.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Panacur vet. granulat 222 mg/g, 10 × 10 g.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV ARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet GesmbH.

Siemensstrasse 107.

1210 Wien.

Østerrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Panacur vet. granulat 222 mg/g.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 gram granulat inneholder:

 .

Virkestoff: Fenbendazol 222,22 mg.

 .

Hjelpestoffer: maisstivelse, laktose og povidon.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Hest: Kjønnsmodne stadier av rundorm i mage-tarmkanalen.

Storfe: Kjønnsmodne og larvestadier av rundorm i mage-tarmkanalen og lungeorm.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

Doser på 2000 mg fenbendazol per kg hos storfe og 1000 mg fenbendazol per kg hos hest (260 og 130 ganger normaldosering) har i forsøk ikke gitt uønskede effekter.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hest og storfe.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Dosen bestemmes av veterinær som tilpasser den til dyret, eller dyrene, som skal behandles. Normaldosering er 7,5 mg fenbendazol per kg legemsvekt. Dette tilsvarer 10 g granulat (en pose) per 300 kg legemsvekt.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Panacur granulat strøs på kraftfôret.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt: 14 døgn. Melk: 4 døgn.

Tilbakeholdelsestiden regnes i antall døgn etter avsluttet behandling.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Preparatet bør oppbevares tørt.

Utløpsdatoen er angitt på pakningen.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

  • Det må utvises forsiktighet for å unngå følgende praksis da de øker risikoen for .

utvikling av resistens og kan føre til ineffektiv terapi:

  • For hyppig og gjentatt bruk av antelmintika fra den samme klassen, over en lengre periode.

  • Underdosering, pga underestimering av kroppsvekt, feiladministrasjon av preparatet eller manglende kalibrering av doseringsutstyret (om nødvendig).

 .

  • Mistenkte kliniske tilfeller med antelmintikaresistens bør undersøkes videre ved å bruke egnede tester (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Dersom resultatet fra testen(e) viser resistens for et bestemt antelmintika skal man bruke et antelmintika som tilhører en annen farmasøytisk klasse, og har en annen virkningsmekanisme.

     .

  • Resistens mot benzimidazoler er rapportert for gastrointestinale nematoder hos hester og storfe. Derfor skal bruken av dette preparatet baseres på lokal epidemiologisk informasjon om følsomheten for nematodene, og anbefalinger om hvordan begrense ytterligere resistens mot antelmintika.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Kroppsvekten må bestemmes så nøyaktig som mulig for å kalkulere rett dosering.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Direkte hudkontakt bør holdes på et minimum.

Vask hendene etter bruk.

 .

Drektighet og diegiving:

Preparatet kan gis til drektige og diegivende dyr.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen kjente.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Ingen symptomer forventes selv ved relativt høy overdosering. LD 50 ikke mulig å fastsette. Toleranseverdier (forandring av hematologisk-kjemiske parametre): Storfe: 2000 mg fenbendazol pr. kg levende vekt. Hest: 1000 mg fenbendazol pr. kg levende vekt.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

20.03.2017.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Preparatet er virksomt mot de fleste innvollsormer, deres larvestadier og egg. Den aktive substansen hemmer karbohydratomsetningen hos noen innvollsormer (parasitten dør av sult) og virker som nervegift på andre (lammelse av parasitten og utskillelse med avføringen).

 .

Etter lengre tids bruk av samme preparat eller preparater med samme virkestoffgruppe.

er det fare for at parasittene utvikler resistens (motstandskraft) mot preparatet. Veterinær kan gi informasjon om når man bør bytte preparat/preparatgruppe.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelse.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .