.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Flunixin vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Biovet ApS.

Kongevejn 66.

3480 Fredensborg.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Norbrook Laboratories Limited.

Station Works, Camlough Road,

Newry, Co Down BT35 6JP.

North Ireland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Flunixin vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Virkestoff: Fluniksin meglumin, tilsvarende fluniksin 50 mg.

 .

Hjelpestoffer:

Fenol                                        5,0 mg.

dietanolamin                             4,0 mg.

Natriumedetat                            0,1 mg.

Natriumformaldehydsulfoksylat      2,5 mg.

Propylenglykol                            207,2 mg.

Saltsyre til pH 8-9 qs.

Sterilt vann til                            1 ml.

 .

4.       INDIKASJONER.

Ikke-matproduserende hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

Må ikke anvendes ved alvorlige lever- og nyreskader.

 .

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpstoffene.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

Hest (ikke-matproduserende hest).

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

Hest: 1,1 mg/kg (tilsvarer 1 ml pr. 45 kg) intravenøst en gang daglig i 2-5 dager.

 .

9.        OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Da der ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

Kun til bruk på ikke matproduserende hest. Behandlede hester kan ikke gå inn i matkjeden og må deklareres som ”ikke næringsmiddelproduserende” i sine identitetsdokumenter (hestepass) i henhold til gjeldende regelverk. .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Må ikke brukes etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter ”Anv. før.”.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

Forsiktighetsregler.

Bør ikke anvendes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mage-tarmslimhinne bør ikke behandles med Flunixin Vet. Ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles med Flunixin Vet.

 .

Spesielle forsiktighetsregler for personen som håndterer preparatet.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor flunxin bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

 .

Bruk under drektighet, diegivning eller egglegning.

Bør ikke anvendes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon.

Samtidig bruk av steroider og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kan potensere evt. bivirkninger.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig.

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

Ved symptomer på overdosering bør legemidlet seponeres øyeblikkelig. Symptomatisk behandling.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

09/2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .