PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Panacur vet. 250 mg tabletter til småfe.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Intervet International B.V.

Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet Ges.m.b.H.

Siemensstrasse 107.

1210 Wien.

Østerrike .

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Panacur vet. 250 mg tabletter til småfe.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

En tablett inneholder:

 .

Virkestoff:

 .

Fenbendazol       250 mg.

 .

Hjelpestoffer:

 .

Laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, hydroksyetylcellulose, natriumstivelsesglykolat (type A), magnesiumstearat.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Middel mot innvollsorm.

Preparatet er virksomt mot de fleste innvollsormer, deres larvestadier og egg. Den aktive substansen hemmer karbohydratomsetningen hos noen innvollsormer (parasittene dør av sult) og virker som nervegift på andre (lammelse av parasitten).

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Sau og geit.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Normaldosering er 5 mg fenbendazol per kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 1 tablett per 50 kg kroppsvekt. Til behandling mot bendelorm gis 10 mg fenbendazol per kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 1 tablett per 25 kg kroppsvekt.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Preparatet skal gis peroralt (i munnen) med hånd eller dertil egnet inngiver.

 .

Kan gis til drektige og lakterende dyr. Ingen uheldige effekter på foster er vist. Preparatet skilles ut i melk, men har ingen uheldig virkning på diende avkom.

 .

Doser på 5000 mg fenbendazol per kg kroppsvekt (1000 ganger normaldosering) er gitt uten uønskede effekter.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 21 dager. Melk: 7 dager.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares tørt, og ikke over 25 °C.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

2009-09-01.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Norsk representant:

Intervet Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.