.

Pakningsvedlegg.

Norodyl vet 50 mg/ml injeksjonsvæske til storfe.

 .

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

Norbrook Laboratories Limited.

Station Works, Camlough Road,

NEWRY, Co.Down, BT35 6JP,

Nord-Irland.

 .

 .

VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Norodyl vet 50 mg/ml injeksjonsvæske til storfe.

 .

DEKLARASJON AV AKTIVT(AKTIVE) VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

Virkestoff:

Karprofen 50 mg/ml.

Hjelpestoffer er:

Etanol, vannfri 100 mg/ml.

Natriumformaldehyd sulfoksylat 2,0 mg/ml.

 .

INDIKASJON(ER).

Norodyl vet injeksjonsvæske er indisert som et tillegg til antibiotikabehandling for å redusere feber i forbindelse med akutte respirasjonslidelser hos storfe.

 .

KONTRAINDIKASJONER.

Skal ikke brukes til dyr med nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon.

Skal ikke brukes til dyr med sår eller blødninger i mage-/tarmkanalen.

Skal ikke brukes til dyr med konstatert bloddyskrasi.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

 .

BIVIRKNINGER.

Studier utført på storfe har vist at en forbigående lokal reaksjon kan oppstå på injeksjonsstedet.

Reaksjonen bør forsvinne innen 24 timer etter injeksjon.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

Storfe.

 .

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Anbefalt dose er 1,4 mg karprofen/kg kroppsvekt (1 ml pr. 35 kg), gitt subkutant eller intravenøst som en engangsdose, i kombinasjon med egnet antibiotikabehandling.

 .

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske og hypotensive dyr, da det er en potensiell fare for økt nyretoksisitet. Samtidig bruk av legemidler som er potensielt nyretoksiske skal unngås.

Overskrid ikke angitt dosering eller behandlingsperiode.

Andre NSAIDs skal ikke gis samtidig eller innenfor et tidsrom av 24 timer før og etter behandling.

I likhet med andre NSAIDs bør karprofen ikke administreres samtidig med andre NSAID-preparater eller glukokortikoider. Ved samtidig bruk av antikoagulantia bør dyret overvåkes nøye.

NSAIDs kan i stor grad være bundet til plasmaproteiner og derfor konkurrere med andre legemidler med høy proteinbindingsgrad, noe som kan føre til toksiske effekter ved samtidig administrering.

Det finnes ingen spesifikk antidot til karprofen i overdose men generell støtteterapi, som ved overdosering med andre NSAIDs skal brukes.

 .

TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

Slakt: 21 dager.

Melk: 0 dager.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 28 dager.

Når flasken tas i bruk, skal innholdet kasseres etter 28 dager. Ikke anvendt legemiddel skal kasseres. Siste bruksdag noteres på etiketten.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

SPESIELLE ADVARSLER.

Anbefalt dose eller behandlingstid skal ikke overskrides.

Andre NSAIDs skal ikke gis innenfor et tidsrom på 24 timer.

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, da dette øker faren for nyretoksisitet.

Samtidig bruk av potensielt nefrotoksiske legemidler bør ungås.

Som ved andre NSAIDs, skal ikke karprofen gis samtidig med andre legemidler i NSAID eller glukokortikoidgruppen.

Dyrene bør overvåkes nøye hvis karprofen gis samtidig med en antikoagulant. NSAIDs har sterk binding til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre legemidler med sterk binding. Dette kan medføre toksiske effekter.

Det finnes ingen spesiell antidot ved overdosering av karprofen, men generell støtteterapi som ved overdosering med andre NSAIDs bør settes i gang.

Sikkerheten til veterinærpreparatet er ikke klarlagt under drektighet. Brukes bare etter nytte/risko vurdering utført av ansvarlig veterinær.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

 .

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

20.12.2010.

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

ScanVet Informasjonskontor.

Postb. 38 Bekkelagshøgda.

N-1109 Oslo.

Tlf: +47 22 76 72 50.

 .