.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

 .

Dihydrostreptomycin vet., 500 mg tabletter til storfe, kalv, gris, lam, hund og pelsdyr.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S.

Strødamvej 52.

2100 København Ø.

Danmark.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Dihydrostreptomycin vet. 500 mg tabletter.

dihydrostreptomycin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 tablett inneholder:

 .

Virkestoff: Dihydrostreptomycinsulfat tilsvarende 500 mg dihydrostreptomycin.

 .

Hjelpestoffer: Vinsyre, natriumhydrogenkarbonat, natriumkarbonat og makrogol 6000.

 .

Hvit glatt, rund tablett med skrå kant og delestrek på den ene siden. Delestreken har til hensikt å lette svelging/oppløsningen og ikke for å dele tabletten i like doser.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for dihydrostreptomycin. Dihydrostreptomycin er et antibiotikum som har bakteriedrepende virkning og er aktiv ovenfor gram-negative og noen gram-positive bakterier. Dihydrostreptomycin opptas kun i meget liten grad fra mage-tarmkanalen og derfor er preparatet velegnet til behandling av infeksjoner i tarmen.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for dihydrostreptomycin eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Allergiske reaksjoner og gastrointestinale lidelser kan forekomme.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe, kalv, gris, lam, hund og pelsdyr.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEIER OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens forskrift som er angitt på etiketten fra apoteket.

 .

20 mg pr. kg kroppsvekt pr. døgn tilsvarende 1 tablett pr. 25 kg kroppsvekt i 2-3 dager, eller etter veterinærens anvisning.

 .

Dosering ved abnorm vomgæring hos storfe er 4-6 tabletter pr. døgn.

 .

Dosering ved metritt er 2-4 tabletter intrauterint.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Tablettene kan gis direkte i drikkevannet eller sammen med fôret.

Tablettene er lett å løse opp i vann. Etter en lett omrøring vil det i løpet av 1-2 minutter dannes en klar, fargeløs oppløsning uten smak. Oppløsningen kan blandes i en bøtte vann som helles i fôrtrauet eller direkte i melken til kalven.

Til mindre dyr oppløses 1 tablett i 100 ml vann, og 1 teskje (5 ml) tilsvarer 25 mg dihydrostreptomycin.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Oral behandling:        .

Melk: 2 døgn.

Slakt: 6 døgn.

 .

Intrauterin behandling:       .

Melk: 3 døgn.

       Slakt: 6 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares under 30ºC.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Holdbarhet etter oppløsning i vann: 14 døgn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Drektighet og diegivning:

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

 .

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

11.06.2018.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .