.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

PARVORUVAX.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen.

Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo.

 .

Importør.

Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK.

 .

Ompakker.

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ.

 .

Tilvirker.

Merial, Saint Priest, Frankrike.

 .

VETERINÆRPREPARATETS NAVN OG LEGEMIDDELFORM.

 .

Parvoruvax vet. injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

Vaksine mot rødsyke og parvovirus (inaktivert, adsorbert) til svin.

 .

DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

Virkestoff (virkestoffer).

2 ml (1 dose) inneholder:

 .

Inaktivert svineparvovirus, min: 102 HAI.U*.

 .

Erysipelothrix rhusiopathiae (lyserte bakterieceller), serotype 2 min. adsorbert til: ≥ 1 ELISA U.

 .

Aluminium-hydroksid tilsvarende Al+++: 4,2 mg.

 .

Hjelpestoffer.

Tiomersal: 0,2 mg.

Natriumkloridopplosning 8,5 mg/ml til: 2 ml.

*HAI.U= haemagglutination inhibition unit.

 .

INDIKASJON.

 .

Aktiv immunisering av svin mot svineparvovirusinfeksjon og rødsyke.

 .

KONTRAINDIKASJONER.

 .

Syke dyr og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand skal ikke vaksineres.

 .

BIVIRKNINGER.

 .

Lokal, forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme.

Overdosering: Det er ikke sett uønskede effekter etter administrasjon av dobbel dose vaksine, utover de beskrevne bivirkninger.

 .

DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLART).

 .

Gris.

 .

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

2 ml (1 dose) gis dypt intramuskulært i nakken bak øret.

 .

Grunnimmunisering:

2 vaksinasjoner med 3-4 ukers intervall før bedekking. 1. dose bør ikke gis før 6 måneders alder på grunn av mulig interferens med maternale antistoffer. 2. dose kan gis inntil 1 uke før bedekking.

 .

Revaksinering:

1 vaksinasjon hver 6. måned. Purker vaksineres uka før avvenning.

 .

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Vaksinen ristes for administrasjonen.

Vanlig aseptisk håndtering. Kun friske dyr bør vaksineres.

Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler.

Maternell immunitet mot porkint parvovirus kan forstyrre antistoffdannelsen opp til 6 måneders alder.

Drektighet og diegiving: Purkene skal ikke vaksineres de første 3 ukene etter bedekning. Preparatet kan brukes til diegivende purker.

 .

TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt gris: 0 dager.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC), beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

Brukes umiddelbart etter åpning.

 .

SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp, og vis legen etiketten.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

11.04.2016.

 .