Exoflox vet.

Le Vet

Antibiotikum, fluorokinolon.

ATCvet-nr.: QJ01M A90

 KONSENTRAT TIL MIKSTUR, oppløsning 25 mg/ml til kanin (selskapsdyr), gnager, prydfugl og reptil: 1 ml inneh.: Enrofloksacin 25 mg, benzylalkohol, kaliumhydroksid (til pH-justering), hydroksyetylcellulose, karamellaroma, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer DNA-gyrase og DNA-topoisomerase IV. Hemming av replikasjon og transkripsjon av DNA gir konsentrasjonsavhengig, baktericid effekt. Aktiv mot mange gramnegative bakterier slik som Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. (f.eks. Pasteurella multocida), Bordetella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., mot grampositive bakterier slik som Staphylococcus spp. (f.eks. Staphylococcus aureus) og mot Mycoplasma spp.

Indikasjoner 

Kanin (selskapsdyr): Infeksjoner i fordøyelseskanalen og luftveiene forårsaket av enrofloksacinfølsomme stammer av: Escherichia coli, Pasteurella multocida og Staphylococcus spp. Hud- og sårinfeksjoner forårsaket av enrofloksacinfølsomme stammer av Staphylococcus aureus. Gnager, reptil og prydfugl: Infeksjoner i fordøyelseskanalen og luftveiene, der klinisk erfaring indikerer at enrofloksacin bør være førstevalg.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for fluorokinoloner eller hjelpestoffene. Dyr med epilepsi eller som får anfall, da sentralnervesystemet kan stimuleres. Dyr som produserer mat til humant konsum.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå forstyrrelser i fordøyelseskanalen (f.eks. diaré); vanligvis milde og forbigående. I perioder med rask vekst kan leddbrusk påvirkes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes kun til behandling av kliniske tilstander med dårlig, eller forventet dårlig respons med andre antibiotikaklasser. Så langt det er mulig skal all bruk av fluorokinoloner baseres på resistenstesting. Feilaktig bruk kan medføre økt prevalens av fluorokinolonresistente bakterier og redusert effekt av andre kinoloner pga. kryssresistens. Ta hensyn til offisielle retningslinjer. Særlig forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved kjent hypersensitivitet overfor fluorokinoloner bør kontakt med preparatet unngås. Personlig beskyttelsesutstyr som ugjennomtrengelige hansker bør brukes ved håndtering. Unngå kontakt med hud og øyne. Skyll umiddelbart eksponert hud eller øyne med vann. Vask hendene etter bruk. Ikke røyk, spis eller drikk under håndtering av preparatet.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med antimikrobielle stoffer som virker antagonistisk på kinoloner (f.eks. makrolider, tetrasykliner eller fenikoler). Skal ikke brukes samtidig med teofyllin, da elimineringen av teofyllin kan forsinkes. Samtidig bruk av stoffer som inneholder aluminium eller magnesium kan svekke absorpsjonen av enrofloksacin.

Drektighet/Laktasjon

Kanin og gnager: Studier med rotter og kaniner har ikke vist tegn på teratogene effekter, men har vist tegn på føtotoksiske effekter ved maternotoksiske doser. Sikkerhet ved bruk under drektighet er ikke klarlagt. Sikkerhet ved bruk under diegiving er ikke klarlagt. Prydfugl og reptil: Sikkerhet ved bruk under egglegging er ikke klarlagt. Det er sett skadelige effekter på utviklingen av egg fra åtselfugl etter at fuglene har inntatt kjøtt fra husdyr som tidligere hadde fått fluorokinoloner. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Doseringen er kun veiledende. Avhengig av dyreart og infeksjon kan alternative doser være hensiktsmessig under forutsetning av en evidensbasert tilnærming. Enhver forandring av doseregimet skal baseres på nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær, ettersom toleranse ved høyere doser ikke er undersøkt. Gnager og kanin (selskapsdyr): 5 mg (0,2 ml) pr. kg kroppsvekt 2 ganger daglig i 7 dager. Reptil: 5 mg (0,2 ml) pr. kg kroppsvekt i 24-48 timers intervaller i 6 dager. Reptiler er vekselvarme dyr og avhengige av ytre varmekilder for å opprettholde optimal kroppstemperatur. Metabolismen av stoffer og immunsystemets aktivitet er kritisk avhengig av kroppstemperaturen. Veterinæren må kjenne til hva som er riktig temperatur for de respektive reptilartene, og hydreringsstatus for hvert enkelt individ. Det er store forskjeller i farmakokinetikken hos ulike arter, og dette må vurderes ved fastsettelse av dosering. Prydfugl: 10 mg (0,4 ml) pr. kg kroppsvekt 2 ganger daglig i 7 dager. Tilberedning/Håndtering: Ufortynnet preparat er sterkt alkalisk, og for å unngå etseskader er det svært viktig å fortynne preparatet med minst 4 deler vann før administrering. Hos mindre dyr (kroppsvekt <500 g) kan det være passende å fortynne 0,1 ml preparat med >4 deler vann, og administrere en del av den totale mengden. Den fortynnede oppløsningen skal blandes godt før administrering. Én 1 ml doseringssprøyte er vedlagt. Se SPC for nærmere informasjon. Administrering: Skal gis med oral sonde. For å unngå inhalering av legemidlet skal det utvises forsiktighet ved sikring av dyret og administrering av preparatet.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forstyrrelser i fordøyelsessystemet (f.eks. oppkast, diaré) og nevrologiske forstyrrelser.

Oppbevaring og holdbarhet 

Hold flasken tett lukket. Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. All resterende fortynnet oppløsning skal kasseres umiddelbart etter bruk.

Sist endret: 26.10.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.05.2017


 

Pakninger og SPC


Exoflox vet., KONSENTRAT TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
25 mg/mlkanin (selskapsdyr), gnager, prydfugl og reptil10 ml 374379SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.