.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

IVOMEC® VET. oral pasta 18,7 mg/g, til hest.

 .

Var oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

IVOMEC VET. oral pasta 18,7 mg/g, til hest.

 .

2.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG ANDRE STOFFER.

 .

1 g pasta inneholder 18,7 mg ivermektin.

Hjelpestoffer: Hydroksypropylcellulose, hydrogenert ricinusolje, titandioksid (E171) og propylenglykol.

 .

3.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN .

 .

Merial SAS.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon.

Frankrike.

 .

TILVIRKER AV BATCHFRIGIVELSE.

Merial, Toulouse, Frankrike.

 .

4.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Til hest.

 .

5.       INDIKASJONER.

 .

Mot rundorm i mage-tarmkanalen, samt vandrende larvestadier av disse. Legemidlet har effekt mot følgende parasitter: Kjønnsmodne og sene larvestadier av Parascaris eqourum. Lungeorm (Kjønnsmodne og larvestadier av Dictocaulus arnfeldi). Mikrofilarier av Onchocerca spp. Bremselarver (Gastrophilus spp.) i svelg og mage.

 .

6.       DOSERING       .

 .

Anbefalt dosering av IVOMEC VET pasta er 0,2 mg ivermectin per kg kroppsvekt. En doseringssprøyte inneholder 6,42 g pasta. En doseringssprøyte er til nok til behandling av .

en hest som veier 600 kg. En delestrek gir nok til 100 kg hest.

 .

7.       TILFØRSELSMÅTE .

 .

Legemidlet skal gis i munnen.

 .

8.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK       .

 .

Still inn antatt vekt på hesten som skal behandles på sprøytas graderte stempel ved å vri stempelringen ¼ gang mot venstre. Vektmarkeringa skal avleses på den siden av stempelringen som er nærmest sprøytespissen. Stempelringen låses på riktig vekt ved å vri stempelringen ¼ gang mot høyre.

 .

Påse at hesten ikke har fôr i munnen. Løft opp hodet på hesten. Ta av plastlokket på sprøyta og stikk sprøyta inn mellom gummene. Trykk ut pastaen så langt bak på tunga som mulig. Hold opp hestens hode noen sekunder etter at pastaen er gitt for å forhindre at den spytter ut pastaen.

 .

Hester kan behandles uansett alder og eventuell drektighet. Hingster kan behandles også i bedekningssesongen.

 .

9.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen kjente.

 .

10.       BIVIRKNINGER.

 .

Det er ikke dokumentert bivirkninger når legemidlet brukes slik det er anbefalt, men en har sett at følgende reaksjon kan forekomme etter behandling av hester som er kraftig infisert med mikrofilarier av Onchocerca spp.: en forbigående lokal hevelse og kløe, særlig i hode- og bukområdet Man antar at reaksjonene oppstår når et stort antall mikrofilarier drepes. Symptomene blir normalt borte i løpet av et par døgn.

 .

Dersom det skulle oppstå mistanke om andre bivirkninger, bør disse meldes til veterinær.

 .

11.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Tilbakeholdelsestid: Hesten må ikke slaktes før tidligst 14 døgn etter behandlinga på grunn av risiko for legemiddelrester i slaktet.

 .

12.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Beskyttes mot lys. Oppbevar doseringssprøyten pakningen i kartongen. Skal ikke oppbevares over 30°C. Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

13.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ivomec vet pasta skal kun brukes til hest. Hunder og katter kan få alvorlige bivirkninger av ivermektin i den konsentrasjonen som finnes i dette legemidlet, dersom de får i seg rester av pasta eller får tilgang til brukte sprøyter.

 .

14.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, LEGEMIDDELRESTER RESTER OG EMBALLASJE .

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres på en trygg måte og i overenskommelse med lokale krav. Vann og vassdrag må ikke forurenses med Ivomec vet pasta, da preparatet kan påvirke fisk og andre vannlevende organismer.

 .

15.       OPPDATERINGSDATO.

 .

Dato for siste oppdatering av pakningsvedlegget: 12.03.2013.

 .