.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Terramycin vet. 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og sau.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Fareva Amboise, 37530 Poce sur Cisse, Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Terramycin vet. 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og sau.

 .

oksytetracyklinhydroklorid.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff: oksytetracyklinhydroklorid.

Hjelpestoffer: magnesiumoksid, natriumformaldehydsulfoksylat, monoetanolamin, povidon, monotioglyserol, vann til injeksjonsvæsker.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Infeksjoner med tetracyklinfølsomme mikroorganismer, som f.eks. luftveisinfeksjon, enteritt, mastitt, metritt, klovbrannbyll og “betesfeber” hos storfe, MMA hos purke og pasteurellose og smittsom abort hos sau.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til hest.

Forsiktighet skal utvises ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Antagonistisk effekt mot antibiotika med baktericid effekt kan oppstå.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme.

 .

Rask intravenøs injeksjon til storfe kan føre til sjokk. Ved gjentatte intramuskulære injeksjoner på samme sted kan små lokale reaksjoner forekomme.

 .

Dersom behandling med tetracyklin skjer i perioden når tennene mineraliseres kan emaljehypoplasi og misfarging av tennene forekomme.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe, gris og sau.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Intravenøs, intramuskulær, intravenøs eller subkutan injeksjon.

 .

1 ml per 10-20 kg levende vekt, noe som tilsvarer 5-10 mg/kg, daglig i 3-5 dager.

 .

Ved intramuskulær behandling av store dyr kan dosen med fordel fordeles på flere injeksjonssteder (f.eks. 10 ml per inj.sted).

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Skal ikke blandes med preparater som inneholder kalsiumsalter.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt:       30 døgn ved intramuskulær og subkutan injeksjon.

       14 døgn ved intravenøs injeksjon.

       6 døgn ved intrauterin injeksjon.

Melk:       3 døgn ved intravenøs, intramuskulær, subkutan og intrauterin injeksjon.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares ved høyst 25ºC,

(Preparatet fryser ved –2ºC, men har uforandrede egenskaper etter opptining.).

Inneholdet i åpnet flaske kan mørkne uten at effekten reduseres.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Tetracykliner har stor evne til å selektere frem gramnegative tarmbakterier med R-faktoroverført multippelresistens.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Forsiktighet skal utvises ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Terramycin vet. bør ikke injiseres kald.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ingen spesielle.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

04.06.2014 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser:

Hetteglass 100 ml.

Hetteglass 20 x 100 ml.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .