.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

HIPRACOX mikstur, suspensjon og oppløsning for spray for kyllinger.

 .

SAMMENSETNING PER DOSE (0,007 ML) AV HIPRACOX:

 .

Virkestoffer:

Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus:

Eimeria acervulina, stamme 003: 300-390 *.

Eimeria maxima, stamme 013: 200-260 *.

Eimeria mitis, stamme 006: 300-390 *.

Eimeria praecox, stamme 007: 300-390 *.

Eimeria tenella, stamme 004: 250-325 *.

* I henhold til in vitro-prosedyrene til produsenten på tidspunktet for blanding og ved lansering.

 .

Hjelpestoffer og adjuvans:

UNIFLOCK (fargemiddel) 0,02 ml/dose.

Lett brun til hvit uklar mikstur, suspensjon.

 .

 .

INDIKASJON:

 .

Til aktiv immunisering av broilerkyllinger for å redusere kolonisering i tarmen, tarmlesjoner og kliniske symptomer på koksidiose forårsaket av Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox og Eimeria tenella.

Immunitet inntrer fra 14 dager etter vaksinasjon og beskyttelsen varer i minst 28 dager etter vaksinasjonen.

 .

 .

KONTRAINDIKASJONER:

 .

Ingen.

 .

 .

BIVIRKNINGER:

 .

Ingen generelle bivirkninger har blitt observert etter vaksinasjon.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

Bruk av denne type vaksiner kan av og til føre til midlertidig redusering av den daglige vektøkning uten noen konsekvenser for det endelige resultatet.

 .

 .

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER):

 .

Kyllinger (broilere).

 .

 .

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE:

 .

Tas opp oralt av kyllingene etter at de er dusjet med vaksinen.

Kylling: 0,007 ml vaksine/fugl + 0,02 ml UNIFLOCK (fargemiddel)/fugl, en dag gamle.

Før tilberedelse må man ha for hånden en passende, ren beholder med stor nok kapasitet til å lage vaksineoppløsningen (VO) (minimumsvolum henholdsvis 287 ml og 1435 ml for hvert 1000- eller 5000-dosers hetteglass).

For å lage fargeoppløsningen, ristes hetteglasset med fargemiddel (UNIFLOCK) kraftig. Bland hetteglassets innhold med rent romtemperert vann (henholdsvis 260 ml eller 1300 ml vann for hvert 1000- eller 5000-dosers hetteglass). Rør forsiktig til fargemiddelet er helt utblandet.

Når fargeoppløsningen er laget ristes hetteglasset med HIPRACOX kraftig og hetteglassets innhold blandes forsiktig, men grundig, i fargeoppløsningen for å lage den ferdige vaksineoppløsningen (henholdsvis 280 ml eller 1400 ml fargeoppløsning for hvert 1000- eller 5000-dosers hetteglass).

Sprayapparatets vaksinebeholder fylles med all den ferdig tilberedte vaksineoppløsningen.

Vaksineoppløsningen må kontinuerlig holdes i jevn blanding. Vaksinen gis ved å dusje kyllingene, det benyttes 28 ml vaksineoppløsning per 100 kyllinger.

Sprayapparatet bør ha 3 bars trykk og må lage en dråpestørrelse på ≥ 100 µm.

 .

 .

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK:

 .

Kyllingene må gå i løsdriftoppdrett på strø.

For å redusere feltinfeksjoner bør strø fjernes og utstyr og materiale rengjøres mellom hver produksjonssyklus.

For å få en mest mulig jevn fordeling av vaksinen bør kyllingene holdes inne i kyllingboksen i minst 1 time etter vaksinasjon, slik at de inntar alle vaksinedråpene.

Etter denne tidsperioden flyttes kyllingene over til den vanlige driftsenheten.

Bare fargemiddelet UNIFLOCK må brukes.

 .

 .

TILBAKEHOLDELSESTID:

 .

0 dager.

 .

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING:

 .

HIPRACOX: Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8ºC). Beskyttes mot lys.

Må ikke fryses.

Oppbevar UNIFLOCK (fargemiddel) under 25ºC. Må ikke fryses.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Bruk vaksinen øyeblikkelig etter at den er åpnet og kast eventuelle rester av ubrukt vaksine.

Holdbarhet etter fortynning ifølge bruksanvisningen: skal ikke overstige 10 timer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

SPESIELLE ADVARSLER:

 .

Syke eller stressede fugler skal ikke vaksineres.

Skal ikke brukes til verpehøns og avlsfugler.

Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater, unntatt oppløsningsvæske eller andre komponenter anbefalt for bruk sammen med preparatet.

Ingen legemidler mot koksidiose eller andre midler med hemmende effekt på koksidier må gis via fór eller vann i de første 3 ukene etter vaksinasjon av kyllingene.

Den ønskede formeringen av vaksineoocyster og følgelig, utviklingen av en effektiv immunitet kan da bli hemmet. I tillegg vil økningen av beskyttelsen som skjer ved reinfeksjoner med oocyster begrenses.

Vask og desin_ser hender og utstyr etter bruk.

Ved utilsiktet søl på hud må det utsatte området rengjøres med vann og såpe. Ved utilsiktet inntak ta straks kontakt med lege og vis pakningsvedlegget eller etiketten til legen.

Vaksinen vil ikke beskytte andre dyrearter enn kyllinger mot koksidiose og er kun effektiv mot de typer Eimeria som er indikert.

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

 .

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE:

 .

HIPRACOX: Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

UNIFLOCK (fargemiddel): Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG:

 .

27.07.2012.

 .

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON:

 .

Stimulerer aktiv immunitet mot koksidiose forårsaket av Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox og Eimeria tenella.

 .

HIPRACOX:

Kartongeske med 1 hetteglass á 1.000 doser.

Kartongeske med 1 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 10 hetteglass á 1.000 doser.

Kartongeske med 10 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 5 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 6 hetteglass á 5.000 doser.

 .

UNIFLOCK (fargemiddel):

Kartongeske med 1 hetteglass á 1.000 doser.

Kartongeske med 1 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 10 hetteglass á 1.000 doser.

Kartongeske med 10 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 5 hetteglass á 5.000 doser.

Kartongeske med 6 hetteglass á 5.000 doser.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

TIL DYR.

Reseptpliktig.

 .