.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Ivomec vet mikstur oppløsning 0,8 mg/ml.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN SAMT PÅ TILVIRKER, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon.

Frankrike.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Ivomec vet mikstur oppløsning 0,8 mg/ml.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml inneholder:

Virkestoff: ivermektin 0,80 mg.

Hjelpestoffer: Propylenglykol, polysorbat 80, benzylalkohol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, renset vann ad 1 ml.

 .

4.       INDIKASJONER.

 .

Gastrointestinale rundormer, lungeorm og nesebrems hos sau.

 .

Gastrointestinale rundormer og lungeorm hos geit.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Dyr har høy toleranse for Ivomec vet. mikstur, men det forekommer at enkelte dyr hoster litt rett etter behandlingen. Det er forbigående og uten følger.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Sau og geit.

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

2,5 ml per 10 kg kroppsvekt (tilsvarende 0,2 mg ivermektin per kilo kroppsvekt) gis peroralt med doseringspistol.

Ivomec vet. mikstur har en bred sikkerhetsmargin ved anbefalt dose. Ivomec vet. mikstur kan brukes på sauer og geiter uansett alder.

 .

Doseringseksempel:

Kroppsvekt (kg).

Dose (ml).

Antall doser per 1 L.

Antall doser per 2,5 L.

Antall doser per 5 L.

20.

5.

200.

500.

1000.

40.

10.

100.

250.

500.

60.

15.

66.

166.

333.

80.

20.

50.

125.

250.

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Sau:

Slakt: 6 døgn.

Geit:

Slakt: 8 døgn.

Søyer og geiter som produserer melk til menneskelig forbruk, kan ikke behandles under laktasjon eller innen 28 døgn før laktasjon.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Beholderen beskyttes mot direkte sollys.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på kannen.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Hos dyrearter som ikke har indikasjon kan ivermektiner/milbemycinener tåles mindre bra. Tilfeller av intoleranse med dødlige konsekvenser er rapportert hos hund, spesielt hos collie, old english sheepdog og nær beslektede raser og blandinger, samt i tillegg skilpadder.

 .

Ivermektin utskilles i aktiv form gjennom avføring. Når ivermektin kommer i kontakt med jord bindes det raskt og sterkt til jordpartikler og blir derved inaktivt. Hvis behandlede dyr slipper avføring direkte i mindre vassdrag er det risiko for at ivermektinkonsentrasjonen i vannet når et nivå som er skadelig for følsomme vannlevende organismer.

 .

Bruk beskyttelseshasker.

Unngå mat og røyking ved håndtering av preparatet.

Vask hendene etter bruk.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Fritt ivermektin er skadelig for fisk og andre vannlevende organismer. Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overenstemmelse med lokale krav.

 .

14.       OPPDATERINGSDATO.

 .

2009-08-26.

 .