.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Eprinex Pour-On vet., 5 mg/ml, påhellingsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health A/S.

Strødamvej 52.

2100 København Ø.

Danmark.

       .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

MERIAL.

31300 Toulouse.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Eprinex Pour-On vet., 5 mg/ml, påhellingsvæske, oppløsning.

Eprinomectin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff: Eprinex Pour-On vet 5 mg/ml .

Hjelpestoffer: butylhydroxytoluen, propylenglykoloktanoatdekanoat.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Mot rundorm i mage og tarmkanal, lungeorm, brems, skabb og lus hos storfe (inkl lakterende melkekuer).

 .

Legemiddel mot inn- og utvortes parasitter hos storfe, forebyggende og til behandling. Påvirker parasittenes nerve- og muskelceller og fører til paralyse og død.

Brukt som anbefalt, har legemidlet en god vedvarende effekt på de vanligste gastrointestinala nematodene og lungeorm.

For å oppnå best resultat bør legemidlet anvendes i et kontrollprogram basert på parasittenes utviklingsmuligheter i det aktuelle miljøet.

       .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen bivirkninger er sett når legemidlet brukes etter anbefalt bruksanvisning.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Produktet tømmes på huden i en smal stripe langs ryggraden fra manke til halerot.

Dosen er 1 ml per 10 kg kroppsvekt (tilsvarende 0,5 mg av aktiv substans/kg kroppsvekt).

 .

BRUKSANVISNING.

Plastflaske á 250 ml og 1000 ml:

Før slangen inn i doseringskoppen. Skru doseringskoppen på flasken. For å velge korrekt dosering, vri justeringsdekslet i den ene eller andre retningen til doseindikatoren står på vekten til dyret du skal behandle. Når kroppsvekten er mellom markeringene, bruker du høyeste innstilling. Hold flasken loddrett og klem på den slik at den avgir litt mer enn nødvendig dose anvist av kalibreringsstrekene. Når du slutter å klemme justeres dosen automatisk til korrekt nivå. Hell på flasken for å gi dosen.

Myk ”plastbeholder” 2,5 l:

Monter doseringssprøyte og slange som følger: Koble sammen den åpne enden med en passende doseringssprøyte. Koble sammen slangen og korken med tupp som følger med pakningen.

Fjem transportkorken på flasken og skru fast korken med tilkoblet slange.

Fyll doseringssprøyten forsiktig for å sjekke eventuell lekkasje.

Følg bruksanvisning for doseringssprøyte vedrørende justering av dose og korrekt bruk.

Doseringssprøyte kan bestilles hos apotek.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens forskrift som er angitt på etiketten fra apoteket.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Regnvær før eller etter behandling påvirker ikke effekten av produktet.

Skal ikke appliseres på hudområder med mye smuss (jord/avføring).

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 15 døgn.

Melk: 0 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevar pakningen i emballasjen, beskyttet mot lys.

Holdbar til utløpsdato som er angitt på pakningen.

Doseringskoppen skal ikke oppbevares på flasken når den ikke er i bruk. Ta av koppen etter bruk og erstatt den med flaskekorken.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

Ved kontakt med hud skylles umiddelbart med såpe og vann. Ved sprut i øye, skylles umiddelbart med vann og om nødvendig kontakt lege.

Skal ikke gis i munnen eller ved injeksjon.

 .

Drektighet og diegiving:

Preparatet kan brukes til drektige dyr, ammekyr og dyr som leverer melk til konsum.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Ingen alvorlige symtomer forventes ved doser opptil 5 ganger normal dosering.

 .

Uforlikeligheter:

Studier viser at når legemidlet kommer i kontakt med jord, bindes det raskt og fullstendig til jordpartikler og inaktiveres.

Legemidlet har ingen negativ innvirkning på populasjonsdynamikken hos biller (Scarabidae) eller deres nedbrytning av avføring. Nedbrytningshastigheten av kuruker fra behandlede dyr skiller seg ikke fra ubehandlede dyr.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Pakningen og eventuelle rester skal destrueres på en sikker måte, ettersom fritt eprinomectin har negativ innvirkning på fisk og andre levende organismer i vannet.

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Seneste revisjon av pakningsinnlegg: 27.05.2019.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

250 ml flaske leveres med en 25 ml doseringskopp.

En flaske på 250 ml rekker til behandling av 10 dyr á 250 kg.

1 liters flaske leveres med en 60 ml doseringskopp.

En flaske på 1000 ml rekker til behandling av 40 dyr á 250 kg.

En ”ryggpakning” på 2,5 l rekker til behandling av 100 dyr á 250 kg.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .