.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Isaderm vet. gel til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Veterinary Products A/S.

Mekuvej 9.

7171 Uldum.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2.

Kalinovica.

10436 Rakov Potok.

Kroatia.

 .

Dales Pharmaceuticals Limited.

Snaygill Industrial Estate.

Keighley Road.

Skipton.

North Yorkshire.

BD23 2RW.

Storbritannia.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Isaderm vet. gel til hund:

Fusidinsyre 0,5 %.

Betametason 0,1 %.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 g inneholder:

 .

Virkestoffer:

Fusidinsyrehemihydrat tilsvarende fusidinsyre 5 mg.

Betametasonvalerat tilsvarende betametason 1 mg.

 .

Hjelpestoffer:

Metylparahydroksybenzoat (E218), Propylparahydroksybenzoat (E216), karbomer 974P, polysorbat 80, dimetikon, natriumhydroksid og renset vann.

 .

 .

4.       INDIKASJONER.

 .

Til behandling av infeksjoner i hudoverflaten hos hund, f.eks. akutt fuktig dermatitt (hot spots) og intertrigo (hudfoldsinfeksjoner).

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Isaderm vet. gel skal ikke brukes:

  • Ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.- Til drektige tisper.

  • Ved dype hudinfeksjoner.

  • Ved soppinfeksjoner.

  • Ved hudbetennelse forårsaket av skabbmidd eller hårsekkmidd.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Lokalt anvendte kortikosteroider kan forårsake at huden blir tynnere.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

 .

Hund.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

Vanlig dosering er: Påsmør passende mengde gel på det berørte området 2 ganger daglig i minimum 5 dager.

Behandlingen bør vare i 2 dager etter symptomfrihet.

Behandlingsperioden bør ikke overstige 7 dager.

Hvis det ikke er bedring i løpet av 3 dager, eller tilstanden forverres, anbefales det at veterinæren kontaktes.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Det anbefales å bruke hansker ved påsmøring av gelen og å vaske hendene etter påsmøringen. Ved evt. direkte kontakt med preparatet, skal hendene straks vaskes grundig.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Man bør unngå langvarig behandling og/eller behandling av store hudområder, fordi dette øker risikoen for bivirkninger.

Unngå så vidt mulig at hunden inntar preparatet ved å slikke behandlede hudområder, og unngå at hunden klør eller biter seg på det berørte området. Bruk evt. halskrage.

Unngå å behandle store hudområder og/eller over lang tid.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Kortikosteroider kan gi irreversible hudskader. Perkutan absorpsjon av kortikosteroider kan gi skadelig effekt, spesielt ved bruk over lang tid eller/og på store hudområder og ved graviditet.

Produktet bør ikke tilføres av gravide kvinner.

Det anbefales å bruke hansker ved påsmøring av gelen og å vaske hendene etter påsmøringen. Ved evt. direkte kontakt med preparatet, skal hendene straks vaskes grundig.

Unngå å få gelen i øynene. Hvis dette likevel skjer, skyll straks øyet med rikelig mengde vann.

 .

Bruk under drektighet og laktasjon:

Skal ikke brukes til drektige tisper fordi kortikosteroider kan ha fosterskadelig effekt.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

03/2019.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .