Ektobann vet.

Skretting


Antiparasittært middel.

QP53B C03 (Teflubenzuron)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

MEDISINPELLET 2 g/kg til atlantisk laks: 1000 g inneh.: Teflubenzuron 2 g, fiskefôr inneholdende proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler, godkjente konserveringsmidler, farge og tekniske hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Kitinhemmer som tilhører stoffgruppen benzoylurea.
Virkningsmekanisme: Forstyrrer kitinsyntesen som er en vesentlig bestanddel av eksoskjelettet til ledddyr. Lakselus får i seg teflubenzuron når den ernærer seg av fiskens slim, hud og vevsrester. Fordi kjønnsmodne stadier av lakselus ikke skifter skall, vil preparatet ikke virke på voksen lus. Ingen av teflubenzurons metabolitter er påvist å være aktive kitinhemmere i fisk.
Absorpsjon: Cmax nås 9-24 timer etter 1 enkeltdose. Steady state-plasmakonsentrasjon etter gjentatt dosering nås innen 2 dager. Høyeste konsentrasjon i galleblære etter 2 dager og i lever etter 9 timer.

Indikasjoner 

Mot ikke-kjønnsmodne stadier av lakselus (Lepeoptheirus salmonis K) på atlantisk laks (Salmo salar L.), og ved vanntemperaturer >9°C. Skal kun brukes som del av en total behandlingsstrategi mot lakselus, der også andre kontrolltiltak inngår.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke benyttes dersom en vesentlig del av populasjonen antas å ha et redusert fôropptak som følge av sykdom eller andre årsaker.

Forsiktighetsregler 

Pga. miljøegenskapene anbefales det begrensninger i behandlingshyppigheten og svært restriktiv bruk i månedene juni-august. Pga. akkumulering og lang halveringstid i miljøet bør behandling med kitinhemmere ikke gjentas før tidligst etter 12 uker. Preparatet kan påvirke skallskifte hos marine krepsdyr i sediment like under anlegget. Ved bruk av preparatet i anlegg der bestanden av hummer og krabbe utgjør en vesentlig del av det marine miljøet nær anlegget, må effekten på skallskifte hos krepsdyr tas med i vurderingen av behandlingsprinsipp og preparatvalg. Teflubenzuron er lite toksisk for mennesker, andre pattedyr og fugl. Det er risiko for allergiske reaksjoner og andre uheldige virkninger ved innånding av legemiddelholdig støv. Bruk hansker og overtrekkstøy ved håndtering. Unngå å puste inn støv og bruk maske om nødvendig. Vask hender og ansikt etter håndtering.

Dosering 

10 mg teflubenzuron pr. kg fisk daglig i 7 dager (totaldose: 70 mg/kg fisk). Dette tilsvarer utfôring av medisinpellet på 0,5% av biomassen daglig i 7 dager. Dersom fôropptaket er godt over 0,5% pr. dag, gis dagsdosen i ett måltid ved dagens begynnelse. Fisken fôres med vanlig fôr resten av dagen. Dersom appetitten er ned mot 0,5% pr. dag, gis dagsdosen i flere måltider i løpet av dagen. Utfôringen bør foregå relativt raskt i hvert måltid og det bør legges vekt på god spredning av pelletene. Fisken bør gis medisinpellet av samme størrelse som vanlig fôr. Dersom dette ikke er tilgjengelig, er det bedre å redusere enn å øke pelletstørrelsen. Ved beregning av total mengde medisinpellet til en kur, bør det tas hensyn til tilvekst i behandlingsperioden. Pga. begrenset effekt ved lave temperaturer bør preparatet ikke brukes ved vanntemperaturer <9°C. Teflubenzuron virker ikke på kjønnsmodne stadier av lakselus. Ved forekomst av kjønnsmodne stadier skal ikke teflubenzuron benyttes som eneste behandling.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 96 døgngrader. Det foreligger ikke restkonsentrasjonsundersøkelser for vanntemperaturer <6°C.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C, beskyttet mot lys og fuktighet.

Andre opplysninger 

Det leveres forskjellige pelletstørrelser. Pelletstørrelse bør velges ut fra det fôr fisken får til daglig. Anbefalte pelletstørrelser:

Fiskens vekt

Pelletstørrelse

75-150 g

3 mm

150-600 g

4,5 mm

600-1200 g

7 mm

1200-

9 mm


 

Pakninger

Ektobann vet., MEDISINPELLET:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
2 g/kg atlantisk laks Preparatet er unntatt fra krav om omsetning via legemiddelgrossist/apotek. Leveres i plastsekk à 25 kg eller storsekk à 500 kg med hhv 040182 C
3, 4,5, 7 eller 9 mm pellet 064352 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ektobann vet. MEDISINPELLET 2 g/kg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.10.2016


Sist endret: 19.09.2018