.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

FINQUEL vet. 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, anestesimiddel til atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis til torsk.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Scan Aqua AS.

Postboks 233.

2151 Årnes.

 .

       Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Scan Aqua AS.

Postboks 233.

2151 Årnes.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

FINQUEL vet. 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, anestesimiddel til atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis til torsk.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Trikainmesilat 100 %.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Sedasjon og anestesi av atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis torsk i forbindelse med vaksinering og håndtering (f.eks. sortering, veiing, stryking etc.).

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Atlantisk laks, regnbueørret, forsøksvis torsk.

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -TILFØRSELSMÅTE.

 .

Dosering er lik for laks og regnbueørret.

 .

Indikasjon.

Dosering mg/l.

Maksimal oppholdstid i bedøvelsesløsning.

Oppvåkningstid etter overføring til friskt vann.

Sedasjon.

15-30.

6 timer.

-

Anestesi.

50-60.

30 minutt.

2-20 timer.

Rask anestesi.

80-135.

4-12 minutt.

3-19 minutt.

 .

Dosering for torsk:

 .

Indikasjon.

Dosering mg/l.

Maksimal oppholdstid i bedøvelsesløsning.

Oppvåkningstid etter overføring til friskt vann.

Anestesi.

50.

5 minutt.

Ca. 4 minutt.

       .

Til torsk: Ved mangelfull effekt kan dosen økes til 60 mg/l.

En løsning med ønsket konsentrasjon av Finquel lages i vann, og fisken holdes i denne løsningen inntil ønsket anestesi er oppnådd.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ved bruk i ferskvann har preparatet best virkning dersom bedøvelsesløsningen bufres med like menger natriumhydrogenkarbonat for å sikre nøytral pH i bedøvelsesløsningen.

Det lages stamløsning av Finquel ved at angitt mengde pulver veies opp og tilsettes vann. På samme måte lages stamløsning av natriumhydrogenkarbonat. Stamløsningene lages separat og må ikke blandes. Lik mengde stamløsning av Finquel og natriumhydrogenkarbonat tilsettes bedøvelseskaret til ønsket konsentrasjon. Dette gir en klar løsning i vann. Ved bruk i sjøvann er buffring ikke nødvendig. Stamløsning bør benyttes samme dag. Utblandet bedøvelsesløsning skiftes flere ganger daglig.

 .

Bedøvelsesløsningen må oksygeneres (>7 mg/l).

Dosering er temperaturavhengig. Når ønsket anestesi er oppnådd må fisken flyttes over i friskt vann for oppvåkning.

Det anbefales å teste ut ferdig utblandet bedøvelsesløsning innledningsvis på en mindre gruppe representativ fisk.

 .

Sikkerhet ved bruk av preparatet ved temperaturer <7ºC og >17ºC er ikke dokumentert.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Slakt: 25 døgngrader. Hvis torsk slaktes innen 21 dager, skal leveren kasseres.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares i originalbeholderen.

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys og fuktighet.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten på beholderen.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Preparatet er irriterende hvis det kommer i kontakt med øyne, åndedrettsorganer og ikke tildekket hud.

Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Hvis kontakt med øyne, skyll med vann og kontakt lege. Personlig beskyttelsesutstyr som hansker og støvmaske etc. bør brukes ved håndtering av ikke utblandet preparat. Bruk hansker ved bruk av utblandet preparat, og unngå sprut i øyne og munn.

 .

I sjeldne tilfeller kan hypersensitive individer og/eller individer med yrkesmessig overeksponering utvikle methemoglobinemi etter kontakt med preparatet.

 .

Ved overdosering flyttes fisken over i friskt rennende vann og gjellene gjennomskylles inntil normal respirasjon gjenvinnes.

 .

Ved konsentrerte utslipp i vann må tilstrekkelig fortynning i resipienten sikres.

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

22.02.2018.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON>.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Pakningsstørrelse: 100 g, 1000 g.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet, ta kontakt med lokal representant for innehaver av markedsføringstillatelsen.

 .

Scan Aqua AS.

Postboks 233.

N-2151 Årnes.

Tlf: +47 63908990.

e-mail: postmaster@scanaqua.com.

 .