Flunipaste vet.

Biovet


Antirevmatikum og analgetikum, NSAID.

QM01A G90 (Fluniksin)ORALGEL 50 mg/g til hest: 1 g inneh.: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 50 mg, karmellosenatrium, maisstivelse, propylenglykol, vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer syklooksygenase, noe som gir redusert frigivning av inflammatoriske mediatorer (prostaglandiner m.fl.). Antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: Rask, Tmax 30 minutter. Biotilgjengelighet ca. 80%.
Proteinbinding: Sterk.
Halveringstid: 1,5-2 timer.

Indikasjoner 

Aseptiske betennelser i bevegelsesapparatet hos hest.

Kontraindikasjoner 

Drektige hopper. Hopper som produserer melk til konsum. Nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunkjon, eller når det er risiko for gastrointestinal ulcerasjon eller blødning. Hypovolemiske hester med unntak for tilfeller av endotoksemi eller sepsis. Hester med kronisk betennelse i bevegelsesapparatet. Hester med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaksjoner, som ulcerasjoner eller irritasjon kan forekomme. Hos dehydrerte eller hypovolemiske dyr er det fare for nyreskade, f.eks. under anestesi. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner (allergiske hudreaksjoner, anafylaksi) forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ikke overskrid anbefalt dose eller behandlingsvarighet. Bruk på dyr <6 uker og på gamle dyr kan gi økt risiko. Hvis slik bruk ikke kan unngås, kan det være nødvendig å redusere dosen og nøye overvåke dyret. Hvis bivirkninger oppstår, skal behandlingen avbrytes og dyret behandles symptomatisk. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet kan være sensibiliserende og svakt irriterende for huden. Unngå kontakt med hud og øyne. Personer med kjent overfølsomhet for NSAID skal ikke håndtere preparatet. Ved kontakt med hud, vaskes berørt område med vann og såpe. Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig med rent vann og oppsøk lege dersom irritasjon vedvarer. Vask hendene etter håndtering.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med glukokortikoider, andre NSAID og potensielt nefrotoksiske legemidler.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Bruk ikke preparatet på drektige hopper, da sikkerhetsundersøkelser ikke er utført.

Dosering 

1,1 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig i opptil 5 dager. Administrering: Til oral bruk. Den ferdigfylte sprøyten har markeringer som hver svarer til 100 kg kroppsvekt.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi gastrointestinal toksisitet.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Skal ikke brukes til lakterende hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 15 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Flunipaste vet., ORALGEL:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 mg/g hest 30 g (doseringssprøyte) 126674 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.04.2019