.

Pakningsvedlegg.

 .

Nobivac DHPPi vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen.

Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo.

 .

Importør.

Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK.

 .

Ompakker.

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ.

 .

Tilvirker.

Intervet International B.V. , Boxmeer, Nederland.

 .

VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Nobivac DHPPi vet.

 .

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

Virkestoff(er):

 .

En dose (1 ml) inneholder:

Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort              104,0-106,0 TCID50 .

Adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan LPV3       104,0-106,5 TCID50 .

Parvovirus (CPV), levende svekket stamme 154                             107,0 108,4 TCID50.

Parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell              105,5-107,0 TCID50 .

TCID50 - 50 % infeksiøs dose i vevskultur.

 .

Oppløsningsvæske (solvens):

Fosfatbufret saltvann.

 .

INDIKASJON(ER).

 .

Til aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer på sykdom forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og hindre virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2 og hundens parainfluensavirus.

 .

Begynnende immunitet for CDV, CAV2 og CPV cirka 1 uke etter vaksinasjon, og varer i 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås cirka fire uker etter vaksinasjon, og varer i 1 år.

 .

KONTRAINDIKASJONER.

Ingen.

 .

BIVIRKNINGER.

Forbigående svak hevelse på injeksjonsstedet kan forekomme i noen dager etter vaksinasjon. Når vaksinen kombineres med inaktiverte Nobivac-vaksiner ser man oftere hevelse, i tråd med hva man kan forvente etter bruk av inaktiverte vaksiner alene. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinasjon oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylakse) med symptomer som slapphet, hevelse.

i hodet, kløe, respirasjonsproblemer, oppkast, diaré eller kollaps.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

Hund.

 .

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG MÅTE.

1 dose (1 ml) rekonstituert vaksine gis subkutant.

 .

Vaksinasjonsprogram:

Grunnimmunisering: 1.vaksinasjon fra 10 ukers alder eller eldre. Ønskes beskyttelse av yngre valper kan vaksinasjonen påbegynnes ved 6 ukers alder, men valpene må i så fall revaksineres etter 2-4 uker, dvs. fra 10 ukers alder eller eldre. Dette skyldes at passive antistoffer fra moren kan interferere med vaksinasjonsresponsen.

 .

Revaksinering: Hvert år for parainfluensa, hvert tredje år for parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse.

 .

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

Ikke relevant.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

 .

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

 .

SPESIELLE ADVARSLER.

Kun friske hunder skal vaksineres. Hunder skal ikke utsettes for unødig smitterisiko den første uken etter 1. vaksinasjon.

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask øyeblikkelig huden med vann. Dersom det oppstår symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

Kan brukes på drektige dyr.

Det finnes ikke data ved bruk på diegivende tisper.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn firmaets hundevaksiner i Nobivac-serien. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

 .

Ingen spesielle symptomer er observert etter applikasjon av 10 ganger normal dose.

 .

Skal ikke blandes med andre preparater bortsett fra oppløsningsvæsken eller andre Nobivac-vaksiner til hund.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅND TERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 .

 .

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGS VEDLEGG.

11.11.2015.

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON.

Pakningsstørrelser: papp -eller plastesker med 5, 10, 25 eller 50 enkeltdose hetteglass.

Oppløsningsvæsken er pakket sammen med vaksinen.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Reseptpliktig.

 .