Anthelmintikum, insekticid og acaricid.

QP54A A04 (Eprinomektin)PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe, sau og geit: 1 ml inneh.: Eprinomektin 5 mg, butylhydroksytoluen (E 321), alfa-tokoferol, propylenglykoldikaprylokaprat.


Egenskaper

Klassifisering: Makrosyklisk lakton med endektocid effekt.
Virkningsmekanisme: Bindes selektivt, med høy affinitet til glutamatregulerte kloridkanaler som forekommer i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Dette gir økt cellemembranpermeabilitet for kloridioner med påfølgende hyperpolarisering av nerve- eller muskelceller, og lammelse og død av parasitten. Lav affinitet til andre ligandstyrte kloridkanaler hos pattedyr. Passerer i liten grad blod-hjerne-barrieren.
Proteinbinding: 99%.
Metabolisme: Liten grad (10-15%).
Utskillelse: Primært via feces.

Indikasjoner 

Behandling av infestasjon med følgende parasitter følsomme for eprinomektin: Storfe: Gastrointestinale rundormer (voksne og 4. larvestadiet): Ostertagia spp., O. lyrata (kun voksne), O. ostertagie (inkl. inhiberte L4), Cooperia spp. (inkl. inhiberte L4), C. oncophora, C. punctata, C. surnabada, C. pectinata, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., T. axei, T. colubriformis, Bonostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp. (kun voksne), O. radiatum, Trichuris spp. (kun voksne). Lungeorm: Dictyocaulus viviparus (voksne og L4). Brems (parasittstadier): Hypoderma bovis, H. lineatum. Skabb: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Lus: Linognathus vituli (blodlus), Damalinia (Bovicola) bovis (pelslus), Haematopinus eurysternus (blodlus), Solenoptes capillatus (blodlus). Flue: Haematobia irritans. Beskytter mot reinfestasjon med: Dictyocaulus viviparus, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum, C. punctata, C. surnabada, C. oncophora, Nematodirus helvetianus, T. colubriformis, T. axei, Haemonchus placei. Bør inngå i et program for å kontrollere både endo- og ektoparasitter hos storfe basert på epidemiologi. Sau: Gastrointestinale rundormer (voksne): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum. Lungeorm (voksne): Dictyocaulus filaria. Geit: Gastrointestinale rundormer (voksne): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum. Lungeorm (voksne): Dictyocaulus filaria.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Kløe, alopesi.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun til bruk på hud hos storfe, sau og geit, inkl. lakterende dyr. Skal ikke brukes til andre dyrearter. For å begrense kryssoverføring av eprinomektin hos storfe, kan behandlede dyr skilles fra ubehandlede dyr. Manglende etterlevelse kan gi utilsiktede rester hos ubehandlede dyr. Vær nøye med å unngå følgende pga. økt risiko for resistensutvikling og ev. manglende effekt: For hyppig, og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme klasse over lengre tid; underdosering, pga. undervurdering av kroppsvekt, feiladministrering eller manglende kalibrering av doseringsutstyr. Mistenkt resistens bør utredes (f.eks. telling av egg i feces, FECR-test), og ved sterke indikatorer på resistens overfor et spesifikt anthelmintikum, bør et anthelmintikum fra en annen farmakologisk klasse benyttes. Resistens er sett hos geit i EU. Resistente nematodepopulasjoner er sett hos storfe, sau og geit i EU overfor andre makrosykliske laktoner, som kan være forbundet med tilleggsresistens overfor eprinomektin. Preparatet bør derfor bare brukes i samsvar med lokal (regions-/gårdsnivå) epidemiologisk informasjon om disse ormenes følsomhet og iht. anbefalinger for hvordan videre seleksjon for anthelmintikaresistens kan begrenses. Selv om antall midd og lus raskt reduseres etter behandling, kan det i noen tilfeller, pga. spisevanene til enkelte parasitter, ta flere uker før de er fullstendig utryddet. Avermektiner kan gi dødsfall hos hund, særlig Collie, Old English Sheepdog og beslektede raser og krysninger, samt hos skilpadder. For å unngå sekundære reaksjoner forårsaket av døde bremselarver (Hypoderma) i spiserør eller ryggrad anbefales tilførsel etter at bremsens sverming er avsluttet og før larvene når endelige lokasjon i kroppen. Pelslengde samt regn før, under eller etter påføring påvirker ikke effekt hos storfe, men er ikke evaluert hos sau og geit. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ikke røyk, spis eller drikk ved håndtering. Vask hendene etter bruk. Ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Bruk gummihansker, støvler og vanntett frakk ved påføring. Klær som blir kontaminert skal tas av så raskt som mulig og vaskes. Unngå kontakt med øyne og hud pga. fare for irritasjon. Ved utilsiktet kontakt med hud, vask straks med såpe og vann. Ved utilsiktet kontakt med øyne, skyll straks med rikelige mengder vann. Søk legehjelp dersom irritasjon vedvarer. Skal ikke inntas. Ved utilsiktet inntak, skyll munnen godt med vann og søk straks legehjelp. Miljøpåvirkning: Behandlede dyr bør ikke ha direkte tilgang til vann og vassdrag i ≥2 uker etter behandling. Eprinomektin er svært toksisk for gjødselfauna og vannlevende organismer, er persistent i jord og kan akkumuleres i sediment. Risikoen for det akvatiske økosystemet og for gjødselfauna kan reduseres ved å unngå gjentatt bruk av eprinomektin (og preparater i samme anthelmintikaklasse). Eprinomektin kan ha negativ effekt på andre grupper enn målartene. Kan utskilles i potensielt toksisk nivå i flere uker etter behandling. Feces inneholdende eprinomektin som skilles ut på beitet av behandlede dyr, kan redusere mengden organismer som ernærer seg på gjødsel, og dette kan påvirke gjødselnedbrytningen.

Interaksjoner 

Ingen kjente. Har høy proteinbindingsgrad og kan konkurrere med andre legemidler med høy bindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Storfe: Kan brukes til melkekyr under drektighet og diegivning. Sau/geit: Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

For å sikre korrekt dose skal kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Dersom dyrene skal behandles samlet og ikke enkeltvis, bør de grupperes etter kroppsvekt for å unngå under- og overdosering. Storfe: 0,5 mg/kg kroppsvekt (1 ml/10 kg). Sau/geit: 1 mg/kg kroppsvekt (2 ml/10 kg). Tilberedning/Håndtering: Doseringsutstyrets nøyaktighet sjekkes. Bør ikke blandes med andre preparater. Doseringskoppen skal ikke oppbevares på flasken når den ikke er i bruk, men erstattes med flaskekorken. Administrering: Skal påføres huden i en smal stripe langs ryggraden fra skulderparti til halerot. Skill ull/pels hos sau og geit og plasser applikatorspiss/flasketut mot huden. For ytterligere detaljer, se pakningsvedlegget. Bør ikke påføres områder som er dekket av jord eller avføring. Skal kun påføres frisk hud.

Overdosering/Forgiftning

Storfe: Ingen symptomer på toksisitet er sett hos 8 uker gamle kalver behandlet med ≤5 × terapeutisk dose (2,5 mg/kg) 3 ganger med 7 dagers intervall. En kalv behandlet med 10 × terapeutisk dose (5 mg/kg) viste forbigående pupilldilatasjon (mydriasis). Sau: Ingen symptomer på toksisitet er sett hos 17 uker gamle sauer behandlet med opptil ≤5 × terapeutisk dose (5 mg eprinomektin/kg kroppsvekt) 3 ganger med 14 dagers intervall.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe, sau og geit: Ingen.
Slakt: Storfe: 15 døgn. Sau: 2 døgn. Geit: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevar beholderen stående.

Andre opplysninger 

Flaske med 250 ml og 1000 ml har vedlagt doseringskopp. Pose med 2500 ml har doseringshette og skal brukes med automatisk doseringspistol.

 

Pakninger

Eprinex vet., PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml storfe, sau og geit 250 ml (flaske) 587538 C
1000 ml (flaske) 067178 C
2500 ml (pose) 118824 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Eprinex vet. PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2020


Sist endret: 03.08.2020