.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

FRONTLINE vet. påflekkingsvæske, oppløsning 100 mg/ml, til hund.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

FRONTLINE vet påflekkingsvæske, oppløsning 100 mg/ml.

Til hund.

 .

2.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 pipette à 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml inneholder: Fipronil 67 mg, 134 mg , 268 mg respektive 402 mg som virkestoff.

Hjelpestoff: etanol vannfri 0,1 ml, polysorbat 80, povidon, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen, dietylglykolmonoetyleter.

 .

3.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN.

 .

Merial SAS.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon, Frankrike.

 .

 .

 .

4.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Hund.

 .

5. INDIKASJONER.

 .

Mot lopper, flått og lus .

 .

6.       DOSERING .

 .

Appliseres på huden.

1 pipette á 0,67 ml per hund opp til 10 kg kroppsvekt.

1 pipette á 1,34 ml per hund mellom 10 kg og 20 kg kroppsvekt.

1 pipette á 2,68 ml per hund mellom 20 kg og 40 kg kroppsvekt.

1 pipette á 4,02 ml per hund mellom 40 kg og 60 kg kroppsvekt.

For hunder over 60 kg, benyttes 2 pipetter á 2,68 ml.

 .

7.       TILFØRSELSMÅTE(R) OG TILFØRSELSVEI.

 .

Bryt av ”snap-off” spissen på pipetten langs markeringen. Del pelsen mellom skulderbladene så huden kommer til syne. Pipettespissen settes ned mot huden og pipetten tømmes med flere trykk. Påse at all væsken plasseres på samme punkt på huden.

Pelsen blir klissete på applikasjonsstedet, men vil få igjen sitt normale utseende i løpet av 24 timer etter behandlingen.

Legemidlet sprer seg gjennom dyrets pels i løpet av 24 timer.

Dersom hunden ikke vaskes med såpe eller sjampo vil effekten mot lopper vare i 7 uker, mot flått i 3-5 uker. Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke utelukkes helt. Bruk av såpe/sjampo reduserer effektvarigheten.

Bad uten sjampo/såpe påvirker ikke effekten mot lopper under forutsetning av at hunden ikke bades før 2 dager etter behandlingen og ikke oftere enn 1 gang per uke. Hvorvidt hyppigere bading kan påvirke effekten er ikke undersøkt.

 .

8.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Bad bør unngås 48 timer før og etter behandling og ikke gjennomføres hyppigere enn en gang i uka. Unngå å sjamponeres/såpe inn dyret i behandlingstiden for å oppnå maksimal effekt.

Det er viktig at produktet appliseres på et område der dyret ikke kan slikke seg. Pass på at dyr ikke slikker hverandre etter behandling. Unngå at produktet kommer i kontakt med dyrets øyne. Hunder bør ikke få svømme i vassdrag de 2 første dagene etter applikasjonen. Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver fjerde uke.

Lopper fra dyr infesterer ofte dyrers omgivelser (som for eksempel soveplassen, kurver, tepper eller møbler). Når man starter opp behandling av massivt infesterte dyr bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig.

 .

9.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Må ikke brukes på valper under 8 uker og valper som veier under 1 kg.

Bruk ikke på syke dyr eller dyr under rekonvalesens.

Benytt ikke preparatet på kaniner da bivirkninger inklusive dødsfall har blitt rapportert.

Bruk ikke de pipetter som er beregnet til hund på katter, da dette kan lede til overdosering.

 .

10.       BIVIRKNINGER.

 .

Hvis den behandlede hunden slikker seg, kan det forekomme en kort periode med sikling, på grunn av bærersubstansens egenskaper.

 .

Bivirkninger er veldig sjeldne men forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet (misfargning av huden, lokalt håravfall, kløe og rødflammethet) og generell kløe eller håravfall har blitt rapportert. I unntakstilfeller har økt spyttavsondring, reversible nevrologiske symptomer (hyperesthesi, depresjon, nervøse symptomer) oppkast eller symptomer fra luftveiene blitt observert etter behandling.

 .

Ikke overdoser. Faren for bivirkninger kan øke ved overdosering.

 .

11.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

12.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevar legemidlet utilgjengelig for barn. Skal ikke oppbevares over 25 ºC. Oppbevares i orginalpakningen. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

 .

13. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Unngå kontakt mellom legemidlet og din egen hud. Unngå å røyke, drikke eller spise under behandlingen. Vask hendene med såpe og vann etter behandlingen. Ved kontakt med øynene, skyll nøye med mye rent vann. Behandlede dyr bør ikke håndteres før applikasjonsstedet har tørket. Det anbefales derfor at dyrene behandles på kvelden og at nylig behandlede dyr ikke tillates å sove med eieren, spesielt ikke med barn.

 .

14. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Tomme pipetter kan kastes i husholdningsavfallet.

Ubrukt legemiddel kan leveres til apoteket.

Fipronil kan påvirke organismer som lever i vann. Kontaminer ikke sjøer, vassdrag eller lignende med produktet eller emballasje.

 .

15.       OPPDATERINGSDATO.

 .

12.03.2013.

 .