.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Droncit vet. 50 mg tabletter til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Bayer Animal Health GmbH.

D-51368 Leverkusen.

Tyskland.

 .

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH.

Projensdorfer Str. 324.

D-24106 Kiel.

Tyskland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Droncit vet. 50 mg tabletter til hund og katt.

Praziquantel.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 tablett inneholder:

 .

Virkestoff.

Praziquantel 50 mg .

 .

Hjelpestoffer.

Laktosemonohydrat.

Mikrokrystallinsk cellulose.

Maisstivelse .

Povidon .

Natriumlaurylsulfat .

Magnesiumstearat .

Vannfri kolloidal silika.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Bendelorm hos hund og katt.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen kjente.

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Normaldose (som engangsdose):

5 mg/kg kroppsvekt.

 .

Vekt.

Antall tabletter.

<5 kg.

½.

5-10 kg.

1.

11-20 kg.

2.

21-30 kg.

3.

 .

Hvis Droncit vet. fås på resept skal veterinærens dosering alltid følges. Ved ny infisering med bendelorm gjentas behandlingen. Hvis dosen økes til 40 mg/kg kroppsvekt (8 x normaldose), dvs 8 tabletter pr 10 kg oppnås tilfredsstillende virkning også på samtlige stadier av arten Diphyllobothrium (etter inntak av ferskvannsfisk). En behandling er tilstrekkelig. Droncit vet. 50 mg kan gis direkte eller blandes i fôret.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ikke relevant.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Drektighet og diegivning.

Droncit vet. kan gis til drektige og diegivende dyr.

 .

Overdosering.

Brekninger kan forekomme.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

28.06.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Indre emballasje, type og sammensetning.

Blisterpakning med 2 eller 20 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

Bayer AS.

Animal Health.

Drammensveien 288.

0283 Oslo.

 .