger, kramper, koma). Hepatotoksisitet er ikke vanlig.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak. Kull hvis indisert innen 4 timer etter inntak. Kull skal ikke gis ved tegn på gastrointestinal blødning. Ved moderat til alvorlig forgiftning vurder gjentatt kulldosering. Gastrointestinal beskyttende behandling:
- Omeprazol (Hund og katt: 1 mg/kg per os hver 12. time.).
- Misoprostol (Hund: 2-5 μg/kg per os, hver 8.-12. time. Katt: Forsøksvis 5 μg/kg per os hver 8. time.).
- Sukralfat (0,25-0,5 g per os til små hunder og katter og 1 g per os til store hunder hver 6-12. time). Gis 1 time før mat og 2 timer før administrering av annen medisin.
GI-beskyttende behandling er anbefalt i minst 5-10 dager ved gastrointestinal blødning. Monitorer elektrolytter, hydrering, temperatur, respirasjon og nyreverdier. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i 2 × vedlikeholdsdose i.v. i minimum 48 timer. Symptomatisk behandling.
QM01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
QM01A B05
Diklofenak
QM01A B05
Diklofenak
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 2,1-5 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 5,5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 13 mg/kg ga lett forgiftning i 2 kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré (blodig), melena, polydipsi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A C
Oksikamer
QM01A C01
Piroksikam
QM01A C01
Piroksikam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,3 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 6,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast (blodig) er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A C06
Meloksikam
QM01A C06
Meloksikam
 
Toksisitet: Hund: >1 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >2 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. Katt: Inntak over terapeutisk dosering kan gi forgiftning.
 
Klinikk: Oppkast er vanlig og sees vanligvis innen 4 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A G
Fenamater
QM01A G90
Fluniksin
QM01A G90
Fluniksin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 9,6 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 12,5 mg/kg ga ingen forgiftning etter kull i ett kasus. 5,7 mg/kg i.v. ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E
Propionsyrederivater
QM01A E01
Ibuprofen
QM01A E01
Ibuprofen
 
Toksisitet: Hund: <25 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 25-50 mg/kg ga lett forgiftning. 50-100 mg/kg ga moderat forgiftning. >100 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Økte nyreverdier kan sees. >175 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. >400 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning med nyresvikt og CNS-symptomer. Katt: Trolig dobbelt så toksisk som for hund. <10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. >50 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: GI-symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Hund: Ved inntak >50 mg/kg kontroller blod- og urinverdier. GI-beskyttende behandling vurderes i minst 7-14 dager. Ved inntak >175 mg/kg også profylaktisk væskebehandling og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Katt: Ved inntak >50 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 48 timer og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E02
Naproksen
QM01A E02
Naproksen
 
Toksisitet: Hund: Fare for forgiftning selv ved lave doser (lang halveringstid; 35-74 timer). Individuelle forskjeller i sensitiviteten. <5 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 5-10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 7,4-7,7 mg/kg til eldre hunder ga alvorlig forgiftning i 3 kasus. 10-20 mg/kg ga moderat forgiftning. 20-25 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. Katt: >7 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >13 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Ved alvorlig forgiftning vil nyresymptomer vanligvis komme innen 24-48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Hund: Ved inntak >7 mg/kg vurder ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak >13 mg/kg vurder gjentatt kulldosering. GI-beskyttende behandling er anbefalt i 7-14 dager etter inntak. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i minimum 72 timer og daglig monitorering av nyreverdier 3 dager etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært vellykket i 3 kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E03
Ketoprofen
QM01A E03
Ketoprofen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hund: <20 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 0,44 mg/kg har gitt GI-ulcerasjoner i få kasus. Katt: 0,7 mg/kg har gitt nyreskade. 16 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Oppkast er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E09
Flurbiprofen
QM01A E09
Flurbiprofen
 
Toksisitet: Hund: 0,4-24 mg/kg ga lett til moderat forgiftning, men 2,5 mg/kg og 4,3 mg/kg ga alvorlig forgiftning i enkeltkasus. Katt: Spesielt toksisk.
 
Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Tidlig behandling gir bedre prognose.Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A E91
Karprofen
QM01A E91
Karprofen
 
Toksisitet: Hund: Store individuelle forskjeller i sensitiviteten. <20 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 20-40 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >40 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: Begrenset erfaring med overdoser. >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 
Klinikk: Oppkast, letargi, azotemi (katt), diaré, anoreksi er vanlig. Hepatotoksisitet er sett ved moderat til alvorlig forgiftning. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Ved alvorlig forgiftning monitorer nyre- og leververdier daglig i inntil 72 timer etter inntak. Hund: Ved inntak >20 mg/kg GI-beskyttende behandling i 7-10 dager. Ved inntak >50 mg/kg også profylaktisk væskebehandling i 48 timer. Katt: Ved inntak >8 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 72 timer. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H
Koksiber
QM01A H01
Celekoksib
QM01A H01
Celekoksib
 
Toksisitet: Hund: 17-19 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i 2 kasus. >25-40 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >98 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyreskade. Katt: >8 mg/kg kan gi lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H90
Firokoksib
QM01A H90
Firokoksib
 
Toksisitet: Hund: >25 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hund: Hepatotoksisitet er sett. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H92
Mavakoksib
QM01A H92
Mavakoksib
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. <4 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 4-15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 15-25 mg/kg ga moderat forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré, nyrepåvirkning. Ved alvorlig forgiftning GI-ulcerasjon, perforasjon, peritonitt, nyreskade. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A H94
Derakoksib
QM01A H94
Derakoksib
 
Toksisitet: Hund: <10 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >30 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, diaré, letargi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Ventrikkeltømming og engangsdose kull hvis indisert. Hund: Ved inntak >15 mg/kg vurder GI-beskyttende behandling. Ved inntak >30 mg/kg også profylaktisk væskebehandling. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
QM01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide
QM01A X07
Benzydamin
QM01A X07
Benzydamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,3-0,4 mg/kg ga ingen forgiftning. 0,5-2,3 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Diaré er vanlig. Oppkast, uro, letargi forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QM01A X92
Grapiprant
QM01A X92
Grapiprant
 
Toksisitet: Hund: 10-20 mg/kg forventes lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hund: Oppkast, blodig diaré er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A
 
Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A