.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Ronaxan vet. 20 mg og 100 mg tabletter, til hund og katt.

 .

Vær oppmerksom på at dyrlegen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering en angitt på pakningen. Følg alltid dyrlegens anvisning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN, SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Merial SAS.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon, Frankrike.

 .

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

RONAXAN VET TABLETTER 20 mg og 100 mg, til hund og katt.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

Tabletter 20 mg: 1 tablett inneholder doksycyklinhyklat tilsvarende doksycyklin 20 mg.

Tabletter 100 mg: 1 tablett inneholder doksycyklinhyklat tilsvarende doksycyklin 100 mg.

Hjelpestoffer:

Cellulose, mikrokrystallinsk.

Magnesiumstearat.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Infeksjoner forårsaket av organismer som er følsomme for doksycyklin.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes hvis tidligere erfaringer har vist at dyret er overfølsomt overfor doksycyklin.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Bivirkningsfrekvensen er lav.

Kvalme, oppkast og lett, forbigående diarrè ses en sjelden gang.

Dersom det skulle oppstå mistanke om andre bivirkninger, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Hund og katt.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

 .

       Dosering: 10 mg doksycyklin per kg kroppsvekt per dag. Det vil si en tablett per 2 kg kroppsvekt av 20 mg tabletten eller en tablett per 10 kg kroppsvekt av 100 mg tabletten. Kan eventuelt gi halve dosen 2 ganger i døgnet. Tablettene skal gis i inntil 5 dager.

 .

Tablettene skal gis i munnen.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Gis i tilknytning til et måltid for å forbygge eventuell kvalme og oppkast.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25 oC. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG .

 .

        10.05.2019.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .