.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Isathal vet. 1 %, øyedråper, suspensjon til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Veterinary Products A/S.

Mekuvej 9.

7171 Uldum.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

LEO Laboratories Limited.

Dublin 12,

Irland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Isathal vet. 1 %, øyedråper, suspensjon til hund og katt.

Fusidinsyre.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 g suspensjon inneholder:

Virkestoff:

Fusidinsyre 10 mg(som fucidinsyrehemihydrat).

 .

Hjelpestoffer:

Benzalkoniumklorid 0,1 mg, dinatriumedetat 0,5 mg,karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

 .

Den vandige suspensjonen av mikrokrystallinsk fusidinsyre er formulert som viskøse øyedråper.

 .

4.       INDIKASJON.

 .

Til lokalbehandling av øyebetennelse forårsaket av fusidinfølsomme bakterier hos hund og katt.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes hvis øyebetennelsen er forårsaket av Pseudomonas- bakterier.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Svie i øyet kan forekomme etter applikasjon.

Overfølsomhetsreaksjoner overfor innholdsstoffene kan forekomme. Behandlingen avbrytes hvis det utvikles overfølsomhetsreaksjon overfor noen av innholdsstoffene.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

1 dråpe dryppes i øyet 2 ganger daglig, vanligvis i 6-8 dager.

Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet.

Dosen bestemmes av veterinæren som tilpasser den til dyret som skal behandles.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Fjern puss fra øyet før bruk av legemidlet.

Dyret støttes under haken med venstre hånd.

Nedre øyelokk trekkes ned med en finger.

Håndbaken på høyre hånd legges mot dyrets panne.

Øvre øyelokk trekkes opp med håndbaken.

Drypp 1 dråpe i øyet.

Vask hendene etter behandling.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Oppbevar tuben i ytteremballasjen.

Sett korken på tuben når den ikke er i bruk.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 1 måned.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Unngå kontaminering av innholdet under bruk.

Unngå at tubens spiss kommer i direkte kontakt med øyet.

Samme tube skal ikke brukes til mer enn ett dyr.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vask hendene etter håndtering av preparatet.

 .

Bruk under drektighet eller diegiving:

Ingen uheldige effekter på foster er vist.

Går ikke over i melk.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Det er relativt stor sikkerhetsmargin ved lokalbehandling med Isathal Vet. øyedråper. Ingen spesifikk behandling ved overdosering.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av legemidlet: Leveres apotek.

Ubrukt legemiddel: Leveres apotek.

Tom emballasje behandles som husholdningsavfall.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

12.05.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .