Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QM
MUSKLER OG SKJELETT
QM01
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler
QM01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
 Toksisitet for gruppen: Unge, eldre, dyr med underliggende sykdom og katter er mer sensitive for forgiftning. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. GI-symptomer er mest vanlig (kvalme, oppkast, magesmerter, (blodig) diaré, melena, hematemesis, anoreksi). Ved moderat til alvorlig forgiftning nyrepåvirkning (polydipsi, polyuri, dehydrering, letargi, hematuri, oliguri). Takypné forekommer, spesielt hos katt. Ved alvorlig forgiftning CNS-symptomer (CNS-depresjon, svakhet, ataksi, inkoordinasjon, skjelvinger, kramper, koma). Hepatotoksisitet er ikke vanlig.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak. Kull hvis indisert innen 4 timer etter inntak. Kull skal ikke gis ved tegn på gastrointestinal blødning. Ved moderat til alvorlig forgiftning vurder gjentatt kulldosering. Gastrointestinal beskyttende behandling:
- Misoprostol (Hund: 2-5 μg/kg per os, hver 8.-12. time. Katt: Forsøksvis 5 μg/kg per os hver 8. time.).
- Sukralfat (0,25-0,5 g per os til små hunder og katter og 1 g per os til store hunder hver 6-12. time). Gis 1 time før mat og 2 timer før administrering av annen medisin.
- Famotidin (Hund og katt: 0,5-1,1 mg/kg per os hver 12-24 time.). Ev. ranitidin (Hund: 1-2 mg/kg per os, s.c., i.m. eller sakte i.v. hver 8.-12. time. Katt: 2,5 mg/kg sakte i.v. hver 12. time eller 3,5 mg/kg per os hver 12. time.).
- Omeprazol (Hund og katt: 0,5-1 mg/kg per os hver 24. time.).
GI-beskyttende behandling er anbefalt i minst 5-10 dager ved gastrointestinal blødning. Monitorer elektrolytter, hydrering, temperatur, respirasjon og nyreverdier. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i 2 × vedlikeholdsdose i.v. i minimum 48 timer. Symptomatisk behandling.
QM01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
QM01A B05
Diklofenak
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 2,1-5 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 5,5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 13 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast, diaré (blodig), melena og polydipsi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A C
Oksikamer
QM01A C01
Piroksikam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,3 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 6,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast (blodig) er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
QM01A C06
Meloksikam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spesielt toksisk for katt. Hund: 1 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. 2,1 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Oppkast er vanlig og sees vanligvis innen 4 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
QM01A G
Fenamater
QM01A G90
Fluniksin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 12,5 mg/kg ga ingen forgiftning etter kull i ett kasus. 5,7 mg/kg i.v. ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) .
QM01A E
Propionsyrederivater
QM01A E01
Ibuprofen
 Toksisitet: Hund: <25 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 25-50 mg/kg ga lett forgiftning. 50-100 mg/kg ga moderat forgiftning. >100 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Økte nyreverdier kan sees. >175 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. >400 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning med nyresvikt og CNS-symptomer. Katt: Trolig dobbelt så toksisk som for hund. <10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. >50 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: GI-symptomer kommer vanligvis innen 2-6 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Hund: Ved inntak >50 mg/kg kontroller blod- og urinverdier. GI-beskyttende behandling vurderes i minst 7-14 dager. Ved inntak >175 mg/kg også profylaktisk væskebehandling og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Katt: Ved inntak >50 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 48 timer og kontroll av nyreverdier 24 og 48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A E02
Naproksen
 Toksisitet: Hund: Fare for forgiftning selv ved lave doser (lang halveringstid; 35-74 timer). Individuelle forskjeller i sensitiviteten. <5 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 5-10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 7,4-7,7 mg/kg til eldre hunder ga alvorlig forgiftning i 3 kasus. 10-20 mg/kg ga moderat forgiftning. 20-25 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning med nyresvikt. Katt: Trolig mer sensitive enn hunder.
 Klinikk: Ved alvorlig forgiftning vil nyresymptomer vanligvis komme innen 24-48 timer etter inntak. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Hund: Ved inntak >7 mg/kg vurder ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak >13 mg/kg vurder gjentatt kulldosering. GI-beskyttende behandling er anbefalt i 7-14 dager etter inntak. Ved alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade væskebehandling i minimum 72 timer og daglig monitorering av nyreverdier 3 dager etter inntak. Lipidemulsjon/ILE har vært vellykket i 3 kasus med alvorlig forgiftning (se generell behandling). Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A E03
Ketoprofen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hund: <20 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 0,44 mg/kg har gitt GI-ulcerasjoner i få kasus. Katt: 0,7 mg/kg har gitt nyreskade. 16 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Oppkast er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A E09
Flurbiprofen
 Toksisitet: Hund: 2 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 2,5 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus. Katt: Spesielt toksisk.
 Klinikk: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A E91
Karprofen
 Toksisitet: Hund: Store individuelle forskjeller i sensitiviteten. <20 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 20-40 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >50 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: Begrenset erfaring med overdoser. >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 Klinikk: Oppkast, letargi, azotemi (katt), diaré og anoreksi er vanlig. Hepatotoksisitet er sett ved moderat til alvorlig forgiftning. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Ved alvorlig forgiftning monitorer nyre- og leververdier daglig i inntil 72 timer etter inntak. Hund: Ved inntak >20 mg/kg GI-beskyttende behandling i 7-10 dager. Ved inntak >50 mg/kg også profylaktisk væskebehandling i 48 timer. Katt: Ved inntak >8 mg/kg profylaktisk væskebehandling i 72 timer. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A H
Koksiber
QM01A H-
Derakoksib
 Toksisitet: Hund: <10 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >15 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >30 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade. Katt: >4 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >8 mg/kg ga alvorlig forgiftning med risiko for nyreskade.
 Klinikk: Hund: Oppkast, diaré og letargi er vanlig. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
 Behandling: Ventrikkeltømming og engangsdose kull hvis indisert. Hund: Ved inntak >15 mg/kg vurder GI-beskyttende behandling. Ved inntak >30 mg/kg også profylaktisk væskebehandling. Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, QM01A (utvid) 
QM01A X
Andre antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
QM01A X07
Benzydamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Diaré er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QM03
Muskelrelakserende midler
QM03B
Sentralt virkende muskelrelakserende midler
QM03B X
Andre sentralt virkende midler
QM03B X01
Baklofen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,7 mg/kg ga lett forgiftning. 2,3 mg/kg ga dødsfall. Katt: Spesielt sensitiv.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis fra 15 minutter-7 timer etter inntak. Hund: Vokalisering, hypersalivasjon, oppkast, ataksi, letargi, hypotermi, forvirring, takykardi/bradykardi er vanlig. Miose/mydriasis, diaré, skjelvinger, hypotensjon forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, lungeødem, koma, kramper, respirasjonssvikt. Katt: Ataksi, oppkast, hypertermi, hypersalivasjon, letargi, vokalisering er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, koma, kramper, respirasjonssvikt.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Monitorer hjerte og respirasjon. Væskebehandling. Diazepam i laveste dose ved kramper og agitasjon. Symptomatisk behandling. Symptomer kan vedvare i timer til dager. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning hos hund og katt (se generell behandling).