.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsbånd til katt og hund ≤ 8 kg.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Tyskland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH.

Projensdorfer Str. 324 .

24106 Kiel.

Tyskland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsbånd til katt og hund ≤ 8 kg.

Imidakloprid.

Flumetrin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Ett grått, luktfritt halsbånd (12,5 g) på 38 cm inneholder 1,25 g av virkestoffet imidakloprid og 0,56 g av virkestoffet flumetrin.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Katt:

Til behandling og forebygging av loppeangrep (Ctenocephalides felis) i 7-8 måneder.

Beskytter dyrets umiddelbare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 10 uker.

Seresto vet. kan brukes som del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD).

 .

Preparatet har en vedvarende flåttdrepende effekt (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) og hindrer at flått fester seg (antiblodsugende effekt) (Ixodes ricinus) i 8 måneder. Det har effekt mot larver, nymfer og voksne flått.

Flått som allerede finnes på katten før behandling vil ikke nødvendigvis dø innen 48 timer etter at halsbåndet er festet. De kan fortsatt sitte fast og være synlige. Flått som allerede finnes på katten bør derfor fjernes når halsbåndet festes. Den forebyggende effekten mot flått inntrer innen to dager etter at båndet er satt på.

 .

Hund:

Til behandling og forebygging av loppeangrep (Ctenocephalides felis, C. canis) i 7-8 måneder.

Beskytter dyrets umiddelbare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 8 måneder.

Seresto vet. kan brukes som del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD).

 .

Preparatet har en vedvarende flåttdrepende effekt (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) og hindrer at flått fester seg (antiblodsugende effekt) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i 8 måneder. Det har effekt mot larver, nymfer og voksne flått.

Flått som allerede finnes på hunden før behandling vil ikke nødvendigvis dø innen 48 timer etter at halsbåndet er festet. De kan fortsatt sitte fast og være synlige. Flått som allerede finnes på hunden bør derfor fjernes når halsbåndet festes. Den forebyggende effekten mot flått inntrer innen to dager etter at båndet er satt på.

 .

Til behandling av pelslus (Trichodectes canis).

 .

Preparatet gir indirekte beskyttelse mot overføring av patogenene Babesia canis vogeli og Ehrlichia canis via flåtten Rhipicephalus sanguineus, og reduserer dermed risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hund i 7 måneder.

 .

Reduserer risikoen for infeksjon med Leishmania infantum via overføring med sandfluer i opptil 8 måneder.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til kattunger yngre enn 10 uker og valper yngre enn 7 uker.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

I sjeldne tilfeller kan lette adferdsendringer, inkludert kløe der båndet er festet, forekomme de første dagene etter at båndet er festet hos dyr som tidligere ikke har brukt halsbånd. Påse at halsbåndet ikke er satt for stramt på.

Lette reaksjoner som kløe (pruritus), rød/irritert hud (erytem) og røyting kan oppstå der båndet er festet. Disse reaksjonene er rapportert som sjeldne hos hund og rapportert som mindre vanlige hos katt og vil vanligvis gå over innen 1-2 uker uten at halsbåndet fjernes. I enkelte tilfeller anbefales midlertidig fjerning av halsbåndet inntil symptomene er forsvunnet.

I svært sjeldne tilfeller hos hund og i sjeldne tilfeller hos katt kan reaksjoner som hudbetennelse (dermatitt), vevsirritasjon, eksem eller sår oppstå der båndet er festet og i slike tilfeller anbefales det å fjerne halsbåndet.

I sjeldne tilfeller kan nevrologiske symptomer som manglende muskelkoordinasjon (ataksi), kramper og skjelvinger (tremor) forekomme hos hund. I slike tilfeller anbefales det å fjerne halsbåndet.

Hos hunder og katter kan i sjeldne tilfeller også lette og forbigående reaksjoner som depresjon, endret matinntak, økt spyttproduksjon, oppkast og diaré oppstå i starten av behandlingen. Som ved bruk av andre hudpreparater kan allergisk hudbetennelse oppstå hos overfølsomme dyr.

 .

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

  • Svært vanlige (oppstår hos flere enn 1 av 10 dyr).

  • Vanlige (oppstår hos 1 til 10 av 100 dyr).

  • Mindre vanlige (oppstår hos 1 til 10 av 1000 dyr).

  • Sjeldne (oppstår hos 1 til 10 av 10 000 dyr).

  • Svært sjeldne (oppstår hos færre enn 1 av 10 000 dyr).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Katt og hund (≤8 kg).

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Til katter og små hunder opptil 8 kg brukes ett 38 cm langt halsbånd.

Til hunder over 8 kg brukes ett 70 cm langt halsbånd til hunder >8 kg.

Til bruk på huden. Ett halsbånd per dyr festes rundt halsen. Kun til utvortes bruk.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ta halsbåndet ut av den beskyttende posen umiddelbart før bruk. Rett ut halsbåndet og sjekk at det ikke sitter noen plastrester på innsiden av halsbåndet. Tilpass halsbåndet til dyrets hals uten å stramme det for mye (som rettledning bør det være mulig å legge 2 fingre mellom båndet og halsen). Dra enden av båndet gjennom ringen og klipp eventuelt av overskytende bånd som er lengre enn 2 cm.

 .

Image: import-1.jpg .

 .

Båndet bør brukes kontinuerlig gjennom hele den 8 måneders behandlingsperioden og bør fjernes etter dette. Kontroller av og til og juster båndet dersom dette er nødvendig, spesielt hos kattunger/valper som vokser raskt.

 .

Dette halsbåndet er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme for lukking. Dersom katten mot formodning skulle bli hengende fast i båndet, er kattens egen styrke tilstrekkelig for å utvide båndet slik at den raskt settes fri.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Skal ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på posen eller den ytre esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

Som regel vil flått bli drept og falle av verten innen 24 til 48 timer etter at de har kommet på dyret, uten å ha sugd blod. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte flått kan feste seg etter behandling. Overføring av flåttbårne infeksjonssykdommer kan derfor ikke helt utelukkes dersom forholdene ikke er optimale.

Det beste er om halsbåndet settes på før sesongstart for lopper eller flått.

 .

Selv om det er vist et betydelig redusert antall tilfeller av Leishmania infantum hos hunder, har preparatet vist en varierende repellerende (antiblodsugende) og insektdrepende effekt mot sandfluen Phlebotomus perniciosus. Som et resultat av dette kan bitt av sandfluer forekomme, og overføring av Leishmania infantum kan ikke helt utelukkes. Halsbåndet bør settes på like før perioden hvor sandfluer som overfører smitte blir aktive, tilsvarende sesongen for overføring av Leishmania infantum, og halsbåndet bør bæres kontinuerlig i hele risikoperioden.

 .

Som ved all bruk av lokaltvirkende legemidler kan perioder med sesongmessig røyting medføre forbigående lett nedsatt effekt på grunn av tap av virkestoff bundet til pelsen. Erstatning av tapt virkestoff starter umiddelbart fra halsbåndet slik at full effekt gjenoppnås uten tilleggsbehandling eller utskifting av halsbånd.

 .

For på best mulig måte å kontrollere loppeproblemer i husholdninger der det er store angrep, kan det være nødvendig å behandle omgivelsene med et passende insektdrepende middel.

 .

Preparatet er vannbestandig. Effekten vedvarer selv om dyret blir vått. Langvarig, intens eksponering for vann eller grundig vask med sjampo bør imidlertid unngås, da varigheten av effekten kan bli redusert. Studier viser at månedlig vask med sjampo eller bading ikke forkorter behandlingseffekten på 8 måneder i særlig grad mot flått etter at virkestoffene igjen har fordelt seg i pelsen, mens effekten mot lopper gradvis avtar fra og med 5. måned. Det er ikke undersøkt hvordan vask med sjampo eller bading påvirker overføring av leishmaniose hos hund.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Oppbevar posen med halsbåndet i ytteremballasjen inntil bruk.

Som med alle legemidler til dyr, la ikke små barn leke med halsbåndet eller putte det i munnen. Kjæledyr som har halsbånd på bør ikke få sove i samme seng som sine eiere, spesielt gjelder dette barn.

Personer som er overfølsomme overfor innholdsstoffene bør unngå kontakt med halsbåndet.

Overflødige deler eller avkapp av halsbåndet skal kastes umiddelbart (se avsnittet ”Opplysninger om korrekt bruk”).

Vask hendene med kaldt vann etter at halsbåndet er festet.

 .

Drektighet, diegiving, egglegging:
Laboratoriestudier med henholdsvis flumetrin og imidakloprid i rotter og kaniner har ikke vist effekter på fruktbarhet eller forplantning. Fosterskadelig effekt er heller ikke vist. Sikkerheten av veterinærpreparatet er imidlertid ikke klarlagt hos katt og hund under drektighet og diegiving, og på grunn av manglende data er preparatet derfor ikke anbefalt til tisper eller hunnkatter under drektighet eller diegiving.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

På grunn av halsbåndets egenskaper er overdosering lite sannsynlig og tegn på overdosering er ikke forventet.

En overdose på 5 bånd rundt halsen ble undersøkt hos voksne katter og hunder i en periode på 8 måneder og hos 10 uker gamle kattunger og 7 uker gamle valper i 6 måneder, og det ble ikke sett andre bivirkninger enn de som allerede er beskrevet i avsnittet ”Bivirkninger”.

Det er lite sannsynlig at dyret spiser halsbåndet, men skulle det skje kan milde symptomer i mage-tarm oppstå (f.eks. løs avføring).

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Vann og vassdrag må ikke kontamineres med dette preparatet, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

22.08.2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelse: Boks som inneholder ett eller to halsbånd; kartong som inneholder 12 halsbånd.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Begge virkestoffene frigjøres sakte og kontinuerlig med lave konsentrasjoner fra båndets polymermatrikssystem til dyret. Begge virkestoffene befinner seg i kattens eller hundens pels i konsentrasjoner som dreper flått og insekter under hele behandlingsperioden. Virkestoffene fordeler seg fra kontaktstedet og til hele hudoverflaten. Overdoserings- og serumkinetikkstudier hos hund og katt har vist at imidakloprid finnes kortvarig i blodomløpet, mens flumetrin nesten ikke var målbart her. Opptak ved tilførsel via munnen er ikke relevant for klinisk effekt for noen av virkestoffene.

 .

Effekt mot lopper (Ctenocephalides felis og Ctenocephalides canis) oppstår innen 48 timer etter at halsbåndet er satt på. I tillegg til indikasjonene nevnt over, er det også sett effekt mot Pulex irritans fluer.

 .

I tillegg til flåttartene som er nevnt i indikasjonen er det vist effekt mot Ixodes hexagonus og den ikke-europeiske flåttarten Amblyomma americanum hos katt. Hos hund er det sett effekt mot I. hexagonus, I. scapularis, den ikke-europeiske flåttarten Dermacentor variabilis og den australske flåttarten I. holocyclus som gir lammelser.

Preparatet har repellerende(antiblodsugende) effekt på flåtten og hindrer dermed at flått suger blod. Preparatet er på denne måten indirekte med på å redusere risikoen for sykdommer som overføres via parasitter.

Hos katt er indirekte beskyttelse mot overføring av Cytauxzoon felis (via flåtten Amblyomma americanum) vist i én laboratoriestudie med et lite antall dyr én måned etter behandling. Dette betyr at risikoen for sykdom forårsaket av dette patogenet er redusert under vilkårene gitt i denne studien.

Hos hund er det i tillegg til patogenene listet opp under indikasjoner vist indirekte beskyttelse mot overføring av Babesia canis canis (via flåtten Dermacentor reticulatus) i én laboratoriestudie 28 dager etter behandling, og indirekte beskyttelse mot overføring av Anaplasma phagocytophilum (via flåtten Ixodes ricinus) i én laboratoriestudie 2 måneder etter behandling. Dette betyr at risikoen for sykdom forårsaket av disse patogenene er redusert under vilkårene gitt i disse studiene.

Data fra effektstudier på sandfluer (Phlebotomus perniciosus) viste en varierende repellerende (antiblodsugende) effekt mot sandfluer på 65-89 % i 7-8 måneder etter at halsbåndet var satt på. Data fra 3 kliniske feltstudier utført i begrensede geografiske områder indikerer en betydelig redusert risiko for overføring av Leishmania infantum via sandfluer hos behandlede hunder sammenlignet med hunder som ikke er behandlet. Avhengig av infeksjonspresset fra sandfluer varierte effekten på reduksjon i infeksjonsrisiko for leishmaniose fra 88,3-100 %. Det ble sett bedring ved bruk av halsbånd hos hunder som var infisert med skabbmidden Sarcoptes scabiei, og fullstendig restituering ble oppnådd etter tre måneder.

 .

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Bayer AS .

Animal Health .

Drammensveien 288 .

0283 Oslo.

 .