.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Vetalgin vet. 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International GmbH.

Feldstrasse 1a.

PO Box 1162.

Unterschleissheim D-85701.

Tyskland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Vetalgin vet. 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

 .

Virkestoff(er):

 .

Metamizolnatriummonohydrat 500 mg.

 .

Hjelpestoff(er):

 .

Benzylalkohol (konserveringsmiddel)       30 mg.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i livmorhalsåpningen, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved hjerteinsuffisiens, lever- og nyresykdommer og hematologiske sykdommer.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ved langvarig overdosering kan bloddannende vev skades (leucopeni, agranulocytose).

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hest, storfe, gris og hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Generelt: 20-50 mg metamizolnatrium pr. kg.

 .

Hest:              20-60 ml .

Storfe:              8 ml pr. 100 kg .

Føll og kalv:     5-15 ml .

Gris:                10-30 ml .

Hund:              1-5 ml.

 .

Preparatet gis langsomt intravenøst. Ny injeksjon kan gis så snart den smertestillende virkningen er opphørt, vanligvis etter 8 timer. Proppen må ikke gjennomhulles mer enn 20 ganger.

 .

       .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Subkutan og intramuskulær injeksjon bør ikke foretas pga. lokal irritasjon. Intravenøs injeksjon gis langsomt pga. risiko for sjokk.

 .

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt – storfe og gris:       3 døgn.

Slakt – hest:              5 døgn.

 .

Melk – storfe:        2 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 4 uker.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Skal ikke anvendes til katt.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med nasjonale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

01.04.2011.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Intervet Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .