.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Oxolinsyre vet. 5 g/kg ”Skretting” medisinpellet til fisk.

 .

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE OG TILVIRKER.

 .

Skretting AS.

Sjøhagen 15.

Postboks 319.

4002 Stavanger.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Oxolinsyre vet. 5 g/kg ”Skretting” medisinpellet til fisk.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 kg inneholder 5 gram av det aktive stoffet oksolinsyre, som er festet til overflaten på vanlig fiskefôrpellet ved hjelp av fiskeolje.

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Bakterielle infeksjoner hos laksefisk forårsaket av oksolinsyrefølsomme Gram-negative mikroorganismer.

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Oxolinsyre skal ikke brukes dersom normalt fôropptak varierer sterkt mellom fisk i samme merd.

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Lite giftig for fisk. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær eller fiskehelsebiolog.

 .

7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Laksefisk.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG –MÅTE.

 .

Dosen bestemmes av veterinæren eller fiskehelsebiologen som tilpasser til den fisken som skal behandles. Anbefalt dose er 25 mg oksolinsyre pr. kg fisk i 6 av 10 dager (Totaldose: 150 mg pr. kg fisk). Tilsvarer utfôring av medisinpellet på 0,5 % av biomassen (5 kg/tonn) på dagene 1, 2, 4, 6, 8 og 10. Dersom fôropptaket er godt over 0,5 % pr. dag gis dagsdosen i ett måltid ved dagens begynnelse. Fisken fôres med vanlig fôr resten av dagen. Dersom appetitten er ned mot 0,5 % pr. dag gis dagsdosen i flere måltider i løpet av dagen. Fisken sultes eller gis ordinært fôr dagene 3, 5, 7 og 9 avhengig av fiskens appetitt. Utfôringen bør foregå relativt raskt i hvert måltid og det bør legges vekt på god spredning av pelletene. Fisken bør gis medisinpellet av samme størrelse som vanlig fôr. Dersom dette ikke er tilgjengelig er det bedre å redusere enn å øke pelletstørrelsen. Ved beregning av total mengde medisinpellet til en kur bør det tas hensyn til tilvekst i behandlingsperioden.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Tilgjengelige pelletstørrelser er 3, 4.5, 7 og 9 mm pellet. Pelletstørrelse bør velges ut fra det fôr fisken normalt får.

 .

Pelletstørrelse.

Vekt fisk.

9 mm.

1200 g -

7 mm.

600 g – 1200 g.

4,5 mm.

150 g – 600 g.

3 mm.

75 g – 150 g.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Vanntemperatur.

Tilbakeholdelsestid.

Over 12ºC.

40 dager.

12ºC til 8ºC.

40 til 60 dager.

Under 8ºC.

60 dager eller mer.

 .

Tilbakeholdelsestiden regnes i antall døgn etter avsluttet behandling. Første dag etter avsluttet behandling er dag 1 i tilbakeholdelsestiden.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares tørt, atskilt fra vanlig fôr og utilgjengelig for uvedkommende. Siste bruksdato er angitt på sekken.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av preparatet skal destrueres ved godkjent destruksjonsanlegg. Tom emballasje håndteres som vanlig avfall.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

25.02.2009.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Leveres i 25 kg plastsekk av polyetylen og 500 kg sekk med yttersekk av polypropylen og innersekk av polypropylen/polyetylen.

 .