.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

PERLUTEX VET. 5 mg tabletter til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Veterinary Products A/S.

Mekuvej 9.

DK-7171 Uldum.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Dales Pharmaceuticals.

Snaygill Industrial Estate.

Keighley Road.

Skipton.

North Yorkshire.

BD23 2RW.

Storbritannia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Perlutex vet. 5 mg tabletter til hund og katt.

Medroxyprogesteronacetat.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Hver tablett inneholder:

 .

Virkestoff: Medroxyprogesteronacetat 5 mg.

Hjelpestoffer: Gelatin, laktosemonohydrat, maisstivelse, magnesiumstearat og talkum.

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Langvarig utsettelse av løpetid hos katt. Metroragi.

Kortvarig utsettelse og avbrytelse av løpetid hos hund. Metroragi.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Perlutex vet. skal ikke brukes til:

  • Dyr som ikke er kjønnsmodne.

  • Drektige eller diegivende dyr.

  • Dyr med kreft, sukkersyke eller unormal vekst av ekstremiteter (akromegali).

  • Dyr med sykelige tilstander i vagina, livmor, melkekjertler eller med annen unormal forplantningsevne.

  • Dyr med sykdommer i lever eller bukspyttkjertel.

 .

Perlutex vet. bør ikke gis som langtidsbehandling til dyr i løpetiden, siden dette kan øke risikoen for å pådra seg forstyrrelser i livmor, spesielt hos eldre dyr.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Følgende symptomer kan opptre hos dyr, vanligvis kort tid etter at behandlingen er igangsatt og er vanligvis forbigående:

 .

Økt appetitt og vektøkning. Matinntaket reduseres dersom det er nødvendig.

Endringer i oppførsel.

Utvikling av jur.

 .

Andre bivirkninger er:

Økt vekst av livmorslimhinnen og dermed økt risiko for livmorbetennelse.

Svulst i juret.

Nedsatt utskillelse fra binyrene.

Sukkersyke.

Unormal vekst av ekstremiteter (akromegali).

 .

Det er spesielt risiko for bivirkninger dersom preparatet brukes over lang tid hos det samme dyret.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Katt, hund.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

Langvarig utsettelse av løpetid hos katt:

1 tablett (= 5 mg) pr. uke på en fast ukedag så lenge utsettelse ønskes.

Metroragi hos katt:

1-2 tabletter daglig.

 .

Avbrytelse av løpetid og utsettelse av påfølgende løpetid hos hund:

Hunder < 15 kg:

2 tabletter daglig i 4 dager og deretter 1 tablett daglig i 12-14 dager.

 .

Hunder > 15 kg:

4 tabletter daglig i 4 dager og deretter 2 tabletter daglig i 12-14 dager.

 .

Metroragi hos hund:

2 tabletter daglig.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Dyr som står på langvarig behandling med Perlutex vet., bør undersøkes jevnlig av veterinær (f.eks. i forbindelse med vaksinering) med tanke på mulige bivirkninger.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken etter Utl.dato.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Når løpetiden til en tispe er avbrutt med Perlutex vet. tabletter, vil neste løpetid komme noe tidligere enn antatt.

 .

Løpetiden til en hunnkatt kan inntreffe ved varierende tidspunkter etter at man har avsluttet behandlingen med Perlutex vet tabletter.

 .

Langtidsbehandling (for avbrytelse av mer enn én løpetid) anbefales ikke hos avlsdyr.

 .

Hos noen hunnkatter kan brunstmangel (anøstrus) og tiden mellom to løpetider (diøstrus) være vanskelig å oppdage, og de kan forveksles med tidlig drektighet. Det kan være nødvendig å isolere hunnkatten i en løpetidsperiode for å sikre at preparatet blir gitt før brunst.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

2013-05-03.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Enpac: 20 stk., 60 stk. og 10 x 60 stk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse:

 .