.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

FRONTLINE vet 2,5 mg/ml, hudspray, oppløsning til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Merial       .

29 avenue Tony Garnier                            .

69007 Lyon, Frankrike.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Merial.

4 chemin du Calquet.

31057 Toulouse.

Frankrike.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

FRONTLINE vet 2,5 mg/ml, hudspray, oppløsning .

fipronil.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml inneholder:

Fipronil (racemat) 2,5 mg, kopolyvidon, isopropanol 80, renset vann ad 1,0 ml.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Mot lopper, flått og lus.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Bruk ikke på syke dyr eller dyr under rekonvalesens.

Benytt ikke preparatet på kaniner da bivirkninger inklusive dødsfall har blitt rapportert.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Hvis dyret slikker seg, kan en kort periode med hypersalivasjon observeres, på grunn av bærersubstansens egenskaper.

Bivirkninger er veldig sjeldne men forbigående øyeirritasjoner eller hudreaksjoner (håravfall, kløe og rødflammethet ) og generell kløe eller håravfall har blitt rapportert. I unntakstilfeller har økt spyttavsondring, reversible nevrologiske symptomer (hyperesthesi, depresjon, nervøse symptomer) oppkast eller symptomer fra luftveiene blitt observert etter behandling.

 .

Ikke overdoser. Faren for bivirkninger kan øke ved overdosering.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

3-6 ml pr kg kroppsvekt. 3 ml/kg til korthårede dyr og 6 ml/kg til langhårede dyr.

Pumpen på 100 ml flaskan gir 0,5 ml spray/pumpeslag, dvs 6 pumpeslag/kg kroppsvekt til korthårede dyr og 12 pumpeslag/kg til langhårede dyr.

Pumpen på 250 ml flaskan gir 1,5 ml spray/pumpeslag, dvs 2 pumpeslag/kg kroppsvekt til korthårede dyr og 4 pumpeslag/g kroppsvikt til langhårede dyr.

Effekten mot flått og lus hos katt er kun dokumentert hos korthårede katter doserte med 6 ml pr kg kroppsvekt.

 .

Spray hele dyrets pels fra 10-20 cm’s avstand. Unngå å spraye i øynene. Spray mot hårretningen og være nøye med at hele pelsen fuktes. Masser pelsen grundig slik at det sikres at stoffet kommer i kontakt med huden. Pelsen må tørke naturlig. Hos hund varer effekten av Frontline vet i 3-5 uker mot flått og 1-3 måneder mot lopper. Hos katt varer effekten av Frontline vet i 2 uker mot flått (basert på eksperimentell data) og 3-5 uker mot lopper.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Unngå å spraye i øynene. Pass på at dyr ikke slikker hverandre etter behandling.

Bad bør unngås 48 timer før og etter behandling. Hyppige bad og sjamponering nedsetter preparatets effektvarighet.

Hunder bør ikke få svømme i vassdrag de 2 første dagene etter applikasjonen. Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver fjerde uke.

Lopper fra dyr infesterer ofte dyrets omgivelser (som for eksempel soveplassen, kurver, tepper eller møbler). Når man starter opp behandling av massivt infesterte dyr bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Utl.dato.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

Sikkerhet for behandling av valper under 8 uker er ikke dokumentert og preparatet bør kun brukes etter en grundig nytte/risiko vurdering.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke helt utelukkes.

 .

Sikkerhet for kattunger ved overdosering er ikke dokumentert. Bruk av preparatet til denne gruppen forutsetter en strikt overholdelse av doseringsanbefalingen.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Unngå kontakt mellom legemidlet og din egen hud. Ved søl på hendene vask med såpe og vann. Ved kontakt med øynene, skyll nøye med mye rent vann.

 .

Bruk hansker, munnbind og beskyttelsesbriller spesielt ved behandling av flere dyr. Vask hendene etter behandlingen.

 .

Behandle dyrene i godt ventilert område. Ikke røyk, drikk eller spis under behandlingen. Brannfarlig, må ikke brukes i nærheten av åpen ild.

 .

Behandlede dyr bør ikke håndteres før pelsen har tørket. Det anbefales derfor at dyrene behandles på kvelden og at nylig behandlede dyr ikke tillates å sove med eieren, spesielt ikke med barn.

 .

Dyr og mennesker med kjent overfølsomhet mot insekticider eller alkohol skal unngå kontakt med Frontline vet.

 .

Drektighet og diegiving:

Sikkerhet ved bruk av Frontline spray til drektige hunder og katter og diegivende hunder er ikke dokumentert.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Fipronil kan påvirke organismer som lever i vann. Kontaminer ikke sjøer, vassdrag eller lignende med produktet eller emballasje.

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

17.04.2015.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .