.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Rabisin vet, injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Merial.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon.

Frankrike.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Merial, Laboratory of Lyon Porte des Alpes.

99 Rue de l'Aviation .

69800 Saint-Priest.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Rabisin vet, injeksjonsvæske, suspensjon.

Til hund, katt, hest, storfe og sau.

Vaksine mot rabies til dyr (inaktivert).

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml (1 dose) inneholder:

drept rabiesvirus ≥1 IE, aluminiumhydroksid 1,7 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1,0 ml.

 .

 .

4.       INDIKASJON .

 .

For aktiv immunisering av hund, katt, hest, storfe og sau mot rabies.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Vaksinen må ikke injiseres subkutant på hest.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Overfølsomhetsreaksjoner kan i sjeldne tilfelle forekomme. Vaksinen kan i enkelte tilfeller forårsake en mindre og forbigående hevelse på injeksjonsstedet.

 .

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling ).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av10 000 dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund, katt, hest, storfe og sau.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEIER OG -MÅTE.

 .

En dose = 1 ml.

Hund og katt: 1 ml administreres subkutant eller intramuskulært.

Storfe og sau: 1 ml administreres subkutant.

Hest: 1 ml - må kun administreres intramuskulært.

 .

 .

Dyrearter.

Grunnvaksinasjon:

Revaksinasjon.

Hund .

1 injeksjon fra 12 ukers alder.

 .

1 år etter grunnvaksinasjon. Deretter hvert tredje år.

 .

Katt.

1 injeksjon fra 12 ukers alder.

Årlig.

Hest, storfe og sau.

1 injeksjon fra 2 måneders alder.

Årlig.

Individer etter rabiesvaksinerte mordyr: 1 injeksjon fra 4 måneders alder*.

*Dersom en hest, storfe eller sau etter rabiesvaksinerte mordyr er vaksinert før 4 måneders alder, skal grunnvaksinasjonsplanen fullføres med en injeksjon gitt ved 4 måneders alder eller senere.

 .

I alle tilfeller skal revaksinasjonsperioden være i samsvar med landets gjeldende lovgivning.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Rist flasken godt før bruk.

Bruk vanlige aseptiske prosedyrer.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt: Storfe, sau og hest: 0 dager.

Melk: 0 dager.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).

Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Bare friske dyr skal vaksineres.

Dyr bør ikke utsettes for harde fysiske anstrengelser før det er oppnådd full immunitet.

 .

Vaksinen kan brukes under drektighet og laktasjon.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med Rabisin.

 .

Injeksjon av overdoser har i forsøk ikke forårsaket spesielle problemer.

 .

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

05.03.2015.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

10 x 1 ml, hetteglass.

Reseptpliktig.

 .