.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Drontal® Comp. Forte vet. tabl.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Bayer Animal Health GmbH.

D-51368 Leverkusen.

Tyskland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH.

Projensdorfer Str. 324.

D-24106 Kiel.

Tyskland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

Drontal® Comp. Forte vet. tabl.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

1 tabl. Inneh.: Febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg og praziquantel 175 mg (aktive substanser).

Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, povidon, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, kjøttsmak.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Middel til bruk hos hunder angrepet av både rundorm og bendelorm.

5.       KONTRAINDIKASJONER.

Skal ikke anvendes i de to første trimester av drektighetsperioden.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

Ingen kjente.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

Hund.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

1 tablett pr. 35 kg kroppsvekt. Tabletten kan deles. Veterinærens anvisning skal alltid følges.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Gis umiddelbart før måltid eller blandet i fôret. Ingen restriksjoner i fødeinntak.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

  • -

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdbar til utløpsdato angitt på pakningen.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

Ingen.

 .

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

28.06.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Bayer AS.

Animal Health.

Drammensveien 288.

0283 Oslo.

 .