Exagon vet. 400 mg/ml

Richter Pharma AG

Eutanasipreparat.

ATCvet-nr.: QN51A A01

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 400 mg/ml til hest, ponni, storfe, svin, hund, katt, mink, ilder, hare, kanin, marsvin, hamster, rotte, mus, fjærfe, fugl (inkl. due), slange, skilpadde, øgle og frosk: 1 ml inneh.: Pentobarbitalnatrium 400 mg tilsv. pentobarbital 364,6 mg, propylenglykol, etanol (96%), benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Fargestoff: Patentblått V (E 131).


Egenskaper

Klassifisering: Barbiturat.
Virkningsmekanisme: Hos varmblodige dyr er umiddelbar virkning bevisstløshet etterfulgt av dyp narkose, stans i åndedrett, hjertestans og død. Hos vekselvarme dyr kan døden inntre senere avhengig av absorpsjonshastighet og metabolisme av preparatet.
Fordeling: Jevn distribusjon. Høyeste konsentrasjoner er funnet i lever. Pentobarbital passerer placentabarrieren og utskilles i melk.
Halveringstid: Hos små drøvtyggere ca. 1 time, hos katt 2-7,5 timer og hos hund 7-12,5 timer.

Indikasjoner 

Avlivning.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til dyr som skal inn i matproduksjonskjeden eller på annen måte spises av mennesker eller dyr. Skal ikke brukes til anestesi. Skal ikke brukes til intracoelomisk injeksjon i skilpadder da dødstidspunktet kan bli unødvendig forlenget sammenlignet med i.v. administrering.

Forsiktighetsregler 

I tilfelle av utilsiktet administrering til dyr som ikke skal avlives, er kunstig åndedrett, tilførsel av oksygen og bruk av analeptika egnede tiltak. Hvis avlivede dyr spises av andre dyr kan dette føre til forgiftning, bevisstløshet og død. Barbiturater er dessuten svært stabile i kadaveret også ved temperaturer forbundet med tilberedning av mat/fôr. Pga. faren for sekundær forgiftning skal dyr som er avlivet med preparatet ikke fôres til andre dyr, men deponeres iht. nasjonal lovgivning og på en måte som sikrer at andre dyr ikke har tilgang til kadaveret. Hest og storfe: Hest og storfe må premedisineres med et egnet sedativ slik at dyret er dypt sedert før avliving. En alternativ avlivingsmetode bør være tilgjengelig. Svin: I enkelte tilfeller, spesielt hos dyr som blir holdt fast, kan agitasjon/eksitasjon forekomme under administreringen, noe som kan føre til utilsiktet perivaskulær administrering av preparatet. Trygg i.v. administrering til svin kan være vanskelig og premedisinering med et egnet sedativ anbefales. Intrakardial administrering må kun benyttes hvis dyret er dypt sedert, bevisstløst eller i narkose. Innledningsvis kan administrering via den marginale ørevenen forsøkes uten bruk av fiksering. En assistent bør holde dyret fast mellom bena. Dersom fiksering er nødvendig, kan trynetom benyttes. Personer som administrerer preparatet: Potent legemiddel som er giftig for mennesker, og ekstra forsiktighet må derfor utvises for å unngå utilsiktet inntak og egeninjeksjon. For å unngå utilsiktet egeninjeksjon skal preparatet ikke bæres rundt i sprøyte m/kanyle. Systemisk opptak av pentobarbital (inkl. absorpsjon via hud eller øye) gir sedasjon, søvnighet og respirasjonsdepresjon. Pentobarbitalkonsentrasjonen er så høy at utilsiktet injeksjon eller inntak av mengder helt ned til 1 ml kan ha alvorlig innvirkning på sentralnervesystemet hos voksne. En dose pentobarbitalnatrium på 1 g (tilsv. 2,5 ml injeksjonsvæske) er rapportert som dødelig for menneske. Unngå direkte kontakt med hud og øyne, inkl. hånd-til-øye-kontakt. Bruk egnede beskyttelseshansker ved håndtering, da pentobarbital kan absorberes gjennom hud og slimhinner. Preparatet kan virke irriterende på øyne og kan gi hudirritasjon samt overfølsomhetsreaksjoner (skyldes pentobarbital og benzylalkohol). Personer med kjent overfølsomhet for pentobarbital bør unngå kontakt med preparatet. Preparatet bør kun benyttes i nærvær av annen person som kan gi assistanse i tilfelle utilsiktet eksponering. Personer som ikke er helsepersonell må være informert om farene ved preparatet. Følgende tiltak iverksettes ved utilsiktet eksponering: Hud: Vask umiddelbart med vann, og deretter grundig med såpe og vann. Søk straks legehjelp og vis lege pakningsvedlegg eller etikett. Øyne: Skyll umiddelbart med store mengder kaldt vann. Søk straks legehjelp og vis lege pakningsvedlegg eller etikett. Svelging: Skyll munnen. Søk straks legehjelp og vis lege pakningsvedlegg eller etikett. Eksponert person skal holde seg varm og være i ro. Egeninjeksjon: Søk straks legehjelp og informer om at det dreier seg om barbituratforgiftning. Eksponert person skal ikke være uten tilsyn og skal ikke kjøre bil, da sedasjon kan inntre.

Interaksjoner 

Legemidler som virker undertrykkende på sentralnervesystemet (opioider, fentiaziner, antihistaminer osv.), kan forsterke effekten av pentobarbital.

Dosering 

Dose avhenger av dyreart og administreringssvei. Instruksjonene beskrevet i doseringsskjemaet skal følges nøye. Premedisinering: Premedisinering med egnet sedativ anbefales. Premedisinering kan utelates i enkelte tilfeller etter vurdering av veterinær. For hester og storfe er premedisinering obligatorisk. Hest og ponni: 1 ml pr. 4,5-5 kg kroppsvekt, i.v. som rask bolusinjeksjon. Storfe: 1-2 ml pr. 10 kg kroppsvekt, i.v. som rask bolusinjeksjon. Svin: For dyr ≤8 kg benyttes i.v. administrering via vena cava cranialis eller intrakardial administrering. For dyr >100 kg benyttes i.v. administrering via marginal ørevene. Hvis mulig skal fiksering unngås eller reduseres til et minimum. Dersom fiksering er nødvendig, bør trynetom benyttes. Vena cava cranialis: I.v. som rask bolusinjeksjon. Dyr >30 kg: 0,1 ml/kg kroppsvekt. Dyr <30 kg: 0,2 ml/kg kroppsvekt. Marginal ørevene: I.v. rask bolusinjeksjon, om nødvendig fortynnet med steril, isoton natriumkloridoppløsning (0,9%) med et blandingsforhold på 1:1 (gir mindre smertefull injeksjon). Dyr >30 kg: 0,1 ml/kg kroppsvekt. Dyr <30 kg: 0,2 ml/kg kroppsvekt. Intrakardial administrering: Dyr >30 kg: 0,1 ml/kg kroppsvekt. Dyr <30 kg: 0,2 ml/kg kroppsvekt. Hund: I.v. administrering: Kontinuerlig injeksjon (ca. 1,2 ml/sekund) til bevisstløshet, deretter administreres resten som en rask bolusinjeksjon: 1 ml pr. 3-5 kg kroppsvekt. Intrakardial og intraperitoneal administrering: 1 ml pr. 3-4 kg kroppsvekt. Katt: I.v. administrering: Kontinuerlig injeksjon til dyret er bevisstløst, deretter administreres resten som en rask bolusinjeksjon: 1 ml pr. 2-3 kg kroppsvekt. Intrakardial og intraperitoneal administrering: 1 ml pr. kg kroppsvekt. Mink og ilder: I.v. administrering: 1 ml pr. dyr. Intrakardial administrering: 1 ml pr. dyr. En lang kanyle (ca. 4 cm) injiseres i kranial og litt dorsal retning fra brystbenet. Hare, kanin, marsvin, hamster, rotte og mus: I.v./intrakardialt: 1 ml pr. 1-2 kg kroppsvekt. Intraperitonealt: 1 ml pr. 0,5-1 kg kroppsvekt. Fjærfe og fugl (inkl. due): I.v. administrering: 1-2 ml pr. kg kroppsvekt. Intrapulmonalt: 1-2 ml pr. kg kroppsvekt. Slange, skilpadde, øgle og frosk: Avhengig av dyrets størrelse injiseres 0,5-1 ml inn i brysthulen nær hjertet. Det forventes at dyret dør etter ca. 5-10 minutter. Gummiproppen bør ikke punkteres mer enn 25 ganger. Tilberedning/Håndtering: Preparatet er brannfarlig. Unngå antenningskilder og røyk. Administrering: Som hovedregel bør i.v. injeksjon velges. I.v. administrering til små dyr bør gis med konstant injeksjonshastighet til bevisstløshet inntreffer. Hvis i.v. administrering er vanskelig, og kun når dyret er dypt sedert eller i anestesi, kan preparatet administreres intrakardialt. Alternativt, og kun for små dyr, kan intraperitoneal administrering benyttes, men kun etter premedisinering med egnet sedativ. Intrapulmonal administrering skal kun benyttes som siste utvei. Dyret skal være dypt sedert, bevisstløst eller i narkose og ikke vise noen respons på smertefulle stimuli. Denne tilførselsveien kan kun benyttes til fjærfe, fugl (inkl. due), slange, skilpadde, øgle og frosk. Til fugler gis intrapulmonal injeksjon ved å sette inn kanylen i dorsoventral retning på venstre eller høyre side av ryggraden inn i lungen (3. eller 4. interkostale segment mellom ryggrad og skulderblad). Til hest, storfe og svin skal pentobarbital gis som rask bolusinjeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Holdbarhet av fortynnet oppløsning til i.v. injeksjon i ørevenen hos svin: 2 timer.

Andre opplysninger 

Adekvate tiltak må iverksettes for å hindre at slakt eller andre produkter fra dyr som er gitt dette preparatet, kommer inn i matproduksjonskjeden eller på annen måte spises av mennesker eller dyr.

Sist endret: 30.05.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Exagon vet. 400 mg/ml, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
400 mg/mlhest, ponni, storfe, svin, hund, katt, mink, ilder, hare, kanin, marsvin, hamster, rotte, mus, fjærfe, fugl (inkl. due), slange, skilpadde, øgle og frosk5 × 100 ml (hettegl.)182831BSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.