INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 30 mg/ml + 133,4 mg/ml til spedgris: 1 ml inneh.: Toltrazuril 30 mg, gleptoferron tilsv. Fe3+ 133,4 mg, fenol, natriumklorid, dokusatnatrium, simetikonemulsjon, silika (kolloidal vannfri), povidon, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Toltrazuril har koksidiocid effekt mot alle intracellulære utviklingsstadier (kjønnet og ukjønnet) hos slekten Cystoisospora. Gleptoferron gir signifikant Hb-økning hos spedgris der en melkediett over flere uker ikke gir tilstrekkelig jerntilførsel.
Absorpsjon: Toltrazuril: Cmax 7 mg/liter. Tmax 4-7 dager. AUC ca. 57 mg × dager/liter. Jern: Cmax 645 µg/ml. Tmax ca. 0,5 dager. AUC ca. 699 µg × dager/ml.
Utskillelse: Toltrazuril: Primært via feces. Jern: Meget små mengder via feces, svette og urin.

Indikasjoner 

Til samtidig forebygging av jernmangelanemi og forebygging av kliniske tegn på koksidiose (diaré) samt reduksjon av oocysteutskillelse, hos spedgriser i grisehus med tidligere bekreftet forekomst av koksidiose forårsaket av Cystoisospora suis.

Kontraindikasjoner 

Spedgriser som mistenkes å ha mangel på vitamin E og/eller selen.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller er det sett dødsfall hos spedgris etter parenteral jerninjeksjon. Dødsfall er assosiert med genetiske faktorer eller mangel på vitamin E og/eller selen, og kan skyldes økt mottakelighet for infeksjon pga. midlertidig blokkering av retikuloendotelialsystemet. Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dose skal ikke overskrides pga. relativt lav sikkerhetsmargin. Skal ikke gis mer enn 1 gang. Bør ikke gis til spedgris <0,9 kg. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kontakt med preparatet bør unngås ved hypersensitivitet for jern eller øvrige innholdsstoffer. Unngå hud- og øyekontakt. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Preparatet kan være skadelig for ufødte barn. Gravide og kvinner som planlegger graviditet skal unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Dosering 

Anbefalt dose er 45 mg toltrazuril og 200 mg jern pr. spedgris, tilsv. 1,5 ml injeksjonsvæske. Gis 1 gang, mellom 24 og 96 timer etter fødsel. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt (i 20 sekunder) før bruk. Se pakningsvedlegget. Administrering: Injiseres i.m. bak øret.

Overdosering/Forgiftning

Det er sett økt sensitivitet for (systemisk) bakteriell sykdom, artritt og abscessdannelse, og doseavhengig økning i dødelighet kan ikke utelukkes.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 70 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 28 dager etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger og SPC

Forceris, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
30 mg/ml + 133,4 mg/ml spedgris 100 ml (hettegl.) 555929 C
250 ml (hettegl.) 088727 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.04.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.04.2019