.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Drontal vet. 230 mg/20 mg filmdrasjerte tabletter til katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Drontal vet. 230 mg/20 mg tabletter, til katt.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 tablett inneholder:

Virkestoffer: Pyrantelembonat 230 mg og prazikvantel 20 mg.

Hjelpestoffer: Maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, polyvidon, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, makrogol 4000, hypromellose, titandioksid (E 171).

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Drontal vet. er et legemiddel mot blandingsinfeksjon av rundorm (spolorm og hakeorm) og bendelorm hos katt.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til katter yngre enn 6 uker.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Spyttsekresjon, kvalme og oppkast, balanseforstyrrelser og desorientering forekommer i svært sjeldne tilfeller (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

Disse reaksjonene er som regel milde, kortvarige og forsvinner av seg selv.

Symptomene fra magetarmkanalen kan også skyldes fremmedproteiner produsert av døende ormer.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

Normal engangsdose: 1 tablett pr. 4 kg kroppsvekt.

Drontal vet. tabletter kan gis katten direkte i munnen eller med fôret.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

 .

Tablettene kan deles. Hvis tabletter skal deles; legg den på hardt underlag med delestreken opp og trykk.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Døde parasitter kommer ut med avføringen.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Resistens hos parasitter overfor en gruppe legemidler som brukes mot innvollsorm (anthelmintika) kan oppstå etter hyppig og gjentatt bruk av ett av legemidlene i denne gruppen.

 .

Drektighet og diegivning.

Kan brukes under drektighet og diegiving.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

5 x anbefalt dose ble vel tolerert. Ved enda høyere doser er brekninger sett.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

03.01.2017.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Bayer AS, Animal Health, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo.

 .