.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Floraqpharma vet. 2 g/kg, medisinpellet til fisk.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN OG TILVIRKER .

 .

Skretting AS .

Postboks 319.

4002 Stavanger.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Floraqpharma vet. 2 g/kg, medisinpellet til fisk.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 kg inneholder 2 gram av det aktive stoffet florfenikol, som er festet til overflaten på vanlig fiskefôrpellet ved hjelp av fiskeolje.

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Laks: Kaldtvannsvibriose forårsaket av Vibrio salmonicida og furunkulose forårsaket av Aeromonas salmonicida.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Floraqpharma skal ikke brukes dersom normalt fôropptak varierer sterkt mellom fisk i samme merd.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Lite giftig for fisk. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær eller fiskehelsebiolog.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Laks.

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Dosen bestemmes av veterinæren eller fiskehelsebiologen som tilpasser den fisken som skal behandles. Anbefalt dose er 10 mg florfenikol pr. kg fisk daglig i 10 dager (Totaldose: 100 mg pr. kg fisk). Tilsvarer utfôring av medisinpellet på 0,5 % av biomassen (5 kg/tonn) daglig i 10 dager. Dersom fôropptaket er godt over 0,5 % pr. dag gis dagsdosen i ett måltid ved dagens begynnelse. Fisken fôres med vanlig fôr resten av dagen. Dersom appetitten er ned mot 0,5 % pr. dag gis dagsdosen i flere måltider i løpet av dagen. Utfôringen bør foregå relativt raskt i hvert måltid og det bør legges vekt på god spredning av pelletene. Fisken bør gis medisinpellet av samme størrelse som vanlig fôr. Dersom dette ikke er tilgjengelig er det bedre å redusere enn å øke pelletstørrelsen. Ved beregning av total mengde medisinpellet til en kur bør det tas hensyn til tilvekst i behandlingsperioden.

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Tilgjengelige pelletstørrelser er 3, 4.5, 7 og 9 mm. Pelletstørrelse bør velges ut fra det fôr fisken normalt får.

 .

Pelletstørrelse.

Vekt fisk.

9 mm.

1200 g -

7 mm.

600 g – 1200 g.

4,5 mm.

150 g – 600 g.

3 mm.

75 g – 150 g.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

150 døgngrader. Tilbakeholdstiden regnes fra avsluttet behandling. Ved å dividere antall angitte døgngrader med gjennomsnittlig vanntemperatur etter avsluttet behandling får man tilbakeholdelsestiden i antall dager.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING .

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Oppbevares tørt, atskilt fra vanlig fôr og utilgjengelig for uvedkommende. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på sekken.       .

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av preparatet skal destrueres ved godkjent destruksjonsanlegg. Tom emballasje håndteres som vanlig avfall.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

       .

25.02.2009.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Leveres i 25 kg sekk av polypropylen og 500 kg sekk med yttersekk av polypropylen og innersekk av polypropylen/polyetylen.       .

 .