NSAID.

ATCvet-nr.: QM01A H90

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Firokoksib 20 mg, glyserolformal, dinatriumedetat, N-propylgallat, tiodipropionsyre, makrogol 400.


ORALPASTA 8,2 mg/g til hest: 1 g inneh.: Firokoksib 8,2 mg, lyseroltriacetat, silika (kolloidal vannfri), tungt magnesiumkarbonat, makrogol 300. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv hemming av cyklooksygenase-2 (COX-2)-mediert prostaglandinsyntese. Har analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: Maks. plasmanivå 1 minutt etter i.v. injeksjon er ca. 3,7 ganger høyere enn maks. plasmakonsentrasjon etter tilførsel av oralpasta (oral Tmax = 2,02 timer).
Proteinbinding: Ca. 97%.
Halveringstid: Eliminasjonshalveringstidene er ca. 31,5 timer og 33 timer for hhv. oralpasta og injeksjonsvæske. Steady state nås etter 6-8 dager.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin, noe via galle.

Indikasjoner 

Lindring av smerter og inflammasjon ved osteoartritt og reduksjon av påfølgende halting hos hest.

Kontraindikasjoner 

Dyr med gastrointestinale sykdommer og blødninger, nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon eller blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAID.

Bivirkninger

Skader (erosjon/ulcerasjon) i munnens slimhinne og huden rundt munnen, kan av og til sees hos behandlede dyr. Disse skadene er vanligvis lette og går over uten behandling, men kan være forbundet med spyttutsondring og hevelse i lepper og tunge. Injeksjonsvæske: Små hevelser på injeksjonsstedet med perivaskulær inflammasjon er rapportert. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan være forbundet med smerter.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til dyr <10 uker. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. mulig risiko for økt nyretoksisitet. Samtidig bruk av potensielt nyretoksiske legemidler bør unngås. Anbefalt dose og behandlingsvarighet bør ikke overskrides.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika og legemidler med høy proteinbinding kan konkurrere om binding og gi toksiske effekter. Det bør legges inn en behandlingsfri periode etter bruk av kortikosteroider og NSAID, og denne må tilpasses de farmakologiske egenskapene til de legemidlene som har vært brukt. Samtidig behandling med substanser som påvirker nyrene (f.eks. diuretika) krever klinisk overvåkning.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til avlsdyr, drektige eller lakterende dyr.

Dosering 

Total behandlingsvarighet med injeksjonsvæske eller oralpasta vil avhenge av responsen, men skal ikke overskride 14 dager. Injeksjonsvæske: 0,09 mg pr. kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml oppløsning pr. 225 kg kroppsvekt) 1 gang daglig ved i.v. injeksjon. Oralpasta kan brukes til videre behandling. Oralpasta: 0,1 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig. Innholdet i sprøyten med 7,32 g oralpasta, som er merket med 100 kg delestreker, kan behandle hester som veier inntil 600 kg.

Overdosering/Forgiftning

Se Bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke tillatt brukt til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 26 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Injeksjonsvæske: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 1 måned. Oralpasta: Holdbarhet etter anbrudd av sprøyte: 3 måneder.

Sist endret: 16.11.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.06.2017


 

Pakninger og SPC


Equioxx, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mg/mlhest25 ml (hettegl.)055256SPC_ICONC

Equioxx, ORALPASTA:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
8,2 mg/ghest7,32 g (doseringssprøyte)055245SPC_ICONC
7 × 7,32 g (doseringssprøyte)378625SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.