Equisedan vet.

Vetcare


Analgetikum. Sedativ, α2-agonist.

QN05C M90 (Detomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Detomidinhydroklorid 10 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Analgetisk effekt oppnås gjennom blokkering av smerteimpulser i CNS.
Absorpsjon: Raskt etter i.m. injeksjon. Tmax: 15-30 minutter.
Fordeling: Rask vevsdistribusjon.
Halveringstid: 1-2 timer.
Utskillelse: Metabolitter utskilles primært via urin og feces.

Indikasjoner 

Sedasjon og lett analgesi hos hest, for å lette klinisk undersøkelse og behandling som f.eks. mindre kirurgiske inngrep. Kan brukes ved: Kliniske undersøkelser (f.eks. endoskopi, rektal- og gynekologiske undersøkelser, røntgen. Mindre kirurgiske prosedyrer (f.eks. sårbehandling, tannbehandling, behandling av sener, fjerning av hudtumorer og behandling av spener). Håndtering og medisinering (f.eks. nese-svelg sonde, skoing). Premedisinering før injeksjons-, eller inhalasjonsanestesi.

Kontraindikasjoner 

Dyr med hjertefeil, luftveissykdom, lever- eller nyresykdom. Generelt svekkede dyr (f.eks. ved dehydrering). Siste 3 måneder av drektighet. I kombinasjon med butorfanol til hest med kolikk. I kombinasjon med butorfanol under drektighet.

Bivirkninger

Bradykardi, forbigående hypo- eller hypertensjon, respirasjonsdepresjon, hyperventilering (sjeldent), hyperglykemi, ataksi, hjertearytmi, AV- og SA-blokk, uteruskontraksjoner. Eksitasjon kan utvikles i sjeldne tilfeller. Ved doser >40 μg/kg kan følgende sees: Svetting, piloereksjon, muskeltremor, forbigående penisprolaps hos hingster og vallaker. I veldig sjeldne tilfeller kan mild kolikk oppstå, pga. hemmet intestinal motilitet. Bør brukes med forsiktighet ved symptomer på kolikk eller forstoppelse. Diuretisk effekt er vanligvis sett innen 45-60 minutter etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hester kan bli ustøe og senke hodet raskt, selv om de er i stand til å stå. For å forebygge skader på hest og mennesker som behandler dyret, bør behandlingsstedet velges med omhu. Alminnelige forebyggende tiltak skal tas for å forebygge selvskading. Dyr som lider av sjokk eller lever-/nyresykdom skal kun behandles etter nytte-/risikovurdering. Skal ikke brukes til dyr som lider av hjertesykdom (med preeksisterende bradykardi og risiko for AV-blokk), nedsatt respirasjons-, lever-, eller nyrefunksjon. Fasting i minst 12 timer før anestesi anbefales. Vann eller fôr skal ikke gis til behandlede dyr før virkningen har opphørt. Under smertefulle prosedyrer skal preparatet bare brukes i kombinasjon med et analgetikum eller lokalanestesi. Dyret skal holdes i rolige omgivelser mens man venter på virkningen av sedasjonen. Detomidin/butorfanol-kombinasjoner skal ikke brukes ved kjent lever- eller hjertesykdom. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Gis med forsiktighet for å forhindre utilsiktet selvinjeksjon. Ved utilsiktet oralt inntak eller selvinjeksjon, søk straks medisinsk hjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Ikke kjør siden sedasjon og forandringer i blodtrykk kan inntre. Unngå kontakt med hud, øyne eller slimhinner. Vask utsatt området med store mengder rent vann umiddelbart etter eksponering. Fjern tilsølte klær som er i direkte kontakt med hud. Dersom preparatet kommer i kontakt med øyne, skyll med rikelige mengder rent vann. Ved symptomer, søk legehjelp. Spesiell forsiktighet utvises hos gravide, da selvinjeksjon kan gi uteruskontraksjoner og redusert føtalt blodtrykk.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med sympatomimetiske aminer (som adrenalin, dobutamin, efedrin), unntatt hvis påkrevd i medisinske nødssituasjoner. Samtidig bruk av visse potenserte sulfonamider kan gi hjertearytmi med fatalt utfall og skal ikke brukes i kombinasjon. Kombinasjon med andre sedativer og anestetika kan gi additive/synergistiske effekter.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes siste 3 måneder av drektighet. I resten av drektighetsperioden skal preparatet kun brukes etter veterinærens nytte-/risikovurdering. Kontraindisert sammen med butorfanol under drektighet. Bruk under diegiving skal også vurderes mhp. veterinærs nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Effekten inntrer raskt. Kroppsvekt bør bestemmes så nøyaktig som mulig for å unngå overdosering.

Dose

Sedasjonsgrad

Begynnende effekt (minutter)

Varighet av effekt (timer)

μg/kg

ml/100 kg

 

10-20

0,1-0,2

Lett

3-5

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Moderat

3-5

0,5-1

Når forlenget sedasjon og analgesi er nødvendig, kan doser på 40-80 μg/kg brukes. Virkningen varer opptil 3 timer. Vent 15 minutter etter administrering av detomidin før start av planlagte prosedyre. Brukt sammen med andre preparater for å forsterke sedasjonen, eller til premedisinering før generell anestesi, kan doser på 10-30 μg/kg brukes. Sjekk preparatomtalen for det aktuelle preparatet mht. dosering. La det gå 5 minutter etter administrering av detomidin, for at hesten skal bli dypt sedert før videre behandling. Administrering: Langsom i.v. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hjertearytmi, hypotensjon, forsinket oppvåkning og dyp CNS- og respirasjonsdepresjon. Behandling: Oksygentilførsel kan være indikert ved sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon. Ved livstruende effekter anbefales administrering av α2-antagonist.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 12 timer.
Slakt: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares tørt, ved høyst 25°C, og i originalpakning for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Equisedan vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml hest 10 ml (hettegl.) 118418 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.09.2019