.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

FRONTLINE vet. påflekkingsvæske, oppløsning 100 mg/ml, til katt.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

FRONTLINE vet påflekkingsvæske, oppløsning 100 mg/ml.

Til katt.

 .

2.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 pipette à 0,5 ml inneholder: Fipronil 50 mg som virkestoff.

Hjelpestoff: etanol vannfri 0,1 ml, polysorbat 80, povidon, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen, dietylglykolmonoetyleter.

 .

3.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN.

 .

Merial SAS.

29 avenue Tony Garnier.

69007 Lyon, Frankrike.

 .

 .

4.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Katt.

 .

5. INDIKASJONER.

 .

Mot lopper, flått og lus .

 .

6.       DOSERING FOR HVER DYREART.

 .

Appliseres på huden. 1 pipette á 0,5 ml per katt.

 .

7.       TILFØRSELSMÅTE OG TILFØRSELSVEI.

 .

Bryt av ”snap-off” spissen på pipetten langs markeringen. Del pelsen mellom skulderbladene så huden kommer til syne. Pipettespissen settes ned mot huden og pipetten tømmes med flere trykk. Oppløsningen bør fordeles på to steder.

Pelsen blir klissete på applikasjonsstedet, men vil få igjen sitt normale utseende i løpet av 24 timer etter behandlingen.

Legemidlet sprer seg gjennom dyrets pels i løpet av 24-48 timer.

Effekten mot lopper varer i 3-5 uker. Effekten mot flått varer i 2 uker (basert på eksperimentell data). Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke utelukkes helt.

 .

8.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Unngå å bade katten 48 timer før og etter behandlingen. Det er viktig at produktet appliseres på et område der dyret ikke kan slikke seg. Pass på at dyr ikke slikker hverandre etter behandling. Unngå at produktet kommer i kontakt med dyrets øyne.

 .

Unngå å såpe inn dyret i behandlingstiden for å oppnå maksimal effekt.

Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver fjerde uke.

Lopper fra dyr infesterer ofte dyrers omgivelser (som for eksempel soveplassen, kurver, tepper eller møbler). Når man starter opp behandling av massivt infesterte dyr bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig.

 .

9.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Må ikke brukes på kattunger under 8 uker.

Bruk ikke på syke dyr eller dyr under rekonvalesens.

Benytt ikke preparatet på kaniner da bivirkninger inklusive dødsfall har blitt rapportert.

 .

10.       BIVIRKNINGER.

 .

Hvis katten slikker seg, kan en kort periode med hypersalivasjon observeres, på grunn av bærersubstansens egenskaper.

Bivirkninger er veldig sjeldne men forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet (misfargning av huden, lokalt håravfall, kløe og rødflammethet) og generell kløe eller håravfall har blitt rapportert. I unntakstilfeller har økt spyttavsondring, reversible nevrologiske symptomer (hyperesthesi, depresjon, nervøse symptomer) oppkast eller symptomer fra luftveiene blitt observert etter behandling.

 .

Ikke overdoser. Faren for bivirkninger kan øke ved overdosering.

 .

11.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Ikke relevant.

 .

12.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevar legemidlet utilgjengelig for barn. Skal ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i orginalpakningen. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

 .

13.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Unngå kontakt mellom legemidlet og din egen hud.

Unngå å røyke, drikke eller spise under behandlingen.

Vask hendene med såpe og vann etter behandlingen.

Ved kontakt med øynene, skyll nøye med mye rent vann. Behandlede dyr bør ikke håndteres før applikasjonsstedet har tørket. Det anbefales derfor at dyrene behandles på kvelden og at nylig behandlede dyr ikke tillates å sove med eieren, spesielt ikke med barn.

 .

14.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Tomme pipetter kan kastes i husholdningsavfallet.

Ubrukt legemiddel kan leveres til apoteket. Fipronil kan påvirke organismer som lever i vann. Kontaminer ikke sjøer, vassdrag eller lignende med produktet eller emballasje.

 .

15.       OPPDATERINGSDATO.

 .

12.03.2013.

 .